Regeling vervallen per 01-08-2023

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-07-2023

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2012

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2011;

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Monumentenwet; artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2012.

 

de geconsolideerde tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:a. Monument:een object, dat is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de Monumentenverordening Bernheze 2010;b. Subsidieplafond:het bedrag dat gedurende een begrotingsjaar krachtens de voor dat jaar geldende be-groting, ten hoogste beschikbaar is voor het totaal aan toe te kennen subsidies krach-tens deze verordening;c. Eigenaar:de natuurlijke- of rechtspersoon, die het recht van eigendom heeft of een ander za-kelijk recht heeft op een monument;d. Instandhoudingswerkzaamheden:werkzaamheden, niet zijnde reguliere onderhoudswerkzaamheden, die met het oog op het behoud van het monumentale karakter dienen om een beschermd gemeente-lijk monument in stand te houden;e. Subsidiabele kosten:kosten voor instandhoudingswerkzaamheden welke gemaakt worden tot instand-houding van het monument;f. Monumentenwacht:Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1 De gemeenteraad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast bij de behandeling van de begroting.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders verleent slechts subsidie voor zover de op grond van lid 1 vastgestelde financiële middelen toereikend zijn

Artikel 3 Abonnement Monumentenwacht

 • 1 1. Aan de eigenaar van een monument kan een bijdrage worden toegekend in de kosten verbonden aan een abonnement op een tweejaarlijkse controle van het monument door de Monumentenwacht.

 • 2 2. De eigenaar geeft het college van burgemeester en wethouders en de Monumentenwacht schriftelijk toestemming tot het afsluiten van een abonnement en het verrichten van inspecties, waarbij het college van burgemeester en wethouders van de Monumentenwacht een kopie ontvangt van de inspectiekosten

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders sluit een contract af met de Monumen-tenwacht voor alle deelnemers. De bijdrage bestaat uit én de jaarlijkse abonnementskosten op de Monumentenwacht én de tweejaarlijkse kosten voor de inspectie verricht door de Monumentenwacht. Zowel de abonnementskosten als de kosten van de inspectie worden voor 100% “vergoed”.

 • 4 et contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd (ook bij een nieuwe eigenaar).

 • 5 De (nieuwe) eigenaar is bevoegd af te zien van voorzetting van het contract en het contract laten intrekken.

 • 6 Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen of bij misbruik het contract ontbinden

Artikel 4 Onderhoudssubsidie

Eigenaren van een monument die een abonnement op de Monumentenwacht hebben komen in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 5 Subsidiable kosten

 • 1 Voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn:a. herstel- en vervangingswerkzaamheden van authentieke materialen aan buitengevels, daken, dakconstructies, schoorstenen, goten en hemelwaterafvoeren, vensters incl. luiken, buitenkozijnen, buitendeuren en buitenramen;b. constructieve en conserverende werkzaamheden aan buitengevels en funderingen;c. werkzaamheden ter bestrijding van houtaantasting en daarmee samenhangende conserverende werkzaamheden;d. schilderwerk is alleen subsidiabel indien dit het normale reguliere schilderwerk te boven gaat.  

 • 2 Werkzaamheden die in zelfwerkzaamheid door de eigenaar zijn uitgevoerd zijn niet subsidiabel. In bijzondere gevallen kan ook voor andere instandhoudingswerkzaamheden subsidie worden verleend.

Artikel 6 Aanvragen van een subsidie

 • 1 De aanvraag om een subsidie moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een door het college vastgesteld formulier. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een in-standhoudingsplan dat tenminste bestaat uit:a. een beschrijving van de technische staat van het monument (rapport Monumentenwacht Noord-Brabant) waarin de gebreken van het monument nauw-keurig vermeld staan;b. alleen bij wijziging van de bestaande toestand: tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen instandhoudingswerkzaamheden of wijzi-gingen staan aangegeven (op schaal);c. foto’s van de bestaande toestand (zowel overzichtsfoto’s als detailfoto’s van de rele-vante bouwdelen)d. een op de onder a. bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructie, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;e. een begroting van alle kosten van de instandhoudingswerkzaamheden, niet ouderdan 2 jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen. 

 • 2 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in het eerste lid, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid om binnen twee weken de ontbrekende gegevens en bescheiden te overleggen. Het college geeft aan welke aanvullende informatie wordt gewenst. 

 • 3 In geval een omgevingsvergunning is vereist, dient deze deel uit te maken van de subsidieaanvraag. Is dit niet het geval, dan is de aanvraag incompleet

Artikel 7 Volgorde van behandeling

 • 1 Aanvragen om verlening van subsidie worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2 In geval van calmiteit kan het college van burgemeester en wethouders van het gestelde in het eerste lid afwijken

 • 3 Aanvragen om subsidie waarover in verband met het bepaalde in artikel 2 niet positief kan worden beschikt, worden door burgemeester en wethouders voor dat betreffende jaar afgewezen. Deze aanvragen worden in het eerst volgende jaar, waarvoor door de gemeenteraad een subsidieplafond is vastgesteld, op basis van de oorspronkelijk ingediende volgorde met voorrang in behandeling genomen.

