Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst

Geldend van 24-06-2009 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

Overwegende dat

 • 1.

  het voor een goede uitvoering van de verordening naamgeving en nummering het wenselijk is om uitvoeringsvoorschriften vast te stellen voor het toekennen, wijzigen en intrekken van straatnamen en huisnummers;

 • 2.

  de mogelijkheid voor het vaststellen van de uitvoeringsvoorschriften zijn vastgelegd in artikel 7 van de verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst.

Besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst.

1. Begripsomschrijving

1.1 In deze Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst wordt verstaan onder:

Centra : Het “begin huisnummering” zoals deze is aangegeven in de kaart die als bijlage bij dit uitvoeringsbesluit is opgenomen. De centra wordt begrensd door de kadastrale gemeente en het postcodegebied;

Verblijfsobject : de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelljke rechtshandelingen;

Verordening : De verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst.

2. Straatnaamgeving

2.1 Uitgangspunten toekennen van een straatnaam

Bij het toekennen van een straatnaam gelden de volgende uitgangspunten:

 • .

  De straatnaam bestaat uit maximaal 24 letters of cijfers.

 • .

  Een straatnaam begint altijd met een hoofdletter1.

 • .

  In de straatnaam wordt geen afkorting gebruikt2.

 • .

  Straatnamen die al bestaan in de gemeente Bronckhorst worden niet gebruikt voor het toekennen van nieuwe openbare ruimten, uitgezonderd de openbare ruimte die aansluit bij de bestaande straatnaam.

 • .

  Een achtervoegsel (straat, weg, laan) dient het karakter van de straat aan te geven.

 • .

  Door de straatnaam worden geen onnodlge verwachtingen gewekt. Toelichting: weideweg gebruiken op het industrleterrein,

2.2 Doorlopende straten

Doorlopende straten krljgen dezelfde naam ook wanneer de straat door meerdere kernen loopt ongeacht eventuele onderbrekingen van de weg door spoorlijnen waterlopen of andere wegen.

2.3 Gelijkluidende straatnamen

Straatnamen uit dezelfde buurt/wijk krijgen dezelfde categorie. (in een wijk waar de straten zijn vernoemd naar bloemen krijgt de nieuwe straat zo mogelijk ook een bloemennaam)

2.4 Straatnamen vernoemen naar een persoon

Bij het vernoemen van een straat naar een persoon gelden de volgende uitgangspunten:

 • .

  Bij voorkeur worden straten binnen de bebouwde kom vernoemd naar personen;

 • .

  Voorkeur voor plaatselijk verdienstelijke persoonlijkheden;

 • .

  De te vernoemen persoon is van onbesproken gedrag;

 • .

  Indien de persoon is overleden worden de nabestaanden (indien mogelijk) om instemming gevraagd.

 • .

  In de straatnaam wordt geen titel (bijvoorbeeld'. burgemeester, wethouder, ingenieur doctor) opgenomen.

3. Nummering

3.1 Wijze van nummering

De nummers Iopen op vanuit de centra. Op wegen die Ioodrecht op deze richting Iiggen worden de nummers toegekend volgens de richting met de wijzers van de klok mee. Indien de weg Ioopt door meerdere centra vlndt de nummering plaats vanuit het gemeentehuis van de Gemeente Bronckhorst.

3.2 Toepassing

De verblijfsobjecten aan de linkerzijde vanuit de centra worden oneven genummerd. De verblijfsobjecten aan de rechterzijde vanuit de centra worden even genummerd.

3.3 Afwijken van de wijze van nummering

 • .

  Afwijken van de wijze van nummering

 • .

  In afwijking van de wijze van nummering wordt voor bestaande straten waar reeds huisnummers aan zijn toegekend, de nummering van de straat aangehouden. In afwijking van de wijze van nummering kan:

 • * indien de Iogische nummering bestaat uit het toekennen van een huisnummer en toevoeging,

 • * het te nummeren object is gelegen aan de in- en uitrit van een reeds bestaand object en

 • * de afstand naar het voorgaande of volgende object meer is dan 100 meter, het huisnummer worden gehanteerd dat is gelegen aan dezelfde in- en uitrit.

 • .

  In afwijking van de wijze van nummering kan de ter plaatse reeds bestaande huisnummering gehanteerd worden indien het object voor het inwerking treden van het uitvoeringsbesluit is gerealiseerd en voor het object door de gemeente nog geen huisnummerbesluit is genomen.

3.4 Aanvang en onderbreking

Wanneer een weg begint of eindigt met, dan wel ondebroken wordt door een plein dat dezelfde naam draagt als die weg, moet worden doorgenummerd alsof het plein een onderdeel van die weg is.

