Regeling functiebeschrijving en -waardering van de gemeente Aa en Hunze

Geldend van 01-10-1999 t/m heden

Intitulé

Regeling functiebeschrijving en -waardering van de gemeente Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze;

overwegende dat het wenselijk is om over te gaan tot het organiek beschrijven en waarderen van formatieplaatsen in de organisatie van de gemeente Aa en Hunze;

gelet op het gevoerde overleg in de vergadering van de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 14 september 1999;

besluitenvast te stellen de navolgende

“Regeling functiebeschrijving en waardering van de gemeente Aa en Hunze.”

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  ambtenaar: degene op wie de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten van toepassing is en degene met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, zoals bedoeld in artikel 2,5 CAR, is aangegaan;

 • b.

  afdelingshoofd: de ambtenaar die als hoofd van een afdeling is aangesteld;

 • c.

  directielid: een ambtenaar, die, met de gemeentesecretaris als voorzitter, lid is van het directieteam en die directie voert over een aantal afdelingen;

 • d.

  organieke functie: een taak of een groep van taken, zoals die binnen de voor de gemeente geldende regelingen door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld om door een ambtenaar te worden vervuld;

 • e.

  functiebeschrijving: de beschrijving van een organieke functie;

 • f.

  functiedeskundige: degene die belast is met het opstellen van de functiebeschrijving en het opstellen van de waarderingsadviezen op basis van deze regeling;

 • g.

  toetsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 6;

 • h.

  conversietabel: de tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisschalen;

 • i.

  bezwarencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 11;

 • j.

  functiehouder: de ambtenaar die een organieke functie bekleedt.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Het functiewaarderingsniveau van alle bij de gemeente Aa en Hunze voorkomende functies, met uitzondering van de functie van gemeentesecretaris, zal worden vastgesteld volgens het systeem van functiewaardering, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt slechts voor organieke functies waarvoor een bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 2 DE FUNCTIEBESCHRIJVING

Artikel 3 Functiebeschrijving en wijziging in de functiebeschrijving

 • 1.

  Functiebeschrijvingen worden opgemaakt:

  • a.

   voor organieke functies, welke duurzaam vervuld moeten worden;

  • b.

   bij wijziging van de gehele organisatie, van afzonderlijke organisatorische eenheden of bij (ingrijpende) wijziging van de taakinhoud van één of meer organieke functies voor alle organieke functies die bij deze wijziging betrokken zijn.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn gehouden om een maal per kalenderjaar te onderzoeken of en in hoeverre vastgestelde functiebeschrijvingen overeenstemmen met de werkelijke inhoud van de functies en zo nodig tot aanpassing over te gaan.

 • 3.

  Een functiehouder wiens functie, naar zijn mening, als gevolg van een blijvende en wezenlijke verandering is gewijzigd kan burgemeester en wethouders verzoeken een nieuwe functiebeschrijving op te stellen.

 • 4.

  Voor de behandeling van de in dit artikel bedoelde functiebeschrijvingen zijn de bepalingen van deze regeling van toepassing.

Artikel 4 Het opstellen en vaststellen van de functiebeschrijving

 • 1.

  De functiedeskundige stelt een concept functiebeschrijving op.

 • Hij maakt daarbij gebruik van het functiebeschrijvingsformulier zoals dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd. Deze concept-functiebeschrijving wordt vervolgens besproken met het afdelingshoofd, c.q. het betreffende directielid. Het afdelingshoofd c.q. directielid, zal belanghebbende ambtenaar in de gelegenheid stellen zijn/haar zienswijze, naar keuze schriftelijk of mondeling, kenbaar te maken. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

 • 2.

  Na ondertekening van de concept functiebeschrijving door het afdelingshoofd c.q. directielid wordt de concept- functiebeschrijving ter accordering voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

 • 3.

  Na accordering van de concept functiebeschrijving wordt deze onmiddellijk aan de functiedeskundige ter waardering voorgelegd en ter vaststelling aan burgemeester en wethouders aangeboden.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen de functiebeschrijving vast, alsmede de datum met ingang waarvan voor die functie een bezoldiging als bedoeld in artikel 2, tweede lid van deze regeling, is vastgesteld.

