Regeling vervallen per 13-11-2011

Verordening tot wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam 2005

Geldend van 01-01-2012 t/m 12-11-2011

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam 2005

Verordening tot wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam 2005

Aan de regioraad van de Stadsregio Amsterdam,

Op grond van het navolgende stellen wij Uw vergadering voor het volgende besluit te nemen:

De regioraad van de Stadsregio Amsterdam,

Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam van 13 december 2011, nummer 2011/48

overwegende dat de Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam 2005 moet worden gewijzigd in verband met:

 • -

  een aantal ontwikkelingen die zich in het zorgaanbod in jeugdzorg hebben voorgedaan;

 • -

  de behoefte van de Stadsregio om meer te kunnen sturen op de besteding van de middelen voor zorgaanbod in jeugdzorg.

BESLUIT:

I

Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam 2005

Artikel 1

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Onderdeel b komt te luiden:

  • b.

   SRA: Stadsregio Amsterdam, samenwerkingsverband van 16 gemeenten die samen de agglomeratie Amsterdam vormen;.

 • 2.

  In onderdeel c wordt “van het ROA”, vervangen door: van de SRA.

 • 3.

  onderdeel r komt te luiden:

  • r.

   zorgactiviteit: een individueel zorgprogramma of een zorgtraject, zijnde een combinatie van individuele zorgprogramma’s, die op basis van een indicatiebesluit of verwijzing worden geleverd door een zorgaanbieder;.

 • 4.

  Na onderdeel r worden 2 onderdelen toegevoegd, luidende:

  • s.

   verwijzing: een aanspraak op zorg die wordt verleend door een door Bureau jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam gemandateerde instelling of door een door het dagelijks bestuur aangewezen instelling;

  • t.

   hulpduur: de periode tussen de datum waarop de zorg aanvangt en de datum dat de zorg eindigt, uitgedrukt in maanden.

Artikel 2

Artikel 2, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

Na “hiervan een indicatiebesluit heeft vastgesteld”, wordt toegevoegd: of een verwijzing heeft plaatsgevonden.

Artikel 3

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het eerste lid onderdeel d wordt na “de aantallen indicaties”, toegevoegd: of verwijzingen.

 • 2.

  Onder vervanging van de punt door een puntkomma, worden na onderdeel d, 3 onderdelen toegevoegd, luidende:

  • e.

   het verwachte aantal unieke cliënten dat zorgactiviteiten zal

genieten;

f.de standaard hulpduur van de reguliere te beëindigen zorg-

activiteiten en de verwachte gemiddelde hulpduur van de regulier en niet regulier te beëindigen zorgactiviteiten per zorgactiviteit;

g.de hoogte van de onderscheiden prestatie-indicatoren per zorg-

activiteit.

3.In het vijfde lid onderdeel c wordt accountantsverklaring vervangen door controleverklaring.

Artikel 4

Artikel 4, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Onder verlettering van de onderdelen b tot en met f, tot d tot en met h, worden na onderdeel a twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • b.

   de aantallen te beëindigen zorgactiviteiten;

  • c.

   de overeengekomen prestatie-indicatoren per zorgactiviteit;.

 • 2.

  Onder verlettering van de onderdelen e tot en met h, zoals deze

luiden na de in het eerste lid van dit artikel doorgevoerde wijziging, tot f tot en met i, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e.

  de hulpduur per zorgactiviteit;.

  • 3.

   Onderdeel g, zoals dit luidt na de in de eerste twee leden van dit

artikel doorgevoerde wijzigingen, komt te luiden:

g.de manier van verantwoording;.

Artikel 5

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

Onder vervanging van de punt door een puntkomma wordt na onderdeel e een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

f.De activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd niet in voldoende mate onderscheidend is van het al bestaande aanbod of de activiteit naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet passend is in het bestaande aanbod.

Artikel 6

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het eerste lid wordt na “Reserveringen” toegevoegd “en voorzieningen” en wordt na “danwel” de volgende zinsnede toegevoegd: met voorafgaande schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur gevormd en.

 • 2.

  het tweede lid komt te luiden:

 • 2.

