Regeling vervallen per 04-11-2021

Marktverordening Hoorn 2011

Geldend van 09-02-2012 t/m 03-11-2021

Intitulé

Marktverordening Hoorn 2011

Corsaregistratienummer: 11.04104

De raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van 10 mei 2011, inzake Markten Hoorn;

 • -

  gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);

besluit

vast te stellen de volgende

Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Hoorn 2011

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  inschrijvingslijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • i.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • j.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a)

   het aantal standplaatsen;

  • b)

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c)

   de opstelling en indeling van de markt (zie onderstaande tekeningen);

  • d)

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2. Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a)

   een lijst met artikelengroepen en subbranches;

  • b)

   een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  .Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 5. Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6. Vereisten

 • 1. Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

 • 2. Voor toewijzing van een standplaats is het voorts verplicht dat de persoon uit lid 1 staat ingeschreven als ambulant handelaar bij de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 7. Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1. Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a)

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b)

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 8 van het marktreglement van de gemeente Hoorn de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2. Het college kan een vastestandplaatsvergunning intrekken:

  • a)

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b)

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 8 van het marktreglement van de gemeente Hoorn is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a)

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b)

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • c)

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a)

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b)

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c)

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d)

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a)

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b)

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c)

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 11. Verbodsbepalingen

Het is verboden:

 • a)

  zonder vergunning van het college tijdens de markt anders dan van een standplaats goederen of diensten aan te bieden;

 • b)

  zonder vergunning van het college tijdens de markt, of bij de voorbereiding van de markt, op of aan het marktterrein voertuigen, opstallen, materialen en/of goederen te plaatsen of op te slaan;

 • c)

  onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college indien in strijd met de verboden genoemd onder a en b wordt gehandeld de overtreder gelasten zich en/of de voertuigen, opstallen, materialen en/of goederen onmiddellijk van de markt te verwijderen.

Artikel 12. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 13. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 14. Intrekking oude regeling

De Marktverordening Hoorn 2005, vastgesteld op 19 juli 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 15. Overgangsbepalingen

 • 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening Hoorn 2005 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening 2005 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Hoorn 2011.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juli 2011.

De griffier,                       de voorzitter,

Tekeningen behorende bij artikel 2, lid 1

Indeling Markt Binnenstad (zaterdag) Hoorn

Indeling Markt Huesmolen Hoorn

Indeling Markt Kersenboogerd Hoorn