Vrijstellingsbesluit collecteren

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Vrijstellingsbesluit collecteren

Nr. 2011-13981 Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad;

b e s l u i ten :

vast te stellen het Vrijstellingsbesluit collecteren.

Artikel 1

Vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 5.10 van de APV namelijk het zonder vergunning openbaar inzamelen van geld of goed of daartoe en intekenlijst aan te bieden aan de volgende instellingen: instellingen genoemd in het Landelijk Collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving en; sportverenigingen;

buurtverenigingen;

oranjeverenigingen en;

muziekverenigingen in de gemeente Meppel;  

Artikel 2

De onder artikel 1 genoemde verenigingen krijgen vrijstelling mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan: de vereniging moet de collecte twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente; de vereniging moet een financiële verantwoordening afleggen van de gevoerde actie; de collecteurs moeten zich kunnen legitimeren door middel van een vanwege het gemeentebestuur uitgereikte legitimatiekaart; de collecte moet worden gehouden met gesloten collectebussen; de collecte moet in het Collecteplan passen.

Artikel 3

In te trekken het vrijstellingsbesluit van 11 januari 2000, nr. 9906095.

Artikel 4

Te bepalen dat het in artikel 1 en 2, bedoelde besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

 

Ondertekening

Meppel, 8 november 2011
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,             de burgemeester,