Regeling vervallen per 20-07-2017

Verordening op de WMO-adviesraad

Geldend van 01-01-2000 t/m 19-07-2017

Intitulé

Verordening op de WMO-adviesraad

Verordening op basis van artikel 150 Gemeentewet

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht besluit vast te stellen, ter uitvoering van de artikelen 11 en 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de

Verordening op de WMO-adviesraad

Artikel 1 Definities

 • a. Gemeente: de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • b. Raad: de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht

 • c. College: burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht

 • d. Wmo: wet maatschappelijke ondersteuning

 • e. Prestatieveld: vorm van maatschappelijke ondersteuning volgens de WMO, artikel 1 lid 1g, waar de gemeente een inspanning op moet leveren, hoofdlijnen voor beleid voor moet vaststellen en samenhang in moet aanbrengen

 • f. Wmo-adviesraad: de groep ingezetenen die het college betrekt bij beleid op een van de prestatievelden

 • g. Vrager: deelnemer, gebruiker, cliënt, patiënt van een voorziening in een van de prestatievelden

Artikel 2 WMO-adviesraad

 • 1. Het college betrekt een groep ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid op de negen prestatievelden en noemt deze groep de WMO-adviesraad

 • 2. De WMO-adviesraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien leden inbegrepen een voorzitter

 • 3. De gemeente wijst de volgende zeven organisaties van vragers aan die zich inzetten voor ingezetenen van de gemeente en die de raad representatief acht voor vragers:

  • ·

   Samenwerkende Bond Ouderen

  • ·

   Stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid

  • ·

   Unie van Vrijwilligers

  • ·

   Interkerkelijk Diaconaal Beraad

  • ·

   Nederlandse Patiëntenvereniging

  • ·

   Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid

  • ·

   Stichting Dumas

Artikel 3 Samenstelling, voordracht en benoeming

 • 1. Het college nodigt elk van de in artikel 2 lid b bedoelde organisaties uit een voordracht te doen voor de ingezetene van de gemeente die zitting wenst te nemen in de WMO-adviesraad

 • 2. Het college houdt de mogelijkheid open van plaatsvervangers bij de voordracht, eveneens ingezetenen

 • 3. Het college nodigt op eigen gezag ten hoogste vijf ingezetenen uit die naar oordeel van het college over voldoende kennis en inzicht beschikken van vragers

 • 4. Het college bevestigt het lidmaatschap van ingezetenen en hun plaatsvervangers van de WMO-adviesraad schriftelijk met een benoemingsbesluit

 • 5. Het college beëindigt het lidmaatschap van de WMO-adviesraad, schriftelijk met een gemotiveerd besluit aan de betrokken ingezetene

 • 6. Het lid van de WMO-adviesraad beëindigt het lidmaatschap schriftelijk aan het college

Artikel 4 Voorzitterschap, secretariaat en faciliteiten

 • 1. De WMO-adviesraad deelt aan het college mee welke ingezetene als voorzitter optreedt

 • 2. De voorzitter maakt geen deel uit van de voordracht, zoals bedoeld in artikel 3 lid a

 • 3. De gemeente draagt zorg voor het secretariaat en alle overige faciliteiten die in redelijkheid de werkzaamheden van de WMO-adviesraad zoals bedoeld in artikel 2 lid a mogelijk maken

 • 4. De gemeente wijst een ambtenaar aan die als secretaris van de WMO-adviesraad functioneert

Artikel 5 Werkproces, beleidsvoorbereiding en verslag

 • 1. College en WMO-adviesraad komen een werkproces overeen, dat recht doet aan de volgende aspecten:

  • ·

   Zo gering als mogelijke verlenging van het gemeentelijke werkproces bij de beleidsvoorbereiding

  • ·

   Het college betrekt de WMO-adviesraad bij de formulering van opdrachten op de prestatievelden

  • ·

   Het college betrekt de WMO-adviesraad bij de uitwerking van de opdrachten bedoeld in het vorige lid

 • 2. De WMO-adviesraad biedt jaarlijks voor 1 april aan het college het verslag van zijn werkzaamheden aan

Artikel 6 Vergadering, presentie en vergoeding

 • 1. De WMO-adviesraad komt zes keer per jaar voltallig in vergadering bijeen of zoveel vaker als voorzitter en ambtelijk secretaris in gezamenlijk overleg wenselijk achten

 • 2. De gemeente verstrekt aan de leden van de WMO presentiegeld voor de aanwezigheid bij de vergaderingen zoals bedoeld in bovengenoemd lid

 • 3. Het college bepaalt de hoogte van het presentiegeld

Artikel 7 Intrekken en inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking acht dagen na publicatie in een huis-aan-huiskrant in de gemeente

 • 2.

  De inwerkingtreding vindt plaats onder gelijktijdig intrekken van de verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid Hendrik-Ido-Ambacht van 5 maart 2001

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op november 2007,
de secretaris, de voorzitter,
Mr. G. van de Haar H. H. Jonker