Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Kerkrade-Noord en omgeving stadion

Geldend van 02-10-2002 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGARTIKEL 2.4.8 KERKRADE-NOORD EN OMGEVING STADION

Burgemeester en wethouders van Kerkrade:

gelezen het rapport d.d. 22 augustus 2002 van de gebiedsgebonden politie-functionaris Kerkrade-Noord van het politiedistrict Kerkrade, inzake het treffen van maatregelen ter voorkoming van overlast ten gevolge van het nuttigen van alcoholhoudende drank op de openbare weg in een nader aangegeven gebied in de wijk Kerkrade-Noord;

dat op basis van ingekomen informatie en een ingesteld nader onderzoek moet worden geconcludeerd dat de in het rapport van politie omschreven situatie zich eveneens voordoet in het gebied rondom het Parkstad Limburg Stadion;

overwegende dat het wenselijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde in het algemeen en meer in het bijzonder het woon-en leefklimaat, het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank en de daaruit voortvloeiende overlast te beperken;

dat artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening aan hen de mogelijkheid biedt een gebied aan te wijzen alwaar het op de openbare weg verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat, gelet op de in het verleden bij politie ingekomen klachten omtrent overlast ten gevolge van hinderlijk drankgebruik, mede gezien hetgeen in de rapportage van poltie is vermeld, toepassing van dit artikel alleszins gerechtvaardigd moet worden geacht;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening;

besluiten:

1

het gebied globaal begrensd door Veldhofstraat, Mirbachstraat, Spoorstraat, Fringslaan, Kleine Stegel, St. Hubertusstraat, St. Jansstraat, Rimburgerweg, Waubacherweg, Torenstraat, Smalweide, Anselderlaan, Op de Roskamp, Wimmerstraat, Veldhofstraat, zoals nader aangegeven op de aangehechte situatieschets welke onderdeel vormt van dit besluit, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2

het gebied globaal begrensd door Locht, Imstenraderweg, Keulseweg (N281), Hamstraat en Beitel zoals nader aangegeven op de aangehechte situatieschets welke onderdeel vormt van dit besluit, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

3

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 2 oktober 2002.

Ondertekening

Kerkrade, 24 september 2002.
Het college,            De secretaris,
J.J.M. Som              mr. C.M. Kuikman