Verordening eigen bijdragen maatschappelijk opvang Sittard-Geleen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening eigen bijdragen maatschappelijk opvang Sittard-Geleen

De raad van de gemeente Sittard-Geleen;

gelezen het voorstel van het college inzake eigen bijdragen maatschappelijk opvang;

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

mede gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

gezien het advies van de commissie;

Overwegende dat het wenselijk is een verordening vast te stellen met betrekking tot de vaststelling en inning van een eigen bijdrage bij verblijf in een voorziening voor maatschappelijke opvang.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening eigen bijdragen maatschappelijk opvang Sittard-Geleen.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

 • a.

  Cliënt: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder , die – eventueel samen met minderjarige kinderen- gebruik maakt van een onder d genoemde voorziening;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;

 • c.

  Eigen bijdrage: de door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die een cliënt moet betalen voor opvang in een van de onder d. genoemde voorzieningen;

 • d.

  Voorziening: een tijdelijk verblijf van een etmaal of langer voor mensen die dak- of thuisloos zijn in één van de volgende voorzieningen van Stichting Moveoo:

  • 1.

   24- uurs verblijf in de crisisopvang ;

  • 2.

   Verblijf in de passantenopvang ;

  • 3.

   24 uurs verblijf in een sociaal pension ;

  • 4.

   24 uurs verblijf in een woonvoorziening ;

  • 5.

   24 uurs verblijf in een verblijfsvoorziening.

 • f.

  Stichting Moveoo de door het college aangewezen instelling die de voorzieningen zoals bedoeld onder d exploiteert.

 • g.

  Regio Westelijke Mijnstreek: de gemeenten Beek, Stein, Schinnen en Sittard-Geleen.

Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen voor opvang

Artikel 2

 • 1. Cliënten, die verblijven in één van de in artikel 1 onder d genoemde voorzieningen zijn voor het verblijf in die voorziening een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2. Het college legt in het “Besluit eigen bijdragen maatschappelijke opvang” de criteria voor de omvang van de verschuldigde eigen bijdragen vast. Hierbij wordt rekeninggehouden met de normen, die genoemd staan in artikel 4.8 van het “Besluit maatschappelijke ondersteuning” van 2 oktober 2006,Stb 2006 nr. 450, zoals gewijzigd bij besluit van 23 juni 2010, Stb 2010 nr 260.

 • 3. De hoogte van de eigen bijdragen voor 24-uurs – of voltijd verblijf worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli opnieuw bepaald en vastgesteld op basis van de dan geldende bijstandsnormen, de norm voor persoonlijke uitgaven en de richtlijnen voor zorgverzekering . Het college hoeft hier geen nieuw besluit over te nemen. Zonder nader besluit worden de bedragen automatisch aangepast op basis van deze verordening.

Artikel 3

 • 1. Het college stelt op basis van de in artikel 2 lid 2 genoemde criteria de voor de individuele cliënt van toepassing zijnde eigen bijdrage vast en int deze.

 • 2. In geval van een WWB- uitkering wordt de eigen bijdrage door de gemeente ingehouden op deze uitkering.

 • 3. Het college kan Stichting Moveoo mandaat verlenen om namens hem de voor de individuele cliënt van toepassing zijnde eigen bijdrage vast te stellen en te innen.

 • 4. Het college kan in het in artikel 2 lid 2 genoemde “Besluit eigen bijdragen maatschappelijke opvang” nadere regels stellen aan de toegang tot de betreffende voorziening alsmede de vaststelling en inning van de voor de individuele cliënt van toepassing zijnde eigen bijdrage.

Hoofdstuk 3 Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 4

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang Sittard-Geleen”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad der gemeente Sittard-Geleen van 14 december 2011.

Toelichting op de verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang Sittard-Geleen.

Algemeen

Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is gebleken dat de huidige praktijk van betaling van eigen bijdragen voor cliënten van de maatschappelijke opvang een wettelijke grondslag mist. Om deze gegroeide praktijk te formaliseren zijn de Wet maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) gewijzigd. Deze wijzigingen hebben tevens tot gevolg dat cliënten in de maatschappelijke opvang meer rechtszekerheid krijgen.

Voor gemeenten die een instelling voor maatschappelijke opvang subsidiëren betekent dit dat zij een verordening moeten opstellen, waarmee zij een grondslag creëren voor de betaling van de eigen bijdragen. De gemeente Sittard-Geleen subsidieert als centrumgemeente voor de regio Westelijke Mijnstreek een dergelijke voorziening.

De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een persoon van 18 jaar of ouder aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend, een eigen bijdrage verschuldigd is voor zover de ondersteuning bestaat uit maatschappelijke opvang. De voorliggende verordening voorziet hierin.

De bevoegdheid tot vaststelling en inning van deze eigen bijdrage wordt neergelegd bij het college, dat deze uitvoering kan mandateren aan een instelling voor maatschappelijke opvang. In deze regio is de Stichting Moveoo ( voorheen Stichting MOV Limburg) de hiervoor aangewezen instelling omdat zij alle voorzieningen voor maatschappelijke opvang uitvoert. De toegang en toewijzing van voorziening alsmede de omvang en inning van de eigen bijdrage zijn nader uitgewerkt in het “Besluit eigen bijdragen maatschappelijke opvang” .

In artikel 4.8 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat de cliënt in elk geval mag overhouden een bedrag ter hoogte van het zak- en kleedgeld, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Werk en Bijstand (WWB,) alsmede een bedrag om de standaardpremie voor de zorgverzekeringswet te voldoen. Bovendien wordt in het betreffende besluit de anticumulatie geregeld. Het is immers niet de bedoeling dat een cliënt een dubbele eigen bijdrage betaalt als er sprake is van samenloop met andere Wmo- voorzieningen of AWBZ zorg ( zoals bijv. begeleiding) Het CAK stuurt cliënten van de maatschappelijke opvang voor de eventuele overige eigen bijdragen dan geen rekening.

Bij de vormgeving van de uitvoering is aangesloten bij de bestaande praktijk. Op dit moment vindt de vaststelling en inning van de eigen bijdragen ook al plaats door de Stichting Moveoo. Dit blijft zo en wordt formeel geregeld via een mandaatbesluit. Voor de hoogte van de bedragen is eveneens aangesloten bij de bestaande praktijk. Nieuw is dat er voor het sociaal pension, de woonvoorzieningen en verblijfsvoorzieningen, het zak- en kleedgeld verhoogd met de zorgverzekeringspremie worden vrijgelaten. De overige inkomsten gelden als eigen bijdragen. In het Bmo (artikel 4.8.) is verder geregeld dat vorderingen op de cliënt verrekend kunnen worden met de inkomsten uit de Wmo, of de WWB.

Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Wat de term voorziening precies inhoudt wordt onder d. nader omschreven. De overige termen behoeven geen toelichting.

Artikel 2 Eigen bijdragen voor opvang.

 • 1.

  Hierin wordt bepaald dat cliënten die in een van de voorzieningen van de Stichting Moveoo verblijven een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Wie toegelaten wordt tot de betreffende voorziening is nader beschreven in artikel 2 van het Besluit eigen bijdragen maatschappelijke opvang.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de omvang van de eigen bijdrage wordt in elk geval het zak-en kleedgeld op grond van de WWB verhoogd met de standaardpremie Zorgverzekeringswet buiten beschouwing gelaten.

 • 3,

  Hiermee wordt beoogd dat wijzigingen van de normen in het kader van de WWB en de standaardpremie Zorgverzekeringswet automatisch zullen plaats vinden zonder dat een nieuw besluit van het college nodig is.

Artikel 3

 • 1.

  Het college stelt de criteria voor de eigen bijdrage vast en int deze.

 • 2.

  Op grond van artikel 4.8 van het Bmo wordt de eigen bijdrage in geval van een WWB uitkering ingehouden op deze uitkering.

 • 3.

  De vaststelling en inning van de eigen bijdragen kan door het college gemandateerd worden aan de Stichting Moveoo binnen de voorwaarden zoals genoemd in het Besluit eigen bijdragen maatschappelijke opvang Sittard-Geleen.

De artikelen 4, 5 en 6 spreken voor zich.