3.5 Hoofdtoegangen

Bij gebouwen met meer dan één hoofdtoegang dient het gebouw denkbeeldig in zoveel delen te worden verdeeld ais er hoofdtoegangen zijn. Elk deel moet afzonderlijk van een nummer of nummerreeks worden voorzien.

3.6 Toegang van gebouwen gelegen aan verschillende wegen

Gebouwen met toegangen aan verschillende wegen moeten worden genummerd volgens nummering zoals deze plaats vindt langs de weg of straat waaraan de (hoofd)toegangen

gelegen zijn.

3.7 Gebouwen met meer dan één bouwlaag

Het nummeren van een gebouw met meer dan eén bouwlaag waarin meer nummers vereist zijn moet worden begonnen bij de onderste bouwlaag met voor verblijf van mensen bestemde ruimten. Wanneer zich de mogelijkheid voordoet om zowel in horizontale als verticale richting te nummeren dan dient steeds eerst te worden gekozen voor horizontaal in richting van nummering en vervolgens verticaal in klim richting. Wanneer de klimrichting tegengesteld is aan de richting van de nummering, dient steeds eerst te worden gekozen voor de klimrichtàng. Nummering begint op iedere bouwlaag linksom.

3.8 Ruimte tussen gebouwen

Voor ruimten tussen gebouwen, die in de toekomst mogelijk wordt bebouwd, wordt het maximaal te verwachten aantal huisnummers gereserveerd.

3.9 Wijzigen van huisnummer

Huisnummers worden gewijzigd indien dit voor een logische nurnmering wenselijk wordt geacht. Een huisnummer wordt in ieder geval gewjzigd indien:

 • * Genummerd moet worden voor het huisnummer 1 of 2;

 • * het toe te kennen huisnummer met toevoeging uit meer letters bestaat dan het alfabet;

3.10 Vergoeding wijzigen van huisnummer

lndien een door de gemeente vastgesteld huisnummer wordt gewijzigd op initiatief van de Gemeente Bronckhorst is een onkostenvergoeding vastgesteld van éénmalig € 75,00. Voor bedrijven geldt dat meerkosten worden vergoed indien dit wordt aangetoond met originele

rekeningen. lndien de meerkosten redeiijk zijn kan de Gemeente Bronckhorst een hogere vergoeding uitkeren tot een eenmalige bijdrage van maximaal € 500,00.

3.1 Toevoegingen

Aan het huisnummer kan een letter en een huisnummertoevoeging worden toegevoegd om een logische huisnummering te verkrijgen. Voor deze toevoegingen gelden de volgende

Uitgangspunten:

 • .

  De nummeraanduiding bestaat uit een combinatie van

 • *het huisnummer (numeriek bestaande uit max. 5 posities)

 • *de huisletter (alfanumerieke hoofdletter, bestaande uit max. 1 positie)

 • *de huisnummertoevoeging (combinatie van alfanumeriek en/of numeriek bestaande uit max. 4 posities)

 • .

  Aan een huisnummer worden de Ietters l, O, Q en Y niet toegekend.

 • .

  Aan de onderstaande objecten worden altijd de volgende Ietters toegevoegd:

 • * G xxxx : Garageboxen, Garageboxen worden genummerd met de hoofdletter G en met maximaal vier cijfers.

 • * N : Niet authentiek adres: Een adres dat wordt toegekend aan een object dat geen verblijfsobject, standplaats of Iigplaats is en tevens geen andere toevoeging kent (G, T, U, of Z).

 • * T xxxx : Transformator; Bij meerdere transformatoren kan aan de transformator maximaal vier cijfers worden toekend

 • * U xxx : units (tijdelijke objecten waar mensen verblijven); Bij meerdere units kan aan de unit maximaal vier cijfers worden toegekend.

 • * Z : rioolgemalen, gas-, meet- en regelstations e.d.

3.12. Verzamel- en vewijsborden

In situaties die op onoverzichtelijke wijze op de weg aansluiten dienen zich verzamel- en/of verwijsborden te bevinden. De aanduidingen dienen duidelijk zichtbaar te zijn. Verzamel borden dienen te worden aangebracht nabij één of meer van de volgende plaatsen;

 • * de (openbare) weg;

 • * de toegang van een (openbare) bij een gebouw behorende parkeergelegenheid of parkeergarage;

 • *de toegang van een afzonderlijk voetpad;

 • *de hooftoegang van het gebouw;

 • *de toegang van een galerij, gang e.d.;

 • *een trap of lifthal;

 • *een Iift.

Op 'verzamelborden kan worden volstaan met de vermelding van het laagste en het hoogste nummer bijv.: 2 - 24.

4. lnwerkintreding

De Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst treedt in werking een dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst.
BurgemeeMer en wethoude!s van Bronckhorst,
de secretaris de burgemeester,
P.C.M. van Gog H.A.J. Aalderink

Toelichting