Beleidsregel Markten Hoorn 2011

Geldend van 09-02-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Markten Hoorn 2011

Corsaregistratienummer: 11.04106

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

overweegt het volgende:

De belangen die de gemeente kan beschermen met betrekking tot de markt zijn openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, beperking van overlast, regulering van woon- en leefklimaat en (verkeers)veiligheid binnen de gemeente. Het regelen van deze belangen in marktverordening, marktreglement en de beleidsregel markten leidt tevens tot een kwaliteitsverbetering van de markt. Een goed functionerende markt bevordert echter wel het economisch functioneren van de binnenstad en de wijkcentra. De beleidsregel richt zich dan ook voornamelijk op deze markten.

In het college-uitvoeringsprogramma 2006-2010 was opgenomen om tot een kwaliteitsverbetering van de weekmarkten te komen. Wij hebben de notitie “Voor de kramen langs” van november 2009 vastgesteld, waarin het beleid voor de kwaliteitsverbetering is verwoord. Het gaat daarbij overigens ook over jaarmarkten.

In het beleid gaat het om de warenmarkten zoals deze zijn opgenomen in de marktverordening: de weekmarkt op zaterdag in de binnenstad, de weekmarkt op dinsdag in de Kersenboogerd, de weekmarkt op woensdag in de Huesmolen, lappendag en de voor- en najaarsmarkt. Alle andersoortige markten zoals bijvoorbeeld een evenementenmarkt op het Grote Noord of avond- of woensdagmarkten zijn evenementen en vallen onder het evenementenbeleid. Vaste standplaatsen maken ook geen onderdeel uit van het marktbeleid.

De kwaliteit van de ruimte wordt bepaald door zowel functionaliteit als visuele aspecten. Daarnaast is de zaterdagmarkt gelegen in de monumentale binnenstad. Een zorgvuldige inpassing, passend in het monumentale gevelbeeld is een vereiste. De markt moet zo worden ingericht dat een aantrekkelijk en overzichtelijk en rustig beeld ontstaat, dat past in de monumentale binnenstad. Ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt door eenheid, eenvoud, samenhang en continuïteit van de openbare ruimte. Een sobere ingetogen inrichting doet recht aan het historisch karakter van de binnenstad. Met een helder en rustig straatbeeld komen de historische panden goed tot hun recht. Verkoopwagens dienen wel een plek op de markt te kunnen innemen. Qua grootte moeten zij wel in het straatbeeld passen. Het aantal verkoopwagens koppelen wij niet aan een maximumpercentage.

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten met markten kent een globaal gebrancheerde markt. Bij een globaal gebrancheerde markt is vastgelegd welke (sub)branches door de kooplieden mogen worden gevoerd en is het maximum aantal kooplieden per branche vastgesteld. Er gelden in Hoorn formeel geen brancheringsregels. Wel kunnen we spreken van een globaal gebrancheerde markt. We streven er naar om de landelijk gemiddelde (hoofd)brancheverdeling globaal aan te houden. Dit wordt in een afzonderlijk collegebesluit opgenomen. Om de kooplieden de ruimte te geven om te ondernemen nemen wij in de vergunning alleen de hoofdbranche (bijvoorbeeld food) met de subspecialisatie op (bijvoorbeeld kaas). Aanverwante artikelen (ondergeschikt aan de subspecialisatie) zijn toegestaan.

Het conceptbeleid is in september 2009 tijdens drie bijeenkomsten besproken met de kooplieden, de Ondernemers Stad Hoorn, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hoorn, de zakenclubs/ belangenverenigingen van de betrokken straten in de binnenstad, de Centrale Branchevereniging Ambulante Handel, het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, het OLB en de ondernemersverenigingen van de wijkcentra. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel, de Centrale Vereniging Ambulante Handel en met het Extern marktoverleg.

De hoofdpunten die vanuit de bijeenkomsten zijn overgenomen zijn:

Voor de zaterdagmarkt:

 • -

  behoud van de kapverlengers;

 • -

  de maxima van acht en tien meter voor de lengte van nieuwe verkoopwagens zijn gewijzigd in tien en twaalf meter (de kooplieden wilden geen beperking aan de maximumlengte);

 • -

  geen maximum aan het aantal verkoopwagens;

 • -

  geen uitbreiding van de zaterdagmarkt;

 • -

  onderzoeken of er een paar keer per jaar op zaterdag een themamarkt op de Grote Noord (tot aan de Roode Steen) georganiseerd kan worden, aanvullend op de zaterdagmarkt.

