Verordening Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis

Geldend van 02-12-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis

De raad van de gemeente Maassluis;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2010 tot het opheffen van de Commissie Beschermd Stadsgezicht, het intrekken van de Verordening commissie beschermd stadsgezicht, het instellen van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis en de vaststelling van de Verordening Commissie Cultureel Erfgoed Maassluisgelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening Maassluis 2007besluit:

 • a.

  De Commissie beschermd stadsgezicht op te heffen;

 • b.

  De Verordening commissie beschermd stadsgezicht in te trekken;

 • c.

  De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis in te stellen;

 • d.

  De Verordening Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis vast te stellen

Artikel 1 Taken

 • 1.

  De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis adviseert het gemeentebestuur op verzoek of uit eigener beweging over de in bijlage 1 bij deze verordening genoemde zaken.

 • 2.

  Over planologische maatregelen over gemeentelijke monumenten en/of rijksmonumenten en stads- of dorpsgezichten brengt de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis advies uit.

 • 3.

  De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis brengt advies uit over alle aangelegenheden, waarover burgemeester en wethouders haar oordeel vragen.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1 De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. 

 • 2

  • a.

   Ten minste één lid van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis dient deskundig te zijn op het gebied van de monumentenzorg, meer in het bijzonder wat betreft bouw- en architectuurhistorie, restauratie, landschap en stedenbouw;

  • b.

   Ten minste één lid van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis dient deskundig te zijn op het gebied van cultuurhistorie;

  • c.

   Ten minste één lid van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis dient een burgerlid zijn. Het adviserende burgerlid is deskundig of belangstellend op het gebied van geschiedenis, kunst of architectuur.

 • 3 Van de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis wordt verwacht dat zij betrokken zijn bij het inhoudelijk werk van en/of prestaties hebben geleverd in het kader van de taakstelling van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis en zo mogelijk een band met dan wel kennis over de gemeente Maassluis hebben.

 • 4 De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis is bevoegd om ambtenaren, adviseurs en/of deskundigen te horen en/of in te schakelen, echter met dien verstande, dat toestemming van burgemeester en wethouders nodig is indien aan het horen of inschakelen van adviseurs en/of deskundigen kosten voor de gemeente zijn verbonden. 

 • 6 Van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis maken geen deel uit: leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad, ambtenaren van de gemeente Maassluis. 

 • 7 De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis wordt bijgestaan door een secretaris

 • 8 De secretaris – als ook diens plaatsvervanger - is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar

Artikel 3 Benoeming, zittingsduur en ontslag

 • 1.

  De leden van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis worden voor een periode van 4 jaar door burgemeester en wethouders benoemd met de mogelijkheid van verlenging voor twee perioden van 4 jaar; burgemeester en wethouders kunnen meer dan twee keer verlengen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders benoemen de voorzitter alsmede de leden van de commissie. De commissie regelt de plaatsvervanging.

 • 3.

  Een lid kan om ontslag verzoeken door schriftelijke kennisgeving aan burgemeester en wethouders. Hij/zij blijft zijn/haar functie uitoefenen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  Wanneer aan burgemeester en wethouders blijkt, dat een lid zijn of haar taak niet of niet behoorlijk vervult, kunnen zij dit lid ontslaan.

 • 5.

  Voor de werving en selectie van leden voor de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis zal - ingeval van benoeming van nieuwe leden - de procedure starten op het moment dat burgemeester en wethouders dit noodzakelijk achten. Benoeming zal - indien van toepassing – plaatsvinden onder gelijktijdig ontslag van de zittende leden.

Artikel 4 Financiën

De leden van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en - indien van toepassing - een reiskostenvergoeding die door burgemeester en wethouders per lid worden vastgesteld.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1 De vergaderingen van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis zijn in principe openbaar. De agenda voor de vergadering van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis wordt tijdig bekend gemaakt. De vergadering is besloten indien de meerderheid van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt.

 • 2 Jaarlijks stelt Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis een vergaderschema vast dat als uitgangspunt wordt gehanteerd; 

 • 3 De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis komt bijeen:

  • a.

   Na schriftelijke oproep van de secretaris;

  • b.

   Op verzoek van ten minste twee leden;

  • c.

   Op verzoek van burgemeester en wethouders.

  In situaties als bedoeld onder b en c vindt de vergadering plaats binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek.

 • 4 Voor het houden van een vergadering is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig is.

 • 5 De commissie brengt een onafhankelijk advies uit. Een commissielid dat ten aanzien van enig onderwerp belangen heeft onthoudt zich van het – mede – uitbrengen van advies  

Artikel 6 Secretaris

De secretaris van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis draagt zorg voor:

 • 1.

  het plannen van de vergaderingen van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis,

 • 2.

  het selecteren van de te adviseren plannen en zaken,

 • 3.

  het opstellen van de agenda voor de vergaderingen,

 • 4.

  het, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste zeven dagen van tevoren aan de commissieleden zenden van de agenda met vermelding van de te behandelen onderwerpen, zonodig met bijbehorende stukken

 • 5.

  de aanwezigheid van de te behandelen plannen/stukken en van andere relevante informatie tijdens de vergadering,

 • 6.

  het voor de vergadering uitnodigen van aanvragers, belanghebbenden, adviseurs, deskundigen en ambtenaren indien hierom is gevraagd en dit gewenst is,

 • 7.

  het - zonodig na overleg met de voorzitter - een vergadering laten vervallen wegens gebrek aan agendapunten.

