Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002

Geldend van 26-09-2002 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2002, nummer 5/69.02;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Artikel 1

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie, alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2

  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 september 2001.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002”.

Ondertekening

ALDUS
besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 19 september 2002.
,voorzitter.
,griffier.