Regeling vervallen per 12-01-2022

Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden

Geldend van 01-01-2012 t/m 11-01-2022

Intitulé

Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden

De raad van de gemeente Uden;

overwegende dat de looptijd van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2008, zoals vastgesteld op 21 februari 2008, eindigt met ingang van 1 januari 2012;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het presidium van 29 augustus 2011;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Uden;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

 • c.

  presidium: het presidium van de raad ingevolge artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamerfunctie: uitoefening van de rekenkamerfunctie conform het bepaalde in artikel 810a van de Gemeentewet.

Artikel 2 Rekenkamerfunctie

 • 1. Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie wijst de raad het presidium aan als uitvoerend orgaan.

 • 2. In het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie en in overeenstemming met de artikelen 81oa, 182, 184a en 185 van de Gemeentewet wordt onderzoek gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Artikel 3 Secretariaat van de rekenkamerfunctie

 • 1. De griffie voert het secretariaat voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie door het presidium.

 • 2. De griffie legt rechtstreeks verantwoording af aan het presidium over de wijze waarop de ondersteunende taken in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie worden verricht.

 • 3. De griffie draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

 • 4. De griffie is eerste aanspreekpunt voor derden die als opdrachtnemer diensten leveren ten behoeven van de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

Artikel 4 Reglement van orde

Het presidium stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 5 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. Het presidium bepaalt de onderwerpen die in het kader van de rekenkamerfunctie worden onderzocht, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door het presidium ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3. De raad kan het presidium een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. Het presidium bericht de raad binnen een zes weken in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien het presidium niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1. Het presidium is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens het door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. Het presidium beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. Het presidium kan voor de uitvoering van het rekenkameronderzoek, conform de bepalingen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, een ter zake deskundig en onafhankelijk onderzoeksbureau werven en is bevoegd opdracht te verlenen voor de uitvoering van het onderzoek.

 • 4. Desgewenst in overleg met een geselecteerd onderzoeksbureau stelt het presidium de definitieve onderzoeksvraag en/of probleemstelling van het onderzoek vast

 • 5. Het presidium, dan wel het onderzoeksbureau die de opdracht heeft gekregen, heeft ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek alle bevoegdheden, conform het bepaalde in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet.

 • 6. Het presidium vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 7. Ten aanzien van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vergadert het presidium in beslotenheid, de rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan het presidium rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 8. Hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij het presidium daartoe anders besluit.

 • 9. Het presidium stelt de betrokkenen, alsmede de bestuurlijk eindverantwoordelijken in de gelegenheid om binnen een door het presidium te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan het presidium kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. Het presidium bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 10. Na vaststelling door het presidium worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 7 Jaarverslag

Conform het bepaalde in de artikelen 81oa en 185 van de Gemeentewet stelt het presidium elk jaar voor 1 april een verslag op van de werkzaamheden in het kader van het uitoefenen van de rekenkamerfunctie over het voorgaande jaar.

Artikel 8 Budget

 • 1. Voor ieder afzonderlijk onderzoek in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie doet het presidium een voorstel aan de raad om de benodigde middelen voor dat onderzoek beschikbaar te stellen.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van: a. externe deskundigen die eventueel door het presidium zijn ingeschakeld; d. eventuele overige uitgaven die het presidium nodig acht voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

 • 3. Het presidium is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervangt de Verordening op de Rekenkamercommissie 2008, welke eindigt met ingang van dezelfde datum.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2011.

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester

drs. M.A.H. Heffels drs. H.A.G. Hellegers

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

Artikel 2 Rekenkamerfunctie

Wanneer gemeenten geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81o van de wet regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie.

De begrippen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid uit het tweede lid verwijzen rechtstreeks naar artikel 182 van de Gemeentewet. Doelmatigheid is de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Artikel 3 Secretariaat van de rekenkamerfunctie

Het presidium wordt ambtelijk bijgestaan door de griffie.

Artikel 4 Reglement van orde

In artikel 81i van de Gemeentewet is bepaald dat een rekenkamer een reglement van orde voor haar vergaderingen en werkzaamheden moet opstellen. De verordening schrijft voor dat ook het presidium dit voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie moet doen.

In het reglement van orde kan het presidium, binnen de kaders van de Verordening op de rekenkamerfunctie van de gemeente Uden, nader bepalen op welke wijze men de uitoefening wil organiseren. In het reglement bepaalt bepaald het presidium bijvoorbeeld de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden om onderzoek te verrichten en op welke wijze het presidium geïnformeerd wil worden over het verloop van onderzoeken e.d.

Artikel 5 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

Om, voor zover het de rekenkamerfunctie betreft, de onafhankelijkheid van het presidium te bevorderen, is het van belang dat het presidium zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen. Het presidium kan ook op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid, van de wet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaalde gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien het presidium niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 6 Werkwijze

Om te waarborgen dat het presidium bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende en relevante gegevens kan beschikken is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren. De rapporten zijn in beginsel openbaar maar op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende betrokkenen worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit te halen en te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de conceptaanbevelingen.

Artikel 7 Jaarverslag

Ieder jaar koppelt het presidium terug over de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie over het voorgaande jaar.

Artikel 8 Budget

De rekenkamercommissie is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat per onderzoek door de raad beschikbaar wordt gesteld. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid genoemde kosten gebracht.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. In feite vervangt hij de Verordening op de Rekenkamercommissie 2008 welke vervalt op dezelfde datum.

Artikel 10 Citeertitel

Behoeft geen toelichting.