 • 8.

  het zo spoedig mogelijk aan de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis terugkoppelen van de besluiten die naar aanleiding van de adviezen van de commissie zijn genomen,

 • 9.

  de betaling van de in artikel 4 bedoelde vergoedingen.

Artikel 7 Verslaglegging

 • 1 Van iedere vergadering van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis wordt door de secretaris een verslag opgesteld. Daarin worden in ieder geval de door de commissie uitgebrachte adviezen vermeld. Zowel positieve als negatieve adviezen worden gemotiveerd.

 • 2 De commissie stelt het verslag in de volgende vergadering vast, waarna de voorzitter en de secretaris dit ondertekenen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Voor zaken waarin deze verordening niet is voorzien, dan wel bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, na de commissie hierover te hebben gehoord.

Artikel 9 Jaarverslag

Van de werkzaamheden van de commissie wordt jaarlijks voor 1 april van het daaropvolgende jaar een schriftelijk verslag opgesteld, dat na instemming door de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis, ter kennis wordt gebracht aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In dit verslag is in ieder geval aandacht voor:

 • 1.

  de wijze waarop toepassing is gegeven aan cultuurhistorische, architectuurhistorische dan wel sociaalhistorische belangen;

 • 2.

  de werkwijze van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis

 • 3.

  op welke wijze uitvoering is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

 • 4.

  de aard van de beoordeelde plannen;

 • 5.

  de bijzondere projecten

 • 6.

  overige van belang zijnde onderwerpen

De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk monumentenbeleid in de meest brede zins des woords uiteraard voor zover dit de bevoegdheid van de commissie betreft.

Artikel 10 Overgangsrecht

Gedane verzoeken om advies die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 11 ingetrokken verordening.

Artikel 11 Citeerartikel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis” en treedt in werking op de eerste dag na publicatie van het besluit tot vaststelling van de verordening, zulks onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening commissie beschermd stadsgezicht.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 16 november 2010.
de griffier, de voorzitter,
mr R. van der Hoek drs J.A. Karssen 

1

De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis van de gemeente Maassluis adviseert het gemeentebestuur op verzoek of uit eigener beweging over de volgende zaken:

 • 1.

  De Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis adviseert over de gevallen zoals vermeld in de welstandsnota. Bij de in de welstandsnota genoemde (bouw)plannen in beschermd stadsgezicht en het aangrenzende gebied, zoals dat op de kaart bij dit besluit is gevoegd en aangaande monumenten en beeldbepalende zaken adviseert de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis zowel wat betreft de van toepassing zijnde waarden van beschermd stadsgezicht en monumentale waarden als wat betreft welstandseisen.

 • 2.

  De aanwijzing van beschermde gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken en de samenstelling van het register hiervan als bedoeld in de gemeentelijke monumentenverordening.

 • 3.

  De aanwijzing van beschermde rijksmonumenten en van beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

 • 4.

  De aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten en de registratie daarvan als bedoeld in de gemeentelijke monumentenverordening.

 • 5.

  De aanwijzing van beschermde gemeentelijke archeologische monumenten als bedoeld in de gemeentelijke monumentenverordening.

 • 6.

  Aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 en 37 van de Monumentenwet 1988.

 • 7.

  Aanvragen om vergunning als bedoeld in de gemeentelijke monumentenverordening.

 • 8.

  De uitvoering van de gemeentelijke monumentenverordening.

 • 9.

  Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader subsidies van rijk of provincie op het gebied van monumentenzorg.

 • 10.

  Verzoeken om subsidies/bijdragen/leningen als bedoeld in de van toepassing zijnde regelingen die betrekking hebben op de monumentenzorg.

 • 11.

  De bevordering tot het herstel van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken.

 • 12.

  Advisering over Beeldkwaliteitplannen, Cultuurhistorische analyses en effectrapportages voor gebieden, die (ingrijpende) wijzigingen in de ruimtelijke ordeningsstructuur ondergaan.

 • 13.

  Advisering over de ontwikkeling van een integraal cultuurhistorisch beleid voor zowel bovengrondse als ondergrondse zaken en terreinen.

 • 14.

  Alle overige aangelegenheden, hiervoor niet gespecificeerd, die van belang (kunnen) zijn voor de behartiging van de monumentenzorg (qua cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie, landschap en stedenbouw) en archeologie in de gemeente Maassluis, waaronder de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing, de gemeentelijke monumentenverordening en de gemeentelijke subsidieverordening voor restauraties. (De advisering over archeologische monumentenzorg geschiedt in principe door de archeoloog die door de gemeente wordt ingehuurd bij de gemeente Vlaardingen en gebaseerd op grond van de aangegane samenwerkingsovereenkomst.)