Voor de wijkmarkten in de Kersenboogerd en de Huesmolen:

 • -

  de markt in de Kersenboogerd blijft op dinsdag;

 • -

  voor de markten in de Kersenboogerd en de Huesmolen blijven de huidige opening- en sluitingtijden gelden (8.30 uur - 16.30 uur);

 • -

  er wordt gekeken naar een compactere opstelling van de markt in de Kersenboogerd;

 • -

  in de uitwerking zal bekeken worden welk maximum aan het aantal kooplieden wordt gesteld.

Alle markten:

 • -

  het idee van de kraamkamer: als een nieuwe koopman een half jaar op de markt staat en hiervoor heeft betaald, krijgt hij het eerste kwartaal aan marktgeld terug. Dit zal nog aan de raad worden voorgesteld, via een wijziging van de precarioverordening. Aangezien voor de zaterdagmarkt er voldoende draagvlak aanwezig is, zal het voorstel alleen betrekking hebben op de markten in de Huesmolen en de Kersenboogerd;

 • -

  voorgesteld wordt om de aanwezigheidsplicht van ondernemers af te schaffen. Dit zal na vaststelling van het beleid nog nader uitgewerkt worden.

In de brief van 2 december 2009 aan bovengenoemde betrokkenen is verder op enkele vragen uit de bijeenkomsten antwoord gegeven. Het betrof vragen over de precariobelasting, de tariefswijziging, fietsenrekken voor de Gall & Gall. Verder is er een enquête gehouden onder driehonderd consumenten in de binnenstad. Van de uitkomsten zijn het college en de raad op de hoogte gesteld.

De notitie “Voor de kramen langs” is besproken in de raadscommissie van 19 januari 2010. De raadscommissie heeft in grote lijnen ingestemd met de voorstellen tot verbetering van de weekmarkten. De onderwerpen uit het beleid worden nu vertaald in onderstaande beleidsregels. Wij hebben tevens een nieuw marktreglement vastgesteld op basis van het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast heeft de raad een nieuwe marktverordening vastgesteld, eveneens op basis van het model van de VNG.

Overwegende dat aan de marktmeester een belangrijke rol is weggelegd in de dagelijkse praktijk en bij het beoordelen van aanvragen.

 • ·

  gelezen het advies d.d. 19 oktober 2011 van bureau Ruimte, Wonen en Economie, afdeling Stadsontwikkeling;

 • ·

  gelezen de notitie “Voor de kramen langs”;

 • ·

  gelet op de Marktverordening Hoorn 2011 en het Marktreglement Hoorn 2011;

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

tot het vaststellen van de

Beleidsregel Markten Hoorn 2011

AFDELING A: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • - Markavan: aanhanger die kan worden uitgeschoven of aanhangwagen met uitklapbare delen.

 • - Kappenlijn: uiterste begrenzing van de originele kappen aan de verkoopzijde van de door de kramenzetter geplaatste kramen.

 • - Kapverlenger: verlenging van de originele kap met maximaal 60 cm, aangebracht door de kramenzetter.

 • - Kermisterrein: Vale Hen, Breed, Gedempte Turfhaven, Spoorstraat, Ramen, Gouw, Nieuwstraat, Kerkplein en Roode Steen.

Artikel 2: Nutsvoorzieningen

 • 1. Elektriciteit en overige nutsvoorzieningen wordt door de gemeente verstrekt.

 • 2. Het is de kooplieden niet toegestaan om op andere wijze elektriciteit af te nemen of van nutsvoorzieningen gebruik te maken.

 • 3. Voor het gebruik van deze voorzieningen betalen de kooplieden een vergoeding.

Artikel 3: Afgelasting markt

 • 1. Indien extreme weersomstandigheden dit vereisen of indien er andere dringende omstandigheden van openbaar belang zijn, kan het college bepalen dat een markt wordt afgelast, gestopt of afgebroken.

 • 2. Indien onverwijld een beslissing moet worden genomen beslist de marktmeester.

AFDELING B: DE ZATERDAGMARKT

Artikel 4: Plaatsing kramen

 • 1. De kramen worden door de kramenzetter neergezet op aanwijzing van de marktmeester.

 • 2. De volgende situatie wordt aangehouden:

  • a.

   Breed: de kramen worden zodanig geplaatst dat de originele kap tot aan de bomen komt. Aan de achterkant komt de originele kap tot de overgang van de stoep naar de straat.

  • b.

