Acceptatiereglement voor de afgifte van afvalstoffen aan het Afvalbrengstation aan de Spekstoep 27 te Gieten

Geldend van 19-04-2007 t/m heden

Intitulé

Acceptatiereglement voor de afgifte van afvalstoffen aan het Afvalbrengstation aan de Spekstoep 27 te Gieten

ACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE AFGIFTE VAN

AFVALSTOFFEN AAN HET AFVALBRENGSTATION AAN DE SPEKSTOEP 27 TE GIETEN.

HET AFVALBRENGSTATION

ARTIKEL 1

 • 1.

  Dit reglement is van toepassing op het AFVALBRENGSTATION van de gemeente Aa en Hunze, gesitueerd aan de Spekstoep 27 te Gieten.

DEFINITIES

ARTIKEL 2

 • 1.

  In dit acceptatiereglement wordt verstaan onder:

 • A.

  AFVALBRENGSTATION

 • Plaats  waar afvalstoffen afkomstig van huishoudens en de gemeente naar samenstelling gescheiden kunnen worden achtergelaten. Het aanleveren van gevaarlijke afvalstoffen mag in hoeveelheden van niet meer dan 50 kg per keer.

 • B.

  ONTDOENER AFVALBRENGSTATION

 • Particulieren  en de gemeente die afvalstoffen voor verdere verwijdering aanbieden op het afvalbrengstation.

 • C.

  BEHEERDER

 • De door het college van B&W aangestelde medewerker(s), die belast is/zijn met het beheer van het afvalbrengstation.

OPENSTELLING AFVALBRENGSTATION

ARTIKEL 3

 • 1.

  Het AFVALBRENGSTATION is een voor het achterlaten van (grove) huishoudelijke afvalstoffen ter beschikking gestelde respectievelijk aangewezen plaats in de zin van artikel 10.22, leden 1 en 2 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  Het AFVALBRENGSTATION is tevens een ter beschikking gestelde plaats voor het achterlaten van de volgende afvalstoffen afkomstig uit werken van de afdeling Openbare Werken: a. kolkenslib, b. veegvuil; c. snoeihout en takken.

 • 3.

  Het AFVALBRENGSTATION staat open voor:

  • a.

   inwoners van de gemeente Aa en Hunze;

  • b.

   Afdeling Openbare Werken voor zover het de onder artikel 3 lid 2 vermelde afvalstromen betreft.

 • 4.

  De beheerder van het AFVALBRENGSTATION kan, ter bepaling van de categorie ontdoeners als genoemd onder artikel 3 lid 3, ontdoeners om een geldige afvalpas vragen.

ARTIKEL 4

 • 1.

  De gemeente Aa en Hunze stelt de openingstijden van het AFVALBRENGSTATION vast.

ARTIKEL 5

 • 1.

  Het is een ieder verboden zich buiten de vastgestelde openingstijden op het terrein van het AFVALBRENGSTATION te bevinden.

AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN

ARTIKEL 6

 • 1.

  Het vervoeren en aanbieden van afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van toegangswegen van en naar het AFVALBRENGSTATION en/of omgeving ontstaat.

ARTIKEL 7

 • 1.

  De beheerder beoordeelt bij de ontdoeners achtereenvolgens:

  • a.

   de aard en samenstelling van de aangeboden afvalstoffen

  • b.

   of de ontdoener als een burger danwel als onderdeel van de Afdeling Openbare Werken van de gemeente moet worden behandeld;

  • 2.

   De beheerder verzekert zich er vervolgens van dat de ontdoener op de hoogte is van:

  • a.

   de verplichting tot scheiding van afvalstoffen;

  • b.

   de (eventueel) daaraan verbonden tarieven;

  • c.

   de te volgen route op het AFVALBRENGSTATION.

ARTIKEL 8

1. Alle ontdoeners van afvalstoffen op het AFVALBRENGSTATION zijn verplicht het aangeboden afval zo optimaal mogelijk te scheiden in herbruikbare fracties en in de daarvoor bestemde bakken of containers te deponeren.

ARTIKEL 9

1. De aangeboden afvalstoffen gaan in eigendom over naar de gemeente Aa en Hunze op het moment dat de afvalstoffen zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken of containers.

ARTIKEL 10

 • 1.

  Nadat de afvalstoffen in de daarvoor bestemde bakken zijn gedeponeerd, moet de ontdoener met vervoermiddel onmiddellijk het AFVALBRENGSTATION verlaten.

