Regeling vervallen per 01-01-2020

de Regeling Tegengaan ongewenst gedrag gemeente Velsen

Geldend van 05-02-2008 t/m 31-12-2019

Intitulé

de Regeling Tegengaan ongewenst gedrag gemeente Velsen

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ongewenst gedrag:

 • gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, sub e. van de Arbeidsomstandighedenwet, alsmede discriminatie zoals bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling;

 • 2.

  vertrouwenspersoon:

 • de functionaris, tot wie de medewerker die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag zich kan wenden voor advies en ondersteuning;

 • 3.

  medewerker:

 • de werknemer als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b van de Arbowet;

 • 4.

  klager:

 • de medewerker die een klacht wil indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid;

 • 5.

  aangeklaagde:

 • de medewerker tegen wie de klacht is gericht;

 • 6.

  direct-betrokkenen:

 • de klager(s) en aangeklaagde(n).

 • 7.

  gemeentesecretaris

 • Hij die daartoe door het tot aanstellen bevoegde gezag is gemandateerd om namens hen op grond van deze regeling besluiten te nemen.

Artikel 2

De medewerker die met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

§ 2. De vertrouwenspersoon

Artikel 3 Algemeen

 • 1.

  De gemeentesecretaris benoemt, in overleg met de OR, een of meerdere vertrouwenspersonen.

 • 2.

  De vertrouwenspersoon legt uitsluitend verantwoording af aan de gemeentesecretaris of aan een door deze daartoe aangewezen persoon.

 • 3.

  De vertrouwenspersoon doet niets voor de klager dan met instemming van de betrokkene.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval de volgende taken:

 • a.

  Het zorgen voor persoonlijke aandacht en opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag.

 • b.

  Het geven van informatie over de mogelijk te volgen procedures; naast de interne en gemeentelijke klachtenprocedure ook strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure en de consequenties daarvan.

 • c.

  Het op verzoek van de melder op schrift stellen van de klacht of ondersteunen van klager daarbij.

 • d.

  Indien nodig, het verwijzen naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings-)instanties en het ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties (zoals politie en officier van justitie).

 • e.

  Het bijhouden van een anonieme registratie (aantal klachten, aard van de klachten, afwikkeling).

 • f.

  Het aandragen van mogelijke oplossingen waarmee het beleid, gericht tegen ongewenst gedrag, kan worden bijgesteld.

 • g.

  Het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het takenpakket, werkwijze van de interne klachtenprocedure; zich op de hoogte houden van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.

Artikel 5 Faciliteiten vertrouwenspersoon

Aan de interne vertrouwenspersoon worden de nodige faciliteiten verstrekt.

 • a.

  De vertrouwenpersoon wordt in de gelegenheid gesteld de taak naar behoren te vervullen.

 • b.

  De vertrouwenspersoon wordt adequaat opgeleid voor het vervullen van de taak.

 • c.

  De vertrouwenspersoon mag externe deskundigen raadplegen.

§ 3 De klachtenprocedure

Artikel 6

 • 1.

  Voor het indienen van een klacht is de regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid van toepassing.

 • 2.

  Alvorens op grond van deze regeling een klacht kan worden ingediend dient onderzocht te worden of de klacht intern kan worden opgelost.

Artikel 7

 • 1.

  De medewerker die een klacht wil indienen meldt dit, al dan niet met behulp van de vertrouwenspersoon, bij de gemeentesecretaris. Indien de klacht mondeling wordt ingediend, wordt een verslag gemaakt van het indienen van de klacht en de inhoud daarvan.

 • 2.

  De klacht bevat een omschrijving van de confrontatie met ongewenst gedrag, met vermelding van zo mogelijk tijd, plaats, omstandigheden, de inhoud van het gedrag, de beschrijving van de door klager reeds ondernomen stappen, de naam van de aangeklaagde en van eventuele getuigen.

 • 3.

  De klacht, of de weergave van de mondelinge klacht als bedoeld in het eerste lid, dient voorzien te zijn van handtekening, naam en adres van de klager en dagtekening.

 • 4.

  De medewerker ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van de ingediende klacht.

 • 5.

  De klacht kan door meerdere personen gezamenlijk worden ingediend.

Artikel 8

 • 1.

  Binnen vier weken na de melding dient het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een interne oplossing te worden afgerond.

 • 2.

  Indien uit het onderzoek blijkt dat een interne oplossing niet mogelijk is, kan een klacht op grond van de regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid worden ingediend.

§ 4 Slotbepaling

Artikel 9

Een ieder die in het kader van deze regeling op enigerlei wijze kennis verkrijgt van vertrouwelijke gegevens, als bedoeld in artikel 1, onder a van de Wet bescherming persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Tegengaan ongewenst gedrag gemeente Velsen treedt in werking met ingang van heden.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Velsen in de vergadering van 5 februari 2008