Verordening storingvrije zone Radiosterrenwacht Westerbork

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Intitulé

Verordening storingvrije zone Radiosterrenwacht Westerbork

De raad der gemeente Aa en Hunze;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze d.d. 14 november 2000, nummer 2000/119;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

verordening tot het instellen van een storingvrije zone ten behoeve van de Radiosterrenwacht Westerbork

Artikel 1

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   met een motorvoertuig, tractoren en andere landbouwmachines daaronder begrepen, met in werking zijnde motoren;

  • b.

   met een aangeschakelde zender, waaronder mobiele telefoons of andere zendapparatuur;

 • zich

   te bevinden in het gebied dat op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een donkere omlijning is aangegeven.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op het bij de Radiosterrenwacht werkzaam zijnde personeel.

 • 3.

  Het verbod geldt niet op 4 mei van 18.00 uur tot 23.00 uur.

Artikel 2

Van het in artikel 1, eerste lid, bedoelde verbod kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.

Artikel 3

Alvorens omtrent aanvragen om ontheffing een beslissing te nemen horen burgemeester en wethouders de beheerder van de Radiosterrenwacht.

Artikel 4

Overtreding van het in artikel 1 vervatte verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 5

Met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn, naast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren, belast de door burgemeester en wethouders na overleg met de beheerder van de Radiosterrenwacht aangewezen toezichthouders, ieder voorzover het betreft de in de aanwijzing genoemde onderwerpen.

Artikel 6

Het in artikel 1 bedoelde verbod wordt door middel van door burgemeester en wethouders te bepalen borden en op door of vanwege dit college aangegeven plaatsen kenbaar gemaakt.

Artikel 7

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening storingvrije zone Radiosterrenwacht Westerbork”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op 23 november 2000.
De secretaris De voorzitter
Mr. F. Snoep Drs. R.W. Munniksma   

Bijlage

Verordening storingvrije zone radiotelescoop / Bijlage