   Gedempte Turfhaven: de kramen worden zodanig geplaatst dat de originele kappen aan de achterzijde in een evenwichtige en rechte lijn staan t.o.v. de bomenrij, waarbij de boom die het meest naar voren staat maatgevend is.

  • c.

   Gouw en Nieuwstraat: de kramen worden zodanig geplaatst dat de voorste staanders net op de stoep staan.

Artikel 5: Verplaatsing markt

 • 1. Bij dringende redenen van openbaar belang wordt de markt tijdelijk verplaatst naar het Grote Noord.

 • 2. Verkoopwagens waarin wordt gebakken en gebraden hebben dan hun standplaats aan de oostzijde van de Veemarkt. Een en ander ter beoordeling van de marktmeester.

Artikel 6: Opstelling markt

 • 1. De zaterdagmarkt bestaat uit een mix van kramen, verkoopwagens en markavans. Een en ander volgens de door het college vastgestelde situeringstekening(en).

 • 2. De toegestane lengte (trekker en oplegger) van verkoopwagens en markavans is maximaal 12 meter voor de Gedempte Turfhaven en het Breed en 10 meter voor de Gouw en de Nieuwstraat. D bestaande situaties betreffende marktkraam 1 tegenover Breed 44 hoek Grote Noord 115 en van marktkraam 46 tegenover Nieuwstraat 11 en 13 worden gerespecteerd.

 • 3. Op de hoek oostkant Gouw met de Gedempte Turfhaven is slechts ruimte voor een standplaats van maximaal vijf meter ten behoeve van de vrije loopruimte naar de fietsenstalling op de Gedempte Turfhaven. Deze regel treedt in werking als de huidige standplaats vrij komt.

 • 4. De vrije doorloophoogte is minimaal 2.04 meter.

Artikel 7: Materiaalgebruik

 • 1.

  Het materiaal dat op de markt wordt gebruikt bestaat uit kramen, verkoopwagens en markavans.

 • 2.

  Alleen eigen materiaal als bloemen-, planten- en kledingrekken mogen, indien nodig, op de grond worden geplaatst. Een en ander ter beoordeling van de marktmeester.

 • 3.

  Parasols zijn in principe niet als materiaal toegestaan. Zij kunnen alleen worden gebruikt indien echt nodig is, bijvoorbeeld bij bepaalde weersomstandigheden. Een en ander ter beoordeling van de marktmeester.

 • 4.

  Eigen materiaal mag geen visuele belemmeringen voor de naastgelegen kramen opleveren. Een en ander ter beoordeling van de marktmeester.

 • 5.

  Eigen materiaal mag de vrije doorgang van drie meter breed niet belemmeren of verminderen.

 • 6.

  Eigen materiaal wordt alleen toegestaan als de uitstraling niet te veel afwijkt van de totale uitstraling van de op de markt gebruikte verkoopmiddelen. Een en ander ter beoordeling van de marktmeester.

 • 7.

  Eigen materiaal mag worden uitgestald tot aan de kappenlijn.

 • 8.

  De hoogte van het eigen materiaal is maximaal drie meter. Bestaande situaties worden gerespecteerd.

 • 9.

  De vrije doorloophoogte bij gebruik van al het overige eigen materiaal is minimaal 2.04 meter.

 • 10.

  Een overgebleven ruimte dient in voorkeursvolgorde te worden ingevuld met:

  • a.

   een kraam;

  • b.

   een verlengde kraam;

  • c.

   een tafel/losse stelling.

 • Beoordeling hiervan vindt plaats met inachtneming van artikel 9. Eén en ander ter beoordeling van de marktmeester.

 • 11.

  Voor de invulling van overgebleven ruimtes wordt de markt niet over grotere afstanden verschoven. Invulling geschiedt door één van de naast of vlakbij gelegen kooplieden. E.e.a. ter beoordeling van de marktmeester.

Aan het invullen van overgebleven ruimtes op een bepaalde dag kunnen geen rechten worden ontleend. Is het opvullen van langere duur of blijvend dan dient daar op grond van het Marktverordening Hoorn vergunning voor te worden verleend.

Artikel 8: Aanvraag standplaats verkoopwagen en markavan

Een aanvraag om een vergunning voor een standplaats voor een verkoopwagen of een markavan dient minimaal acht weken voor het beoogde gebruik te zijn ingediend, onder overlegging van een duidelijke schets en foto van het eigen materiaal, de afmetingen en een beschrijving van de samenstelling van het materiaal.

