BESLUIT van den 20sten Februari 1918, tot vaststelling van den vorm van den gezondheidspas en der verklaringen, bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening

Geldend van 01-10-1940 t/m heden

Intitulé

BESLUIT van den 20sten Februari 1918, tot vaststelling van den vorm van den gezondheidspas en der verklaringen, bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening

Artikel 1

Het model van den gezondheidspas, bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening, wordt vastgesteld als volgt:

GEZONDHEIDSPAS,

als bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42).

========================================================================

No...........

Eiland..............

De Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst in Curaçao, verklaart dat het .................... genaamd ........................................................................................................................................

varende onder.........................................................vlag,

waarvan de gezagvoerder is genaamd......................................................

en de vertegenwoordiger hier is .............................................................

met eene bemanning van .................. en.......................passagiers,

de haven van .................................verlaat met bestemming naar .............

reede

en dat de hier bovengehaalde haven en omstreken vrij zijn van de volgende ziekten: ...............................reede

cholera, gele koorts, pest, pokken en alastrim.

Afgegeven den ........................................19.... te..............................

De Directeur voornoemd,

(of namens hem)

Artikel 2

Met betrekking tot vliegtuigen, welke landen bevaren, welker wetgeving overlegging eischt van gezondheidsverklaringen van een vastgesteld model, kan, in afwijking van het bij artikel 1 vastgesteld model, door den Directeur van de openbaren Gezondheidsdienst in Curaçao of namens dezen de gezondheidsverklaring worden gesteld op het buiteenlandsch document, mits daarin de gegevens zijn opgenomen, welke in een gezondheidspas, waarvan het model bij artikel 1 is vastgesteld, behooren te worden ingevuld.

Artikel 3

Het model van de verklaringen, bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening, wordt vastgesteld als volgt:

VERKLARING,

bedoeld in art. 17 der quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42), ten behoeve van belanghebbenden, betreffende toegepaste quarantaine-maatregelen.

No.

De Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst in de kolonie Cura?ao verklaart, dat het .......schip,

genaamd .....................................................................................................

varende onder..............................................................................vlag,

gezagvoerder......................................................................................

vertegenwoordiger van den eigenaar.....................................................

haven van afvaart....................................................................

aangedane tusschenhavens..........................................................

volgende haven van bestemming..................................................

den ........................................................19 .......... in de haven van.......................................................................op de reede

..............................is aangekomen.

_____________

a.De opvarende van bovengenoemd schip,...................................................................................

oud .......................................................................................................

wonende ................................................................................................

van beroep ............................................................................................

is van ..........................................................tot ....................................

aan de navolgende quarantaine-maatregelen onderworpen geweest.

_______________

b.Op de navolgende goederen................................................................

afkomstig uit bovengemeld schip zijn van.................................................

tot .........................de onderstaande maatregelen toegepast....................

___________________

c.Op bovengemeld schip zelf zijn van.......................................................

tot ...............................de navolgende quarantaine-maatregelen toegepast.

___________________

Afgegeven den ..............................19..... te ................................

De Directeur voornoemd,

(of namens hem)

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien zijner afkondiging en alsdan vervalt het besluit van den 11den December 1917 (P.B. No. 51).