Regeling vervallen per 01-01-2016

Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009

Geldend van 23-04-2009 t/m 13-02-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught;

gelet op artikel 35, lid 5, van de Wet werk en bijstand, de kadernota Kiezen en Delen (2007) en de notitie Armoedebeleid (april 2008);

b e s l u i t :

vast te stellen de

"Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009"

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

 • c.

  inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet;

 • d.

  vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet.

Artikel 2. Grondslag

Op grond van artikel 35 lid 5 van de wet kan categoriale bijzondere bijstand verleend worden voor maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen. Het verstrekken van computers valt hieronder.

Artikel 3. Doelgroep

De ouder(s) met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm met, tot hun huishouden behorende, schoolgaande kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar op basisonderwijs/voortgezet onderwijs/ middelbaar beroepsonderwijs en in leerwerktrajecten voor 16 en 17 jarigen.

Artikel 4. Hoogte bedrag, voorzieningsperiode en soort computer

Het te verstrekken bedrag voor de aanschaf van een computer bedraagt maximaal € 750,-. Per huishouden wordt maximaal 1 keer in een periode van 5 jaar genoemd bedrag verstrekt voor de aanschaf van een computer. De computer is na aanschaf eigendom van cliënt. De aanschaf van een laptop of spelcomputer is niet toegestaan.

Artikel 5. Inkomen en vermogen

 • 1. Het inkomen van belanghebbende mag niet hoger zijn dan 120 % van de voor hem geldende bijstandsnorm.

 • 2. Belanghebbende mag geen in aanmerking te nemen vermogen hebben als bedoeld in artikel 34 van de wet.

Artikel 6. Aanvraagbepalingen

 • 1. Verkorte aanvraag.

  Personen die bij de gemeente reeds bekend zijn in een WWB uitkering of met een voorziening in het kader van het Armoedebeleid, vragen aan met een verkort aanvraagformulier, dat door de gemeente wordt verstrekt. De gemeente kan nadere eisen stellen aan het overleggen van gegevens.

 • 2. Uitgebreide aanvraag.

  Personen die nog niet bekend zijn in een WWB uitkering of via een voorziening in het kader van het Armoedebeleid vragen aan met het uitgebreide aanvraagformulier WWB, dat door de gemeente wordt verstrekt. De gemeente kan nadere eisen stellen aan het overleggen van gegevens.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen anders beslissen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven en strikte toepassing van de regels zou leiden tot onbillijkheid.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking van de beleidsregels in het Klaverblad.

Artikel 9. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als “ Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2009.

De secretaris,

mr. C.M. de Graaf

De burgemeester,

R.J. van de Mortel

Toelichting

Artikel 1. en 2. Begrippen en grondslag

De verstrekking van bijstand voor de aanschaf van een computer geschiedt op basis van artikel 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand (WWB). Het betreft categoriale bijzondere bijstand. Als iemand aan de criteria voldoet, dan is een nadere motivatie voor het toekennen van de voorziening niet nodig. Om deze reden wordt aangesloten op de begrippen en omschrijvingen die in de WWB zijn opgenomen.

Artikel 3. Doelgroep

De regeling is specifiek bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar, die tot hun huishouden behoren. Gekozen is om al voor leerlingen van de laatste groepen van de basisschool een voorziening te maken. Naast basisschool kan sprake zijn van voortgezet onderwijs/ middelbaar beroepsonderwijs en leerwerktrajecten voor 16- en 17 jarigen.

Artikel 4. Hoogte bedrag, voorzieningsperiode en configuratie

Bij de vaststelling van het bedrag van € 750,- is er rekening mee gehouden dat daarvoor een redelijke computer kan worden aangeschaft. De computer moet de scholier in staat stellen om de vereisten van de school te volgen. Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat een desktop wordt aangeschaft en niet een laptop of spelcomputer. De reden hiervan is dat de computer nadrukkelijk is bedoeld voor thuisgebruik. Een laptop kan beschadigen of kwijtraken door het vervoer naar school. Op een spelcomputer kan vaak geen software worden gezet die nodig is voor huiswerktaken zoals tekstverwerking, opmaak van presentaties en dergelijke.

Per huishouden kan maximaal 1 computer worden aangeschaft ook al zijn er meerdere schoolgaande kinderen. De voorzieningsperiode op 5 jaar gesteld. De gemeente sluit aan op de normale levensduur van een computer. De computer is na aanschaf eigendom van cliënt.

Artikel 5. Inkomen en vermogen

Zoals in nagenoeg al onze voorzieningen in het Armoedebeleid wordt aangesloten op de voorwaarde dat het inkomen niet hoger is dan 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Ook hanteren we de vermogensvrijlatingen die in de Wet werk en bijstand worden genoemd. Voor nadere informatie over deze normen en vrijlatingen kan men contact opnemen met de afdeling Arbeid en Inkomen/WegWijs van de gemeente Vught.

Artikel 8. De inwerkingtreding

De regeling treedt direct na de publicatie in het Klaverblad in werking.