  Het verschil tussen de subsidieverlening en de feitelijke uitgaven voor zorgactiviteiten wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

 • 3.

  Onder vernummering van het derde tot en met zesde, tot vierde tot en met zevende lid, wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Indien het verschil tussen de subsidieverlening en subsidie-

vaststelling wordt teruggevorderd zoals is bepaald in artikel 15, lid 5, wordt dit verschil onttrokken aan de egalisatiereserve.

4.In het zesde lid, zoals dat luidt na de in de eerste drie leden van dit artikel doorgevoerde wijzigingen, wordt “van het ROA” vervangen door: van de SRA.

Artikel 7

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

In het eerste lid wordt “aan het ROA”, vervangen door: aan de SRA.

Artikel 8

Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

In het derde lid vervalt na de zinsnede “Het dagelijks bestuur kan nadere gegevens”: of.

Artikel 9

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt “is uitgevoerd” vervangen door: of verwijzing is beëindigd.

 • 2.

  Onder verlettering van de onderdelen d tot en met h, tot f tot en met j, worden na onderdeel c twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d.

   de gerealiseerde gemiddelde hulpduur gespecificeerd naar de onder scheiden zorgactiviteiten waarop de subsidie betrekking heeft;

  • e.

   de totale uitgaven of lasten per onderscheiden zorgactiviteit;.

 • 3.

  Onder verlettering van de onderdelen h tot en met j, zoals deze luiden na de in het eerste lid van dit artikel doorgevoerde wijziging, tot g tot en met i, vervalt onderdeel g.

 • 4.

  Onderdeel h, zoals dat luidt na de in lid 2 en 3 van dit artikel

doorge voerde wijzigingen, komt te luiden:

 • h.

  de gewaarmerkte jaarrekening met getekende bestuursverklaring en getekende controleverklaring;.

  • 5.

   Onder vervanging van de punt door een puntkomma, wordt na onder- deel i, zoals dat luidt na de in lid 2 en 3 van dit artikel doorgevoerde wijzigingen, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • j.

  het assurancerapport jeugdzorg, waarin begrepen de getekende

assuranceverklaring en het gewaarmerkte prestatieverantwoordings-

model.

6.In het tweede lid wordt “In de accountantsverklaring” vervangen door: In het assurancerapport en wordt “in het eerste lid onder c t/m f”,

vervangen door: in het eerste lid onder c tot en met g.

7.In het derde lid wordt de puntkomma vervangen door een punt.

Artikel 10

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het tweede lid wordt tussen de zinsneden “op de hoogte gesteld.” en “Het dagelijks bestuur”, een spatie toegevoegd.

 • 2.

  Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot zesde en zevende lid, worden 2 leden toegevoegd, luidende:

 • 4.

  Voor de vaststelling van de subsidie berekent het dagelijks bestuur per zorgactiviteit het aantal beëindigde zorgactiviteiten maal het tarief. Het aantal zorgbeëindigingen is daarbij niet groter dan het aantal dat in de beschikking tot subsidieverlening is vermeld. De telling van deze berekening vormt de vaststelling.

 • 5.

  Indien de uitkomst van de berekening zoals bepaald in het vierde lid lager is dan het bedrag dat is verleend, kan het dagelijks bestuur

besluiten het verschil tussen de subsidieverlening en subsidievaststelling terug te vorderen.

3.In het zevende lid, zoals dat luidt na de in het tweede lid van dit artikel doorgevoerde wijziging, wordt “in artikel 9, vierde lid”, vervangen door: in artikel 9, vijfde lid.

Artikel 11

Artikel 18, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  De zinsnede “en de artikelen 20 tot en met 21a”, wordt vervangen door: de artikelen 20 en 21.

 • 2.

  De zinsnede “artikel 14, lid 1 onder d, e en f”, wordt vervangen door: artikel 14, lid 1, onder c, d, e en f.

Artikel 12

Artikel 19, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  De zinsnede “en de artikelen 20 tot en met 21a”, wordt vervangen door: de artikelen 20 en 21.

 • 2.

  In het tweede lid wordt “artikel 14, lid 1 onder d en e”, vervangen door: artikel 14, lid 1 onder c, d, e en f.

