Beleidsregel "Vaststellen bouwkosten bij berekening leges aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”

Geldend van 02-02-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel "Vaststellen bouwkosten bij berekening leges aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”

Beleidsregel "Vaststellen bouwkosten bij berekening leges aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”

1. Inleiding

In de legesverordening is bepaald dat voor het in behandeling nemen van aanvragen om een omgevingsvergunning leges in rekening worden gebracht. De hoogte van deze leges is vastgesteld in de tarieventabel bij de legesverordening. Wanneer dit de activiteit bouwen betreft, is de bouwsom van de bouwactiviteit de grondslag voor de berekening van de leges. Van deze bouwsom wordt een percentage berekend (met een minimum en een maximum).

Deze notitie regelt de toepassing van eenheidsprijzen volgens een tabel en kent tevens een tegenbewijsregeling.

2. Regeling vaststelling bouwkosten

Artikel 1 Algemene bepalingen

  • 1. Onder bouwkosten wordt in deze notitie verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

  • 2. De inhoud en/of oppervlakte van een gebouw wordt bepaald conform de richtlijnen van het normblad NEN 2580 ‘oppervlakten en inhouden van gebouwen’.

Artikel 2 Toepassing eenheidsprijzen tabel

  • 1. Bij deze regeling is een tabel gevoegd met daarin voor de meest voorkomende bouwwerken opgenomen eenheidsprijzen, die bij de berekening van de bouwkostensom worden gehanteerd.

  • 2. Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gebruikt tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.

  • 3. Indien de eenheidsprijs van een bouwwerk – waarvoor een vergunning wordt aangevraagd – in de tabel ontbreekt, stelt de behandelend ambtenaar van de afdeling Publiekscontacten een bouwkostensom vast, die in het kader van de ontvankelijkheidstoets aan de aanvrager wordt kenbaar gemaakt.

  • 4. Indien bij de aanvraag geen opgave van de geraamde bouwkosten wordt gedaan, wordt de aanvrager in het kader van de ontvankelijkheidstoets verzocht om een onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 1. Wordt hieraan niet binnen de hiervoor gestelde termijn voldaan, is de normberekening volgens de tabel dan wel de berekening overeenkomstig lid 3 van dit artikel bepalend voor de bouwkostensom.

Artikel 3 Tegenbewijsregeling

  • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt de bouwkostensom op een lager bedrag vastgesteld, indien deze lagere bouwkostensom door de aanvrager met overlegging van bewijsstukken aannemelijk wordt gemaakt.

  • 2. Onder ‘bewijsstukken’ wordt in dit verband verstaan: een gespecificeerde en volledige begroting, inclusief kopieën van offertes, van de aanneemsom opgesteld conform de berekeningswijze vermeld in artikel 1.

  • 3. Indien de bewijsstukken niet bij de aanvraag zelf zijn gevoegd, stelt de behandelend ambtenaar de aanvrager in het kader van de ontvankelijkheidstoets in de gelegenheid de lagere bouwsom alsnog aannemelijk te maken onder overlegging van de bewijsstukken als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

  • 4. Na verstrijken van de termijn voor de ontvankelijkheidstoets is het niet meer mogelijk gebruik te maken van deze tegenbewijsregeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking één dag nadat deze is bekend gemaakt.