Regeling vervallen per 04-11-2021

Marktreglement Hoorn 2011

Geldend van 10-02-2012 t/m 03-11-2021

Intitulé

Marktreglement Hoorn 2011

Corsaregistratienummer: 11.04105

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Hoorn 2011, de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

besluit

vast te stellen de volgende

Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Hoorn 2011

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening Hoorn 2011 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2. Week- en jaarmarkten

 • 1. In de gemeente Hoorn worden de volgende weekmarkten gehouden:

  • a.

   de zaterdagmarkt in de binnenstad op de rijbaan van het Breed en het aan de zuidzijde daarvan gelegen trottoir vanaf het Achterom richting Gedempte Turfhaven, op het zuidelijk voetpad en de parallel daar aan grenzende parkeerstrook van de Gedempte Turfhaven tot aan de Gouw, op de Gouw en op de Nieuwstraat;

  • b.

   de dinsdagmarkt op het zuidelijk gedeelte van het parkeerterrein aan het Betje Wolffplein;

  • c.

   de woensdagmarkt op het binnengedeelte van het parkeerterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van het winkelcentrum De Huesmolen.

 • 2. De zaterdagmarkt wordt gehouden van 8.30 tot 17.00 uur, de dinsdag- en woensdagmarkt van 8.30 tot 16.30 uur, de voor- en najaarsmarkt van 8.30 tot 17.00 uur en lappendag van 6.00 tot 15.00 uur. Het college kan in voorkomende gevallen andere tijden aanwijzen.

 • 3. Er wordt geen markt gehouden op eerste en tweede kerstdag, op nieuwjaarsdag, Koninginnedag en op overige nationale feestdagen.

 • 4. Als de zaterdagmarkt niet op zaterdag gehouden kan worden, dan wordt de markt bij voldoende animo op vrijdag gehouden. Een en ander ter beoordeling van het college. Als ook de vrijdag niet mogelijk is, dan kan het college een andere dag aanwijzen;

 • 5. Op de zaterdagmarkt mag alleen op de Nieuwstraat voor de Statenpoort één standwerkersplaats worden uitgegeven.

 • 6. In de gemeente Hoorn worden de volgende jaarmarkten gehouden:

  • a.

   de voorjaarsmarkt op de laatste woensdag in april op het Grote Noord vanaf de Lange Kerkstraat tot aan het Breed, het Breed vanaf het Achterom richting Gedempte Turfhaven, oostzijde Veemarkt vanaf de Gedempte Turfhaven tot aan de Noorderstraat, de Gedempte Turfhaven, de Spoorstraat, de Gouw en de Nieuwstraat;

  • b.

   de lappendag op de derde maandag in augustus op het Grote Noord, het Kleine Noord, de Noorderveemarkt, het parkeerterrein Noorder Veemarkt en westzijde Veemarkt tot aan de Noorderkerksteeg;

  • c.

   de najaarsmarkt op de woensdag na de tweede dinsdag in november op het Grote Noord vanaf de Lange Kerkstraat tot aan het Breed, het Breed vanaf het Achterom richting Gedempte Turfhaven, oostzijde Veemarkt vanaf de Gedempte Turfhaven tot aan de Noorderstraat, de Gedempte Turfhaven, de Spoorstraat, de Gouw en de Nieuwstraat.

 • 7. Als de voorjaarsmarkt op koninginnedag valt, dan wordt de voorjaarsmarkt een week eerder gehouden.

 • 8. De ruimte op of aan de marktterreinen kan het college in het openbaar belang of ter uitvoering van gemeentewerken voor andere doeleinden gebruiken.

 • 9. Indien dringende redenen van openbaar belang hiertoe noodzaken is het college bevoegd markten tijdelijk te houden op andere plaatsen dan in dit artikel is bepaald.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 3. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van de afmetingen daarvan en het staanplaatsnummer;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche en de subbranche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf verantwoordelijk is voor de inzameling en afvoer van zijn afval en er voor zorgt dat de standplaats schoon wordt opgeleverd;

  • g.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • h.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 4. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 5. Inschrijving op de inschrijvingslijst

 • 1. Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de inschrijvingslijst, indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening Hoorn 2011 gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2. Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  • c.

   de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche en de subbranche waartoe hij behoort;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3. Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

Artikel 6. Doorhalen van inschrijving op inschrijvingslijst

De inschrijving op de inschrijvingslijst wordt doorgehaald:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • b.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • c.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • d.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 6 Marktverordening Hoorn 2011 wordt voldaan.