Artikel 9: Afwijzingsgronden kramen, verkoopwagen en markavan

De aanvraag voor een standplaats voor een verkoopwagen of een markavan kunnen wij afwijzen onder meer:

 • a.

  vanwege ruimteproblemen, aan- en afvoerproblemen, inpasbaarheid, standplaatsoppervlakte, (geur)overlast, de afwezigheid van de benodigde openbare voorzieningen;

 • b.

  als door het innemen van de betreffende standplaats andere huurkramen moeten worden afgebroken of verplaatst;

 • c.

  als er door het innemen van de betreffende standplaats belemmeringen ontstaan voor de werkzaamheden van de kramenzetter;

 • d.

  als er strijd is met de voorschriften als genoemd in artikelen 6, 7 en 10;

 • e.

  het niet past in de brancheverdeling als genoemd in artikel 11;

 • f.

  als toekenning in strijd is met de rechten van andere standplaatshouders;

 • g.

  indien er andere dringende omstandigheden van openbaar belang zijn.

Artikel 10: Voorschriften verkoopwagens en markavans

De volgende voorschriften voor een standplaats voor een verkoopwagen of een markavan zijn van toepassing:

 • a.

  verkoopwagens en markavans moeten gelijk met de voorste staanders van de kramen staan. De klep van de verkoopwagen of markavan mag in principe niet voorbij de kappenlijn komen. De marktmeester bepaalt wanneer hier eventueel een uitzondering op mag worden gemaakt;

 • b.

  de hoogte van de voorste begrenzing moet minimaal gelijk zijn aan die van de kramen, namelijk 2.04 meter;

 • c.

  de hoogte is maximaal drie meter.

Artikel 11: Brancheverdeling

 • 1. De brancheverdeling wordt afzonderlijk door het college vastgesteld.

 • 2. In de vergunning wordt alleen de hoofdbranche (b.v. food) met de subspecialisatie (b.v. kaas) opgenomen.

 • 3. Een vaste standplaatshouder binnen deze branchering kan de voorkeur genieten wanneer er een standplaats vrij komt, mits het basisaanbod voldoende is.

Artikel 12: Mogelijkheid horecaterras

 • 1.

  Slechts wanneer er een keer een plaats op de markt leeg blijft is het mogelijk een horecaterras tussen de marktkramen in te richten.

 • 2.

  Alleen een horecagelegenheid die min of meer recht tegenover de vrijgevallen plaats is gelegen kan van deze mogelijkheid gebruik maken.

 • 3.

  De naastgelegen marktkooplieden mogen hierbij niet in hun bedrijfsvoering of op andere wijze worden gehinderd.

Een en ander ter beoordeling van de marktmeester.

AFDELING C: VOOR- EN NAJAARSMARKT

Geen nadere beleidsregels/mogelijkheid om nog nader in te vullen.

AFDELING D: LAPPENDAG

Artikel 13: Toewijzing standplaatsen aan winkeliers

Op lappendag wordt maximaal 20% van de standplaatsen toegewezen aan winkeliers die gelegen zijn aan het markt- of kermisterrein. Indien er dan nog plaatsen resteren dan worden die plaatsen toegewezen aan winkeliers elders uit de binnenstad, op inschrijving en ter beoordeling van het college.

AFDELING E: MARKT KERSENBOOGERD

Geen nadere beleidsregels/mogelijkheid om nog nader in te vullen.

AFDELING F: MARKT DE HUESMOLEN

Artikel 14: Brancheverdeling

 • 1.

  De brancheverdeling wordt afzonderlijk door het college vastgesteld.

 • 2.

  In de vergunning wordt alleen de hoofdbranche (b.v. food) met de subspecialisatie (b.v. kaas) opgenomen.

 • 3.

  Een vaste standplaatshouder binnen deze branchering kan de voorkeur genieten wanneer er een standplaats vrij komt, mits het basisaanbod voldoende is.

Geen verdere beleidsregels/mogelijkheid om nog nader in te vullen.

AFDELING G: SLOTBEPALINGEN

Artikel 15: Rol marktmeester

Wanneer zich in de dagelijkse praktijk problemen voordoen dan is de marktmeester in eerste instantie de aangewezen persoon om voor een oplossing te zorgen.

Artikel 16: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  De officiële en citeertitel is “Beleidsregel markten Hoorn 2011”.

Bepaalt dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  publicatie in de openbare mededelingen van de gemeente Hoorn in het Westfries Weekblad;

 • ·

  opname in het Gemeenteblad;

 • ·

  het ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 november 2011,

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                              de burgemeester,