   

Artikel 8 Beschikkingsprocedure

 • 1 Het college van burgemssster en wethouders neemt een besluit binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste 4 weken verlengen, mits het de aanvrager daarvan in kennis stelt binnen de termijn van 8 weken.

Artikel 9 Subsidietoekenning

 • 1 Op verzoek kan aan de eigenaar van een monument door het college van burgemeester en wethouders een subsidie worden toegekend.

 • 2  De subsidie kan uitsluitend worden verleend indien de vastgestelde subsidiabele kosten tenminste € 750,-- bedragen

 • 3 De subsidie ten behoeve van instandhoudingswerkzaamheden bedraagt niet meer dan 30% van de daadwerkelijk gemaakte instandhoudingskosten met een maximum van € 1.500,- per monument per twee jaar. Voor kerkelijke monumenten en monumenten in eigendom van beherende stichtingen geldt 30% met een maximum van € 2.500,-- per monument per twee jaar. 

 • 4 Het monument kan eenmaal per twee jaar voor subsidie in aanmerking komen, doch niet voor de voorziening waarvoor eerder subsidie is toegekend.

 • 5 Het college van burgemeester en wethouders kent slechts subsidie toe voor zover de op grond van artikel 2 vastgestelde middelen toereikend zijn.

Artikel 10 Weigeren van subsidie

Subsidiering wordt geweigerd indien:a. met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen voordat op de subsidieaanvraag door het college van burgemeester en wethouders is beslist;b. de kosten van restauratie op grond van een verzekering worden gedekt;c. het de loonkosten van de eigenaar betreft die hij in het kader van de instandhouding zelf verricht;d. voor de betreffende voorziening een termijn van 10 jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend subsidie is verleend;e. met het treffen van de voorziening het belang van de monumentenzorg niet of in onvol-doende mate wordt gediend.

 

Artikel 11 Subsidieverplichtingen

 • 1 De eigenaar is verplicht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één jaar na toe-kenning van de subsidie, te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.

 • 2 De aanvang van het werk moet tenminste één week van tevoren schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders worden gemeld 

 • 3 Binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie in de onderhoudskosten moeten de instandhoudingswerkzaamheden zijn voltooid. Als niet aan deze verplichting wordt vol-daan, kan de subsidieverlening worden

Artikel 12 Gereedmelding en vaststelling subsidie

 • 1 Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat: a. de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden bij burgemeester en wethouders zijn gereed gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden;b. een overzicht is overgelegd van de betreffende gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde voorzieningen en de daarop betrekking hebbende kosten;c. een overzicht is overgelegd van het uitgevoerde meer- en minderwerk; 

 • 2 De hoogte van de vast te stellen subsidie wordt berekend op basis van de bij de verlening aanvaarde kosten van voorzieningen of de werkelijke kosten indien deze hoger dan wel lager zijn.

 • 3 De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid omvat: a. een schriftelijk bericht dat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden zijn voltooid;b. een kostenoverzicht;c. alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden 

 • 4 In plaats van rekeningen en betalingsbewijzen zoals bedoeld in het voorgaande lid kan een verklaring van een registeraccountant worden overgelegd waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is.

Artikel 13 Onvolledige informatie

Indien bij controle blijkt dat de eigenaar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens deze verordening niet nakomt en/of afwijkt van het instandhoudingsplan waarop de subsidietoekenning is gebaseerd, kan het college van burgemees-ter en wethouders besluiten om niet dan wel tot gedeeltelijke uitbetaling over te gaan.

Artikel 14 Bijzondere omstandigheden

Indien bijzondere omstandigheden tot gevolg zouden hebben dat onverkorte toepassing van deze verordening tot onredelijke resultaten zou leiden, kan het college van burgemeester en wethou-ders in het belang van monumentenzorg afwijken van het hierin bepaalde.

Artikel 15 Beleidsregels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere beleidsregels vaststellen ten aanzien van de uitvoe-ring van deze verordening

 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Overgansbepaling

Deze verordening is niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze ver-ordening zijn verleend of vastgesteld.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012

 • 2 Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Subsidieverordening restaura-tie gemeentelijke monumenten 1997”, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juni 1997.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2012”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 15 december 2011.
DE RAAD VOORNOEMD,de griffier,                                                de voorzitter,J.H.M. van den Oever                              dr. A.J.W. Boelhouwer