Artikel 13

Artikel 21a vervalt.

II

Deze wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg agglomeratie Amsterdam 2005 treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt bekend gemaakt door middel van kennisgeving in een aantal dagbladen en huis-aan-huisbladen verschijnend in de agglomeratie Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 13 december 2011

de secretaris, de voorzitter,

plaatsvervangend,

drs. A. Joustra mr. D. Bijl

ALGEMENETOELICHTING

Deze wijzigingsverordening regelt naast een aantal technische aanpassingen een inhoudelijke wijziging in de verlenings- en vaststellingssystematiek van subsidies aan zorgaanbieders.

De technische wijzigingen betreffen met name herstel van een aantal kleine onvolkomenheden en een aantal aanpassingen aan de actualiteit:

 • -

  in de hele verordening is de naam ‘ROA’ is gewijzigd in de SRA, afkorting van de Stadsregio Amsterdam;

 • -

  in de verordening is de term accountantsverklaring gewijzigd in controleverklaring;

 • -

  in artikel 1 onderdeel s., artikel 2 lid 3, artikel 3 lid 3 onderdeel d. en artikel 14 lid 1 onderdeel c. is de mogelijkheid van verwijzing naar jeugdzorg door het lokale veld opgenomen naast het al bestaande indicatiebesluit dat wordt genomen door BJAA;

 • -

  in artikel 5 is een weigeringsgrond voor subsidie toegevoegd die het mogelijk maakt meer op aanbod te sturen;

 • -

  artikel 21a is komen te vervallen, deze bepaling wordt ondervangen door lid 4, 5, en 6 van artikel 2.

Voor de inhoudelijke wijziging van de subsidieverordening zijn de volgende artikelen aangepast:

 • -

  artikel 3, aanvraag voor subsidie;

 • -

  artikel 4, subsidieverlening;

 • -

  artikel 9, egalisatiereserve;

 • -

  artikel 14, financiële verantwoording;

 • -

  artikel 15, vaststelling van de subsidie.

De inhoudelijke wijziging in de subsidieverordening voor zorgaanbieders komt voort uit de behoefte van de Stadsregio om als subsidieverstrekker meer te kunnen sturen op de prestaties van de zorgaanbieders. De Stadsregio Amsterdam ziet het als haar primaire taak om te bepalen waaraan het beschikbare budget wordt besteed.

Met elke zorgaanbieder zullen prestatieafspraken worden gemaakt, waarbij uitgangspunt is dat met het beschikbaar gestelde budget (de subsidieverlening) de afgesproken prestaties worden gerealiseerd. Als dat niet het geval is bieden de gewijzigde bepalingen aan de Stadsregio de mogelijkheid om de subsidie vast te stellen op basis van het gerealiseerde aantal beëindigde zorgactiviteiten. Hetgeen tot concrete terugvordering kan leiden van het verschil tussen de verleende subsidie en de vastgestelde subsidie. De Stadsregio zal evenwel niet in alle gevallen van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

De zorgaanbieder is voor haar productie afhankelijk van derden, zoals de indicatie van BJAA of de verwijzing vanuit het lokale veld. De productieafspraken zijn daardoor gebaseerd op prognoses en de realiteit kan daar van afwijken.

Ontwikkelingen in het veld zoals veranderingen in vraag naar zorg, nieuwe zorgactiviteiten, calamiteiten, schaarste aan middelen etc. dwingen de zorgaanbieders voortdurend om aan de hand van goede managementinformatie te sturen op ontwikkelingen en veranderingen.

Een zorgaanbieder die voorziet dat onderdelen van de prestatieafspraken niet gerealiseerd kunnen worden, kan deze na schriftelijke instemming van de Stadsregio aanpassen aan de vraag naar zorg.

Deze systematiek staat niet in de weg dat zorgaanbieders prestatieafspraken maken op basis van zorgtrajecten. Een zorgtraject is een combinatie van individuele zorgprogramma’s.

