PUBLICATIE van den 11den Juli 1945, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 12 Mei 1945(Staatsblad F 74,) houdende bepaling der voorwaarden waaronder het personeel van de R.K. Ambachtschool ,,St. Jozef” als deelgenoot in het Algemeen Cura?aosch Pensieonfonds zal overgaan, tevens houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 April 1936 ( Staatsblad No. 941, P.B. No. 66), tot oprichting van een Pensioenfonds voor de Cura?aosche burgerlijke landsdienaren, de onderwijzers bij het bijzonder onderwijs en hunne weduwen en weezen

Geldend van 05-08-1945 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-07-1945

Intitulé

PUBLICATIE van den 11den Juli 1945, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 12 Mei 1945(Staatsblad F 74,) houdende bepaling der voorwaarden waaronder het personeel van de R.K. Ambachtschool ,,St. Jozef” als deelgenoot in het Algemeen Cura?aosch Pensieonfonds zal overgaan, tevens houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 April 1936 ( Staatsblad No. 941, P.B. No. 66), tot oprichting van een Pensioenfonds voor de Cura?aosche burgerlijke landsdienaren, de onderwijzers bij het bijzonder onderwijs en hunne weduwen en weezen

Artikel 1

Ons besluit van den 27sten April 1936 (Staatsblad no. 941, Publicatieblad no. 66) wordt gewijzigd en aangevuld als volgt:

 • I.

  In het intitulé wordt het gedeelte na het woord ,, Pensioenfonds” gelezen: ,,voor Cura?aosche burgerlijke landsdienaren, politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, het onderwijzend personeel van de R.K. Ambachtsschool ,,St. Jozef”’, het personeel van het beheerskantoor der Indische Pensioenfondsen in Curaçao en hunne weduwen en weezen.”

 • II.

  Het eerste lid, van artikel 1, wordt gelezen:

,,(1)Er wordt een pensioenfonds opgericht voor Cura?aosche burgerlijke landsdienaren, politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, het onderwijzend personeel van de R.K. Ambachtsschool ,,St. Jozef”’, het personeel van het beheerskantoor der Indische Pensioenfondsen in Curaçao en hunne weduwen en weezen”.

 • III.

  In het derde lid van artikel 5 wordt instede van ,,Gewezen Cura?aosche burgerlijke landsdienaren, politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, en” gelezen ,,gewezen Cura?aosche burgerlijke landsdienaren, politiemilitairen, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, het onderwijzend personeel van de R.K. Ambachtsschool ,,St. Jozef”’, het personeel van het beheerskantoor der Indische Pensioenfondsen, in Curaçao, en”

Artikel 2

 • I.

  Voor de onderwijzers die op 1 Januari 1945 aan de R.K. Ambachtsschool ,,St. Jozef”’ werkzaam geweest zijn, zal door ieder zijn totale per dien datum in het voorzieningsfonds aanwezige kapitaal, in contacten in het Algemeen Cura?aosch Pensioenfonds moeten worden gestort.

 • II.

  Personen, die tevoren als Onderwijzer aan de R.K. Ambachtsschool ,,St. Jozef”’ verbonden waren en later in Cura?aoschen pensioengerechtigden dienst worden benoemd, zullen in het Algemeen Cura?aosch Pensioenfonds storten het totale bedrag, hetgeen ieder afzonderlijk op het tijdstip van ontslag als zoodanig, in het voorzieningsfonds bezat.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien zijner afkondiging in het Staatsblad, in Curaçao op den dag, volgende op dien van zijn afkondiging in het Publicatieblad van dit gebiedsdeel en werkt terug tot en met den eersten Januari 1945.

Onze Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen is belast met de uitvoering van het besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.