 • 2.

  Andere personen dan de ontdoeners van afvalstoffen mogen zich zonder toestemming van de beheerder niet op het AFVALBRENGSTATION ophouden.

 • 3.

  Op het AFVALBRENGSTATION moeten aanwijzingen van de beheerder(s) stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 4.

  Het  is ontdoener verboden, zich uit de afvalstoffen die zich op het AFVALBRENGSTATION bevinden, bepaalde stoffen of producten toe te eigenen.

VERBODEN STOFFEN

ARTIKEL 11

 • 1.

  Het is verboden op het AFVALBRENGSTATION (afval)stoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, samenstelling, afmeting of hoeveelheid moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport en/of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld.       2. Het is verboden op het AFVALBRENGSTATION de volgende stoffen aan te bieden:

  • a.

   ontplofbare stoffen;

  • b.

   drukhouders (met uitzondering van spuitbussen, lege gasflessen en lege brandblussers);

  • c.

   zeer licht ontvlambare stoffen in hoeveelheden groter dan 50 liter en/of kg;

  • d.

   stoffen die bij normale temperatuur zonder toevoer van energie in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;

  • e.

   stoffen die in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;

  • f.

   stoffen die bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen;

  • g.

   radioactief afval;

  • h.

   bacterieel besmet afval (met uitzondering van injectienaalden);

  • i.

   blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen en oplossingen met waterstoffluoride van > 85%;

  • j.

   oplossingen in water van waterstofperoxide >35%.

  • k.

   kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, faecaliën en andere onder de regels van de Destructiewet vallende stoffen, met uitzondering van kleine huisdieren;

  • l.

   grote hoeveelheden dierlijke mest;

  • m.

   gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers ander verpakkingsmateriaal, voorzover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is;

  • n.

   autowrakken, conform artikel 1.1 Wet milieubeheer juncto Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Indien een afvalstof niet behoort tot de stoffen waarvoor het  AFVALBRENGSTATION een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet geaccepteerd; ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming.

ASBEST

ARTIKEL 12

ONTZEGGING VAN DE TOEGANG

ARTIKEL 13

 • 1.

  Indien het gedrag van een ontdoener van afvalstoffen op het AFVALBRENGSTATION in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan de ontdoener door de beheerder(s) worden gelast met zijn vervoermiddel onmiddellijk het AFVALBRENGSTATION te verlaten en kan hem door de beheerder(s) voor onbepaalde tijd de toegang tot het AFVALBRENGSTATION worden ontzegd.

AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 14

 • 1.

  De ontdoener is hoofdelijk aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade, toegebracht aan derden, het personeel en/of de eigendommen van de gemeente Aa en Hunze.

 • 2.

  De ontdoener vrijwaart de gemeente Aa en Hunze tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen door de ontdoener aan de in dit reglement gestelde bepalingen.

 • 3.

  Het betreden van het AFVALBRENGSTATION geschiedt op eigen risico.

TARIEVEN

ARTIKEL 15

 • 1.

  De tarieven voor het aanbieden van afvalstoffen, gekoppeld aan de categorieën ontdoeners uit artikel 3 lid 3 en specifieke categorieën afvalstoffen, worden jaarlijks door de gemeente Aa en Hunze vastgesteld en opgenomen in de tarieventabel behorende bij de afvalstoffenverordening.

BETALING

ARTIKEL 16

 • 1.

  Het op grond van artikel 15 lid 1 verschuldigde tarief kan door burgers, als bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, uitsluitend worden voldaan door middel van betaling middels pintransactie (tegen afgifte van een kwitantie) bij de medewerker van het weegkantoor.

 • 2.

  Indien betaling met behulp van de pinpas niet mogelijk is, wordt een eenmalige machtiging aangemaakt die de ontdoener dient te ondertekenen.

 • 3.

  Alle kosten betrekking hebbende op de facturering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de ontdoener.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 17

 • 1.

  In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 19 april.2007 en vervangt met ingang van deze datum “ alle voorgaande reglementen.

 • 3.

  Dit reglement sluit de toepassing uit van algemene voorwaarden van een ontdoener.

 • 4.

  Dit reglement dient te worden aangehaald als "Acceptatiereglement AFVALBRENGSTATION Spekstoep 27 te Gieten".

Ondertekening

Het college van de gemeente Aa en Hunze,
de heer mr. F. Snoep de heer drs. R.W. Munniksma
secretaris burgemeester