Artikel 7. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst. Voor opvolgende keren behoudt hij zijn positie op de lijst en kan daar weer als eerste gebruik van maken. Bij de hantering van deze regel geldt dat tussen twee standplaatsen met dezelfde subbranche-artikelen minimaal drie standplaatsen met andere subbranche-artikelen dienen te staan;

 • b.

  degene met de gewenste branche die zich op de inschrijvingslijst heeft laten inschrijven en wiens subbranche in kwaliteit en uitstraling als de beste aanvulling op de markt wordt gezien;

 • c.

  degene die zich op de inschrijvingslijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 8. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1. In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op diens kind, de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een medewerk(st)er of mede-eigenaar van het bedrijf van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen. Zij dienen ten minste een jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder te hebben gewerkt of als mede-eigenaar in dit bedrijf te hebben gefunctioneerd.

 • 3. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld of na bedrijfsbeëindiging.

Artikel 9. Toewijzing dagplaats

 • 1. Toewijzing van een dagplaats voor de weekmarkten geschiedt door afgifte van een vergunning door het college.

 • 2. Toewijzing van een dagplaats voor de jaarmarkten geschiedt door afgifte van een vergunning door het college.

Artikel 10. Toewijzing standwerkersplaats

 • 1. Het college wijst voor de zaterdagmarkt wekelijks een standwerker aan en kan zich daarbij bedienen van het advies of aanbeveling van het Standwerkergilde.

 • 2. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam in aanmerking komen als standwerker op de markt.

Hoofdstuk 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 11. Innemen standplaats; bijstand

 • 1. De vergunninghouder of zijn vaste vertegenwoordiger aan wie een standplaats is toegewezen neemt die standplaats persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2. De vaste vertegenwoordiger is in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder, of mede-eigenaar van dit marktbedrijf, of is diens kind, echtgenoot, geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon zijn met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 3. De vergunninghouder moet schriftelijk aan het college aangeven wie zijn vaste vertegenwoordiger is en schriftelijk aantonen dat hij/zij in loondienst of eigenaar van het marktbedrijf is.

 • 4. De vaste vertegenwoordiger staat eveneens als ambulant handelaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

 • 5. De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gang van zaken en blijft formeel aanspreekbaar.

 • 6. De vaste vertegenwoordiger dient zich ook te houden aan de bepalingen over het gebruik van de standplaats zoals opgenomen in dit hoofdstuk.

 • 7. De vergunninghouder of zijn vaste vertegenwoordiger mag zich op de standplaats laten bijstaan.

 • 8. Het is niet toegestaan muziek te draaien of mechanisch geluid te produceren vanaf de standplaats.

Artikel 12. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1. De vergunninghouder van een vaste standplaats of zijn vaste vertegenwoordiger, die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is (zelf) zijn vaste standplaats in te nemen, meldt dit schriftelijk aan de marktmeester. Bij vakantie geeft de vergunninghouder of zijn vaste vertegenwoordiger aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2. De vergunninghouder van een vaste standplaats of zijn vaste vertegenwoordiger kan voor een vakantie één aangesloten periode van maximaal zes weken per (week)mark per jaar gebruiken dan wel maximaal tien marktdagen per markt per jaar afwezig zijn.

 • 3. De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

Artikel 13. Ontheffing en vervanging

 • 1. In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats de vaste vertegenwoordiger tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 12.

 • 2. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder of zijn vaste vertegenwoordiger hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 14. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder of zijn vaste vertegenwoordiger is.

Artikel 15. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang en meer dan een uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3. Indien de vergunninghouder voor de weekmarkten zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.45 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • 4. Indien de vergunninghouder voor de lappendag zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 6.30 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats door de marktmeester aan een ander toegewezen, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • 5. Indien de vergunninghouder voor de voorjaars- en najaarsmarkt zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.45 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats door de marktmeester aan een ander toegewezen, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 16. Schoon houden van standplaats

 • 1. De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan gedurende de markttijd schoon wordt gehouden. Tijdens de markt dient hij zijn afval en verpakkingsmateriaal zelf in te zamelen.

 • 2. De standplaats dient uiterlijk op het tijdstip van de ontruiming van de markt schoon te worden opgeleverd.

 • 3. De vergunninghouder is verplicht het afval bij het verlaten van de markt mee te nemen.

 • 4. Vergunninghouders die op hun standplaats eet- en drinkwaren voor de directe consumptie ter plaatse gereedmaken, dienen aan de voorzijde van de standplaats 2 afvalbakken te plaatsen.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 17. Intrekken oude regeling

Het Marktreglement Hoorn 2005, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 september 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag nadat de Marktverordening Hoorn 2011 in werking is getreden.

Artikel 19. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement Hoorn 2011.

Hoorn, 1 november 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

De secretaris,                                 de burgemeester,