Regeling vervallen per 01-01-2020

wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 25 januari 2011

Geldend van 01-03-2011 t/m 31-12-2019

Intitulé

wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 25 januari 2011

Artikel 1

Besluit college van B en W de dato 1 maart 2011Onderwerp: Advies B en W 1200 wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 250111Registratienummer: 2011 – P&O 381Het college besluit om de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis, de CAR-UWO, overeenkomstig de wijzigingen die voortvloeien uit de in het advies genoemde circulaires van het LOGA van 9 september 2010 en 15 september 2010 aan te passen aan de landelijk overeengekomen wijzigingen. Deze wijzigingen vast te stellen per datum van besluit en, met terugwerkende kracht, in werking te laten treden met ingang van de in het advies genoemde data. Het genomen besluit bekend te maken in het gemeenteblad.BestuurssamenvattingOnderwerp: Advies B en W wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 250111Registratienummer: 2011 – P&O 381Het college besluit om de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis, de CAR-UWO, overeenkomstig de wijzigingen die voortvloeien uit de in het advies genoemde circulaires van het LOGA van 9 september 2010 en 15 september 2010 aan te passen aan de landelijk overeengekomen wijzigingen. Deze wijzigingen vast te stellen per datum van besluit en, met terugwerkende kracht, in werking te laten treden met ingang van de in het advies genoemde data. Het genomen besluit bekend te maken in het gemeenteblad.Coalitieakkoord 2010-2014Deze paragraaf is niet van toepassing.Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezenMet dit advies worden tevens de Decosnummers 2010-P&O 1758, 2010-P&O 1754 en 2010-P&O 1755 afgehandeld.Inhoud/toelichtingBinnen het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) zijn een aantal zaken overeengekomen die er toe leiden dat de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis, de CAR-UWO, moet worden aangepast. Naar aanleiding hiervan wordt u het volgende voorgesteld:

 • 1.

  de wijzigingen in de CAR-UWO naar aanleiding van de circulaire van het LOGA van 9 september 2010 CvA/U201001917 en de toelichting bij de CAR-UWO overeenkomstig onderdeel A zoals bijgevoegd bij dit advies vast te stellen per datum van besluit en, met terugwerkende kracht, per 1 oktober 2010 in werking te laten treden.

 • 2.

  de wijzigingen in de CAR-UWO naar aanleiding van de circulaire van het LOGA van 9 september 2010 CvA/U201001923 en de toelichting bij de CAR-UWO overeenkomstig onderdeel B zoals bijgevoegd bij dit advies vast te stellen per datum van besluit en, met terugwerkende kracht, per 1 oktober 2010 in werking te laten treden.

 • 3.

  de wijzigingen in de CAR-UWO naar aanleiding van de circulaire van het LOGA van 15 september 2010 CvA/U201001980 en de toelichting bij de CAR-UWO overeenkomstig onderdeel C zoals bijgevoegd bij dit advies vast te stellen per datum van besluit en, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2011 in werking te laten treden.

 • 4.

  Het genomen besluit tot wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling bekend te maken in het gemeenteblad.

Hieronder treft u per circulaire een korte beschrijving van de inhoud/de wijzigingen aan.LOGA circulaire CvA/U201001917, d.d. 09-09-2010De ingangsdatum van het ouderdomspensioen is sinds 1 januari 2010 de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 65 wordt. Hiertoe is het artikel in de CAR dat ontslag wegens ouderdomspensioen regelt, artikel 8:2, aangepast. Echter, na een inventarisatie is besloten om nog een aantal wijzigingen in de CAR door te voeren. Enerzijds omdat er nog meer artikelen verbonden zijn aan het moment van ingang van het ouderdomspensioen. Anderzijds omdat voor mensen die nog recht hebben op FPU de ingangsdatum van pensioen blijft zoals die was. Hieronder zullen we de wijzigingen opsommen:

 • 1.

  Artikel 6a:8 lid 2 onder c CAR (tekst en toelichting) wordt gewijzigd zodat de gemeentelijke levensloopregeling afloopt op de dag voordat het dienstverband eindigt

 • 2.

  Artikel 7:5 lid 3 onder b CAR wordt zodanig gewijzigd dat de aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de ambtenaar 65 jaar wordt.

 • 3.

  Aan artikel 8:2 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd zodat de ambtenaar die voldoet aan de voorwaarden voor FPU (Flexibel Pensioen Uittreden), maar niet (geheel) gebruik maakt van dit recht, eervol ontslag wordt verleend met ingang van de eerste van de maand volgend op die waarin hij de 65-jarige leeftijd bereikt.

 • 4.

  Artikel 9e:10 lid 2 onder c CAR wordt gewijzigd zodat deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de ambtenaar 65 jaar wordt.

 • 5.

  Artikel 10:8 lid 4 CAR wordt gewijzigd zodat de in dit artikel genoemde bijzondere verlenging van het wachtgeld duurt tot de eerste dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt.

 • 6.

  Artikel 10:23 lid 1 onder a CAR wordt gewijzigd zodat het recht op wachtgeld vervalt met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin betrokkene 65 jaar wordt.

 • 7.

  Artikel 10a:16 lid 4 CAR (tekst en toelichting) wordt gewijzigd zodat de betrokkene die op het tijdstip van ontslag de leeftijd van 55 jaren of ouder heeft bereikt, recht heeft op een aansluitende uitkering tot de eerste dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt.

