Verordening luchtvaart Noord-Brabant

Geldend van 04-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening luchtvaart Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 november 2011;

Gelet op de artikelen 145 en 152 van de Provinciewet;

Gezien het advies van de Commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d. 25 november 2011;

Overwegende dat bij Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), taken op het gebied van luchtvaart zijn gedecentraliseerd van rijk naar provincies;

Overwegende dat procedureregels ten behoeve van de provinciale organisatie, ter uitwerking van hetgeen in de Wet luchtvaart daarvoor is bepaald, noodzakelijk zijn;

Overwegende de noodzaak tot het vastleggen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van provinciale regels en voorschriften op het gebied van luchtvaart;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet luchtvaart;

 • b.

  luchthavenbesluit: besluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste en tweede lid van de wet;

 • c.

  luchthavenregeling: regeling als bedoeld in artikel 8.64, eerste lid, van de wet;

 • d.

  rijksdriehoekscoördinaten: coördinaten die in Nederland op nationaal niveau worden gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1 De artikelen 3 tot en met 6 zijn uitsluitend van toepassing op aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van:

  • a.

   een luchthavenbesluit voor een luchthaven gelegen in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   een luchthavenregeling voor een luchthaven gelegen in de provincie Noord-Brabant.

 • 2 De artikelen 3 tot en met 6 zijn niet van toepassing op het vaststellen van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling op grond van de artikelen XIII, XIV en XV van de wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur.

 • 3 Provinciale Staten kunnen ambtshalve besluiten een aanvraag tot vaststelling of wijziging van een luchthavenbesluit, dan wel van een luchthavenregeling, in behandeling te nemen als een aanvraag tot vaststelling of wijziging van een luchthavenregeling, respectievelijk van een luchthavenbesluit, indien Provinciale Staten dat op grond van de bij de aanvraag ingediende gegevens aangewezen achten.

Artikel 3 Taak Gedeputeerde Staten

 • 1 Aanvragen tot vaststelling of wijziging van een luchthavenbesluit of van een luchthavenregeling worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 2 Gedeputeerde Staten zijn belast met de voorbereiding van een besluit op aanvraag aan Provinciale Staten, met inbegrip van het opstellen van een ontwerp-besluit en het toepassing geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het tweede lid toepassing geven aan artikel 3:18, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

§ 2 Procedurebepalingen voor aanvragen

Artikel 4 Aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling

Een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling bevat tenminste de volgende gegevens:

 • a.

  naam, adres, contactgegevens, rechtsvorm en de contactpersoon van de aanvrager en indien de aanvrager niet de exploitant is of zal worden, ook naam, adres, contactgegevens, rechtsvorm, en contactpersoon van de exploitant, respectievelijk van de beoogde exploitant;

 • b.

  het adres van het terrein en een aanduiding van de ligging van het terrein dat beoogd is om als luchthaven te worden ingericht op een topografische kaart op een schaal van 1:5.000;

 • c.

  de kadastrale gegevens van de percelen of delen van percelen die onderdeel uitmaken van het onder b bedoelde terrein;

 • d.

  de rijksdriehoekscoördinaten van de hoeken van het terrein dat beoogd is om als luchthaven te worden ingericht;

 • e.

  een aanduiding van het luchthavengebied;

 • f.

  een omschrijving van het beoogde gebruik van de luchthaven;

 • g.

  de vigerende bestemmingen van de percelen die onderdeel uitmaken van het terrein dat beoogd is om als luchthaven te worden ingericht;

 • h.

  een of meer tekeningen waaruit de actuele of beoogde ruimtelijke indeling van het gebied van en rond de luchthaven blijkt, met inbegrip van maximale hoogte, respectievelijk maximaal toegestane hoogte van objecten;

 • i.

  een plan voor het gebruik van de luchthaven gedurende de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van het luchthavenbesluit, respectievelijk de luchthavenregeling;

 • j.

  de wijze waarop in luchtverkeersleiding zal worden voorzien;

 • k.

  de bij het beoogde gebruik behorende contouren als bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens, bepaald overeenkomstig hoofdstuk 2 van de Regeling burgerluchthavens;

 • l.

  een beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu en de omgeving gezien de voorgenomen activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5 Aanvraag tot wijziging van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot wijziging van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling, met dien verstande dat de aanvraag tenminste omvat:

 • a.

  alle gegevens die afwijken van de situatie waarop het eerder vastgestelde luchthavenbesluit of de eerder vastgestelde luchthavenregeling betrekking heeft;

 • b.

  een eigen verklaring van de aanvrager, waarin hij verklaart dat alle overige gegevens gelijkluidend zijn aan de gegevens in het eerder vastgestelde luchthavenbesluit of de eerder vastgestelde luchthavenregeling.

Artikel 6 Aanvraag verklaring veilig gebruik luchtruim

Gedeputeerde Staten dragen zorg voor het aanvragen van een verklaring van veilig gebruik van het luchtruim als bedoeld in artikel 8.49 van de wet ten behoeve van de vaststelling van een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling, dan wel van een wijziging daarvan.

§ 3 Toezichthouders

Artikel 7 Aanwijzing toezichthouders

 • 1 Gedeputeerde Staten wijzen bij besluit ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gegeven regels en voorschriften.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening luchtvaart Noord-Brabant.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 9 december 2011
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
 de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans