Regeling vervallen per 05-08-2017

Aanwijzingsbesluit aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld

Geldend van 05-01-2012 t/m 04-08-2017

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld

Corsaregistratienummer: 11.38355

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

  • ·

    gelezen het voorstel van Team Veiligheid d.d. 16 augustus 2011

  • ·

    gelet op: artikel 2:58 Algemene Plaatselijk Verordening Hoorn 2010 en artikel 4:81 Algemene wet Bestuursrecht.

Besluit:

tot het vaststellen van

Aanwijzingsbesluit "aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld."

Artikel 1 Aanwijzing routes

De volgende routes in Hoorn zijn aangewezen als gebied waar honden los mogen lopen als bedoeld in artikel 2:58 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010. De routes omvatten de volgende gebieden:

Route 1 Dwaalpark (zie bijlage)

Route 16 Blokkerse veld (zie bijlage)

Artikel 2 Intrekken bestaande routes

De bestaande hondenloslooproutes 1 en 16 worden ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld."

Aldus vastgesteld inde vergadering d.d. 20 december 2011

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                                    de burgemeester,

Route 1 Dwaalpark

Route 16 Blokkerse veld