Als ondanks de mogelijkheid tot aanpassing van de prestatieafspraken aan de werkelijke vraag de prestaties niet worden gerealiseerd, zal de Stadsregio de subsidie kunnen vaststellen op basis van het gerealiseerde aantal beëindigde zorgactiviteiten en het verschil tussen de verlening en de vaststelling kunnen terugvorderen.

Praktische uitwerking

De subsidie wordt verleend op basis van aantallen beëindigde zorgactiviteiten en gemiddelde hulpduur van zorgactiviteiten en het tarief per zorgactiviteit. De subsidievaststelling wordt gebaseerd op de realisatie van het aantal beëindigde zorgactiviteiten.

Van de zorgactiviteiten zijn de gemiddelde duur en het tarief vastgelegd in de beschikking tot subsidieverlening. Deze worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam.

Bij de subsidieverlening wordt per zorgactiviteit vastgelegd:

 • -

  het aantal te beëindigen zorgactiviteiten;

 • -

  de voorgenomen (gemiddelde) hulpduur;

 • -

  het tarief per beëindigde zorgactiviteit;

 • -

  het totaal bedrag - budget- per zorgactiviteit

Bij het vaststellen van de subsidie wordt uitgegaan van de volgende regels.

De telling van de per zorgactiviteit berekende aantal beëindigde zorgactiviteiten vermenigvuldigd met het tarief.

Het aantal zorgbeëindigingen is maximaal het aantal dat bepaald in de (aangepaste) verleningbeschikking.

Cijfermatige uitwerking

verlening

zorgactiviteit

aantal voorgenomen beëindigingen

tarief per beëindiging

budget = aantal x tarief

Zorgactiviteit 1

20

10.000

200.000

Zorgacitiviteit 2

100

1.350

135.000

Zorgactiviteit 3

45

3.500

157.500

Totaal verleende subsidie

492.500

tussentijdse wijziging afspraken

Zorgactiviteit

aantal voorgenomen beëindigingen

tarief per beëindiging

budget = aantal x tarief

Zorgactiviteit 1

23

10.000

230.000

Zorgactiviteit 2

106

1.350

143.100

Zorgactiviteit 3

34

3.500

119.000

afrondingverschil

400

Totaal verleende subsidie

492.500

verantwoordingsinformatie

Realisatie

Zorgactiviteit

aantal gerealiseerde beëindigingen

tarief per beëindiging

uitgaven

Zorgactiviteit 1

24

10.000

212.000

Zorgactiviteit 2

104

1.350

145.000

Zorgactiviteit 3

36

3.500

130.000

Totaal

487.000

berekening vast te stellen bedrag subsidie

Zorgactiviteit

verlening

verantwoording

kleinste van aantal verantwoording en aantal verlening

bijdrage zorgactiviteiten aan te berekenen

subsidie

Realisatie

aantal

aantal

aantal

tarief

Zorgactiviteit 1

23

24

23

10.000

230.000

zorgactiviteit 2

106

104

104

1.350

140.400

Zorgactiviteit 3

34

36

34

3.500

119.000

berekende vast te stellen subsidie

489.400

Egalisatiereserve Aan de egalisatiereserve wordt toegevoegd het verschil tussen de verleende subsidie en de feitelijke lasten, toe te rekenen aan zorgactiviteiten.

Indien het dagelijks bestuur besluit tot terugvordering wordt dat bedrag onttrokken uit de egalisatiereserve.

Niet terug-vorderen

Terug-vorderen

Verlening

492.500

492.500

Uitgaven

-/-

487.000

-/-

487.000

Toevoeging reserve

 A

5.500

5.500

Verlening

492.500

492.500

Vaststelling

-/-

489.400

-/-

489.400

terugvorderen maximaal

3.100

3.100

feitelijk terugvordering = onttrekking reserve

0

3.100

Terugvordering leidt tot mutatie egalisatie reserve

 B

0

-/-

3.100

Totaal mutatie egalisatiereserve

 A –B

5.500

2.400

In bovenstaande situatie bestaat de mutatie egalisatiereserve uit het verschil tussen de verleende subsidie en de feitelijke uitgaven. Als het dagelijks bestuur geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot terugvorderen blijft het verschil tussen de verlening en de berekende vaststelling toegevoegd aan de egalisatiereserve.