LOGA circulaire CvA/U201001923, d.d. 09-09-2010Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden en daarmee samenhangend het Besluit personeel veiligheidsregio’s (kortweg BPV). Dit besluit heeft rechtspositionele gevolgen voor het brandweerpersoneel. De wijziging betreft een aanpassing in de CAR van de verplichting van de periodieke medische keuring voor vrijwilligers en een aanpassing van de vergoedingssystematiek voor vrijwilligers. Hieronder zullen we de wijzigingen in de CAR opsommen:

 • 1.

  Artikel 19:10 CAR en haar toelichting wordt aangepast en een nieuw artikel 19:7a CAR en haar toelichting wordt ingevoegd zodat aanstellings- en periodieke keuringen mogelijk zijn voor alle functies.

 • 2.

  Artikelen 19:7 CAR en 19:8, eerste lid, onderdeel d CAR wordt zodanig gewijzigd dat vrijwilligers een aanstelling in een functie krijgen en niet in een rang.

 • 3.

  Artikel 19:9 wordt zodanig gewijzigd dat een vrijwilliger alleen tot een hogere functie bevordert kan worden wanneer hij voldoet aan de eisen van het BPV.

 • 4.

  Een nieuwe vergoedingstabel Bijlage IIb wordt ingevoerd, waarbij de vergoedingen op basis van functies worden uitbetaald.

 • 5.

  Een nieuwe vergoedingstabel Bijlage IIc voor vrijwilligers met ABP pensioenopbouw wordt ingevoerd. Dit brengt tevens een wijziging van artikel 19:13 CAR en haar toelichting met zich mee.

 • 6.

  Artikel 19:14 CAR wordt gewijzigd zodanig het moment van uitkering van de jaarvergoeding aan de lokale bedrijfsvoering wordt overgelaten.

 • 7.

  De artikelen 19:12. 19:20, 19:26,19:30,19:36, 19:38 en de toelichting van artikel 1:2 CAR ondergaan een tekstuele wijziging.

 • 8.

  De artikelen art. 9:15 tot en met 9:18 CAR wijzigingen i.v.m. verwijzing naar de vergoedingentabel dan wel de nieuwe wetgeving.

 • 9.

  Bijlage 1 bij hoofdstuk 19 CAR komt te vervallen.

 • 10.

  De toekomstige bijlage 1 van de CAR per 1 januari 2011 wordt nu al herzien aangaande de verhoging van de schaalbedragen en de eindejaarsuitkering.

LOGA circulaire CvA/U201001980, d.d. 15-09-2010Met ingang van 1 januari 2011 is er één sector-Cao Ambulancezorg van toepassing. Voor deze datum kende de ambulancesector in Nederland nog verschillende Cao’s en rechtspositieregelingen, maar per voornoemde datum is dit komen te vervallen. Om mogelijk te maken dat ook de publieke ambulancemedewerkers onder deze Cao kunnen vallen moet de CAR worden gewijzigd. De volgende wijzigingen vinden in de CAR plaats:

 • 1.

  Aan artikel 1:2 lid 1 wordt een nieuw onderdeel i toegevoegd zodat, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2011 de CAR-UWO niet langer van toepassing is voor de medewerkers van publieke ambulancediensten.

 • 2.

  Hoofdstuk 19a CAR en haar toelichting vervalt, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2011.

Financiële consequentiesLOGA circulaire CvA/U201001923, d.d. 09-09-2010Doordat het nieuwe systeem zich meer richt op bijscholing en oefening zouden de scholingskosten mogelijk toe kunnen nemen, maar aangezien de gemeente Maassluis geen (groepen) medewerkers heeft die aanspraak kunnen maken op deze artikelen is dit voor onze gemeente niet het geval.De LOGA circulaires CvA/U201001917 (d.d. 09-09-2010) en CvA/U201001980 ( d.d. 15-09-2010) hebben geen financiële gevolgen.Inkoop en aanbestedingDeze paragraaf is niet van toepassing.Personele en organisatorische consequentiesDeze paragraaf is niet van toepassing.Juridische consequentiesOp grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten (zoals de gemeente Maassluis) , geldt dat eveneens voor de zogenoemde UWO-artikelen.Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen.De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Dit besluit, en daarmee de besloten wijzigingen, zal dan ook (zoals in artikel 139 van de Gemeentewet is bepaald) bekend worden gemaakt in het gemeenteblad.CommunicatieparagraafDit besluit zal bekend gemaakt worden bij de eerstvolgende mogelijkheid dat bekendmaking in het gemeenteblad plaats kan vinden. De wijzigingen in de CAR-UWO worden in de digitale tekst van de arbeidsvoorwaardenregeling verwerkt. De medewerkers worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen via het intranet.Advies/voorstelHet college wordt geadviseerd om de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis, de CAR-UWO, overeenkomstig de wijzigingen die voortvloeien uit de in het advies genoemde circulaires van het LOGA van 9 september 2010 en 15 september 2010 aan te passen aan de landelijk overeengekomen wijzigingen. Deze wijzigingen vast te stellen per datum van besluit en, met terugwerkende kracht, in werking te laten treden met ingang van de in het advies genoemde data. Het genomen besluit bekend te maken in het gemeenteblad.