HOOFDSTUK 3 DE FUNCTIEWAARDERING

Artikel 5 De totstandkoming van de functiewaardering

 • 1.

  De functiedeskundige vervaardigt aan de hand van de vastgestelde functiebeschrijving en volgens het vastgestelde systeem van functiewaardering een concept-waarderingsrapport.

 • 2.

  De concept-waarderingsrapporten worden door de functiedeskundige besproken met het desbetreffende afdelingshoofd, c.q. directielid. Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

 • 3.

  De functiedeskundige legt de concept waarderingsrapporten, de besprekingsverslagen en alle overige stukken die betrekking hebben op de concept-waarderingsrapporten voor aan de toetsingscommissie.

Artikel 6 De toetsingscommissie

 • 1.

  Er is een toetsingscommissie, ingesteld door burgemeester en wethouders, bestaande uit:

  • a.

   een lid, aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   een lid, aangewezen door de leden van het georganiseerd overleg, die de vakorganisaties van overheidspersoneel vertegenwoordigen;

  • c.

   een lid, tevens voorzitter, aangewezen door de onder a, en b. genoemde leden.

 • Voor alle leden wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

 • 2.

  De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 3.

  De toetsingscommissie heeft als taak de concept waarderingsrapporten te toetsen en daarover advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar. De leden zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit de stukken of de beraadslagingen bekend is geworden.

 • 5.

  De functiedeskundige is als adviseur aan de commissie toegevoegd. Hij heeft geen stemrecht.

 • 6.

  Het advies van de toetsingscommissie, waarin ook minderheidsstandpunten zijn verwoord, wordt besproken met de functiedeskundige en toegevoegd aan de door de functiedeskundige uit te brengen waarderingsadviezen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Vaststelling van de waardering

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de waardering van de organieke functie vast, rekening houdend met het advies van de toetsingscommissie.

HOOFDSTUK 4 DE CONVERSIE

Artikel 8 De vaststelling van de conversie

 • 1.

  De door burgemeester en wethouders vastgestelde waardering conform het in artikel 2, lid 1 bedoeld systeem van functiewaardering wordt omgezet in salarisschalen door toepassing van een conversietabel.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de conversietabel vast na overleg en in overeenstemming met de commissie voor georganiseerd overleg.

HOOFDSTUK 5 DE BEKENDMAKING VAN DE FUNCTIEWAARDERING

Artikel 9 De bekendmaking van de functiewaardering

 • 1.

  De door burgemeester en wethouders vastgestelde beschrijving van de organieke functie, alsmede de functiewaardering worden gelijktijdig aan de belanghebbende ambtena(a)r(en), aan wie de organieke functie is of wordt opgedragen, schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt.

 • 2.

  De vaststelling van de ingevolge de conversietabel aan de functie verbonden salarisschaal wordt tegelijk met de functiebeschrijving en de functiewaardering bekend gemaakt aan de belanghebbende ambtenaar.

HOOFDSTUK 6 DE MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR

Artikel 10

Op dit hoofdstuk zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing voor zover in dit hoofdstuk daarvan niet wordt afgeweken.

Bezwarencommissie

Artikel 11

 • 1.

  Er is een commissie, nader te noemen “bezwarencommissie”, die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt omtrent bezwaren die zijn ingebracht tegen besluiten van burgemeester en wethouders ter uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  De bezwarencommissie bestaat uit:

  • a.

   een lid, aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   een lid, aangewezen door de leden van het georganiseerd overleg, die de vakorganisaties van overheidspersoneel vertegenwoordigen;

  • c.

   een lid, tevens voorzitter, aangewezen door de onder a. en b. genoemde leden.

 • De leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Aa en Hunze of lid zijn of.zijn geweest binnen een periode van twee jaar van de toetsingscommissie ingevolge deze regeling.

 • 3.

  Voor alle leden van de commissie kunnen plaatsvervangers worden aangewezen.

 • 4.

  De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Bezwarenprocedure

Artikel 12

 • 1.

  Binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van een besluit van burgemeester en wethouders op grond van deze regeling kan een belanghebbende bezwaar maken.

 • 2.

  Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders.

 • Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust.

 • 3.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken zo spoedig mogelijk om advies in handen van de commissie. In het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6.14 van de Algemene wet bestuursrecht wordt vermeld dat een commissie over het bezwaarschrift zal adviseren.

 • 5.

  De commissie stelt belanghebbenden en burgemeester en wethouders in de gelegenheid zich door de commissie te doen horen. Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.

 • 6.

  Ten minste 10 dagen voor de behandeling van een bezwaarschrift worden alle daarop betrekking hebbende stukken door de secretaris van de bezwarencommissie aan de leden toegezonden. De stukken worden tevens toegezonden aan burgemeester en wethouders, aan de indiener van het bezwaarschrift, aan diens raadsman of de door hem aangewezen vertegenwoordiger.

 • 7.

  De vergaderingen van de bezwarencommissie zijn in beginsel niet openbaar.

 • 8.

  De leden zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit de stukken of de beraadslagingen bekend is geworden.

 • 9.

  De bezwarencommissie is gerechtigd kennis te nemen van de rapportage en alle andere bescheiden die betrekking hebben op de functie van de ambtenaar, de waardering daarvan en de overwegingen die tot die waardering hebben geleid.

 • 10.

  Voor het houden van een hoorzitting van de commissie is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 • 11.

  Van het horen wordt een verslag gemaakt. Dit verslag vermeldt de namen van de aanwezigen met vermelding van hun hoedanigheid. Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 12.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter. Bij een minderheidsstandpunt wordt bij een advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt.

Artikel 13 Vaststelling van de waardering na bezwaar

 • 1.

  Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats.

 • 2.

  Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het college van burgemeester en wethouders het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in plaats daarvan een nieuw besluit.

 • 3.

  De beslissing als bedoeld in lid 1 wordt aan de betrokken ambtenaar bekend gemaakt met overlegging van het uitgebracht advies van de bezwarencommissie binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

HOOFDSTUK 7 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslissen burgemeester en wethouders op basis van overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling functiebeschrijving en –waardering 1999”;

 • 3.

  De regeling treedt in werking op 1 oktober 1999.

Ondertekening

Gieten, 28 september 1999.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. F. Snoep. Drs. R.W. Munniksma.

BIJLAGE bij de “Regeling functiebeschrijving en -waardering van de gemeente Aa en Hunze”

Model functiebeschrijving GEMEENTE Aa en Hunze.

1. lnformatie

ORGANISATIE :

(STAF)AFDELING :

FUNCTIECODE :

DATUM :

2. Omgeving/Doel

3. Resultaten/werkzaamheden

4. Speelruimte

5. Kennis & Vaardigheid

6. Contacten

7. Functie-eisen

FUNCTIENAAM :

Omschreven wordt wat de organisatorische omgeving is en met welk doel de functie in de organisatie is opgenomen.

Hierin wordt uitgewerkt welke producten moeten worden geleverd en welk effect zij met zich meebrengen. Van de concreet te bereiken resultaten wordt zo mogelijk beschreven via welke handelingen (werkproces) de resultaten gerealiseerd dienen te worden.

Aangegeven wordt welke vrijheid (beslissingsruimte en kaders) de functievervuller heeft bij het realiseren van zijn producten.

De rubriek omvat de kennis en vaardigheid die daadwerkelijk aangewend moet worden voor een normale functievervulling en de vaardigheden die nodig zijn om deze kennis te kunnen toepassen.

Omschreven wordt welke contacten onderhouden moeten worden die van belang zijn voor een normale functievervulling, op welke zaken de contacten betrekking hebben en het doel dat met die contacten moet worden bereikt.

Hierbij worden concrete functie-eisen alsmede capaciteiten geformuleerd, die in het kader van werving en selectie aan de functie worden gesteld.

8. Overige

9. Vaststellen

Afdelingshoofd: Voor akkoord hoofd van dienst:

naam: naam:

d.d.: d.d.:

Vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze d.d.: