Verordening Persoonsregistraties

Geldend van 30-12-1999 t/m heden

Intitulé

Verordening Persoonsregistraties

gelet op de Wet persoonsregistraties, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Persoonsregistraties.

HOOFDSTUK 1

Algemeen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet persoonsregistraties (28 december 1988);

 • b.

  persoonsgegeven: een gegeven als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

 • c.

  persoonsregistratie: een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens. die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

 • d.

  reglement: het reglement als bedoeld in artikel 19 en artikel 20 van de wet;

 • e.

  houder: de houder als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: degene die de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie;

 • f.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie;

 • g.

  verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie: een verstrekking als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Artikel 2

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in artikel 2 van de wet vermelde.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de verordening ook van toepassing op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 2

Houderschap en toezicht

Artikel 3

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is houder van de gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde persoonsregistraties.

 • 2.

  De gemeenteraad is houder van de persoonsregistraties die zijn aangelegd ten dienste van de taken van de gemeenteraad.

HOOFDSTUK 3

Het reglement

Artikel 4

 • 1.

  De houder stelt voor zijn persoonsregistraties, niet zijnde persoonsregistraties als bedoeld in artikel 22 van de wet, een reglement vast.

 • 2.

  De houder kan voor andere persoonsregistraties dan bedoeld in het eerste lid een reglement vaststellen.

Artikel 5

 • 1.

  In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het reglement voor de gemeentelijke basisadministratie een duidelijke regeling van:

  • a.

   welke personen of categorieën van personen binnen de gemeente rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie en tot welke gegevens;

  • b.

   aan welke personen en organisatieonderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt;

  • c.

   welke gegevens aan de onder b bedoelde personen en organisatieonderdelen kunnen worden verstrekt;

  • d.

   welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie en de andere persoonsregistraties;

  • e.

   op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden overgegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden.

 • 2.

  Onder derden wordt in het eerste lid verstaan de derden als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 4

Het openbaar register

Artikel 6

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register bij, waarin alle persoonsregistraties en de besluiten tot verstrekking als bedoeld in de artikelen 9 en 10 worden ingeschreven.

 • 2.

  Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage ter gemeentesecretarie.

Artikel 7

De inschrijving van een persoonsregistratie, waarvoor op grond van de wet of deze verordening een reglement is opgesteld, geschiedt door opneming van het reglement in het register en bij de overige persoonsregistraties door vermelding van de naam, het doel, de categorieën van personen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen, de categorieën van opgenomen gegevens en het organisatieonderdeel waar de persoonsregistraties worden gehouden.

Artikel 8

De houder draagt er zorg voor dat iedere wijziging van een reglement terstond in het register wordt opgenomen.

HOOFDSTUK 5 

Bijzondere vormen van verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 9

 • 1.

  Het samenbrengen van verschillende persoonsregistraties in ééngegevensverzameling op zodanige wijze dat meervoudige opslag wordt voorkomen en de samengebrachte gegevens uitsluitend afzonderlijk kunnen worden gebruikt overeenkomstig de doelstellingen, het reglement en andere eisen gesteld voor de afzonderlijke persoonsregistraties, mag alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

Artikel 10

 • 1.

  Een niet in het reglement voorziene verstrekking van gegevens uit een geautomatiseerde persoonsregistratie door een beheerder aan een andere beheerder met het oog op het in verband brengen van deze gegevens met gegevens uit een andere geautomatiseerde persoonsregistratie kan alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder van de betrokken persoonsregistraties.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

 • 3.

  Indien de in het eerste lid bedoelde verstrekking plaatsvindt voor een eenmalig gebruik van het aangelegde verband, wordt in het besluit vermeld met welk doel de gegevens uitsluitend met elkaar in verband mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt.

 • 4.

  In andere gevallen behelst 'het besluit tevens de vaststelling van een reglement en de aanpassing van het reglement van de persoonsregistratie waaruit de verstrekking plaatsvindt.

Artikel 11

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 kan de houder, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, besluiten dat aan andere personen en instanties dan voorzien in een reglement persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 kan de houder besluiten dat aan personen en instanties als vermeld in een reglement andere persoonsgegevens worden verstrekt dan in het reglement is voorzien.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan slechts genomen worden naar aanleiding van een concreet verzoek om het incidenteel verstrekken van persoonsgegevens. 

HOOFDSTUK 6

Beveiliging

Artikel 12

Het college van burgemeester en wethouders stelt een beveiligingsplan vast waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

HOOFDSTUK 7

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 14

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening persoonsregistraties.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op
23 december 1999.
De secretaris, De voorzitter,
Mr. F. Snoep. Drs. R.W. Munniksma.