Regeling vervallen per 08-11-2023

Verordening op de Rekenkamercommissie

Geldend van 01-01-2012 t/m 07-11-2023

Intitulé

Verordening op de Rekenkamercommissie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid: met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen het beoogde resultaat bereiken;

b. Doeltreffendheid: met het gevoerde beleid het beoogde doel realiseren;

c. Rechtmatigheid: in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 2 TAAK, BENOEMING EN SAMENSTELLING

Artikel 2 Taak van de Rekenkamercommissie

a. Er is een gemeentelijke Rekenkamercommissie. b. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. c. De Rekenkamercommissie stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Artikel 3 Benoeming en samenstelling Rekenkamercommissie

1. De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden die door de gemeenteraad worden benoemd:

 • a.

  Drie externe leden, waarvan één door de Rekenkamercommissie als voorzitter en één als waarnemend voorzitter wordt aangewezen;

 • b.

  Twee raadsleden of steunraadsleden.

2. Ten aanzien van de externe leden zijn naast het wettelijk bepaalde artikel 81f, de artikelen 81e, 81g en 81h van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van een raadslid of steunraadslid eindigt:

 • 1.

  a. Op eigen verzoek;b. Indien het lid aftreedt als lid van de raadc. Indien de werkzaamheden als steunraadslid worden beëindigd d. Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de Rekenkamercommissie te vervullen.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt: a. Op eigen verzoek; b. Bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie; c. Wanneer het bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. Indien het bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld; e. Op het moment waarop de lopende zittingsperiode van de gemeenteraad eindigt; het lid kan door de raad worden herbenoemd voor een aansluitende raadsperiode.

 • 3.

  De externe leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen. a. De gemeenteraad kan een extern lid ontslaan wanneer dit lid naar het oordeel van de gemeenteraad door handelen of nalaten het aanzien van de Rekenkamercommissie heeft geschaad.

Artikel 5 Vergoeding externe leden Rekenkamercommissie

a. De externe leden van de Rekenkamercommissie genieten een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie. Deze vergoedingen worden in beginsel als volgt vastgesteld: Voorzitter: € 200,24 per vergadering Externe leden: € 171,63 per vergadering b. Bij gebruik van openbare middelen van vervoer t.b.v. vergaderingen en overige werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie ontvangen de externe leden een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten (d.w.z. tweede klasse trein).c. Bij gebruik van een eigen vervoermiddel t.b.v. vergaderingen en overige werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie geldt voor de externe leden een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten bestaande uit € 0,19 per km.d. Jaarlijkse indexatie van de vergoedingen is gebaseerd op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en wordt per 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid. e.De werkelijk gemaakte kosten ter zake van andere werkzaamheden of bemoeiingen ten behoeve van de Rekenkamercommissie, worden vergoed.

Artikel 6 NieAmbtelijk secretaris

a. Het secretariaat van de Rekenkamercommissie wordt gevoerd door de raadsgriffier dan wel een medewerker van de raadsgriffie. b. De secretaris staat de Rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde. c. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de Rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende werkzaamheden worden verricht. d. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Hoofdstuk 3 BEVOEGDHEDEN EN BUDGET

Artikel 7 Bevoegdheden

a. De Rekenkamercommissie kan de raad gevraagd en ongevraagd adviseren. b. De Rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De rekenkamersecretaris kan de Rekenkamercommissie daarbij vertegenwoordigen. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente verstrekken desgevraagd alle inlichtingen die de Rekenkamercommissie ter vervulling van haar taak nodig acht. c. De Rekenkamercommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 8 Openbaarheid/geheimhouding

a. De Rekenkamercommissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent de inhoud van stukken die aan haar worden overlegd, geheimhouding opleggen. b. De geheimhouding wordt door allen die van deze stukken kennis dragen in acht genomen totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Artikel 9 Budget Rekenkamercommissie

1. De Rekenkamercommissie heeft een eigen budget. 2 De raad stelt de hoogte van dit budget jaarlijks bij de begrotingsbehandeling vast. 3. De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen het budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. 4. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van: a. De vergoeding aan de externe leden zoals bedoeld in artikel 5;b. Externe deskundigen/onderzoeksbureaus die eventueel door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld; 5. Eventuele overige uitgaven die de Rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak. 6. De Rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Hoofdstuk 4 WERKWIJZE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 10 Vergaderfrequentie

a. De Rekenkamercommissie vergadert op de door haar te bepalen dagen en uren. b. In bijzondere gevallen belegt de voorzitter in afwijking van die regel een vergadering. Hij gaat daartoe in elk geval over wanneer ten minste twee leden hem dat onder opgaaf van de redenen hebben gevraagd.

Artikel 11 Agenda

a. De voorzitter roept de leden schriftelijk in vergadering bijeen, onder opgaaf van de punten die behandeld zullen worden. b. Hij zorgt dat stukken die op de agenda betrekking hebben tijdig aan de leden worden toegezonden of tijdig voor hen ter inzage worden gelegd. c. De Rekenkamercommissie stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. d. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bepaalde in de vorige leden afwijken.

Artikel 12 Vergaderquorum, stemmingsquorum, vergaderzaken

a. De Rekenkamercommissie vergadert niet als niet de helft van het aantal zitting hebbende leden, inclusief de voorzitter, aanwezig is. b. De Rekenkamercommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Een stemming is slechts geldig als daaraan tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden heeft deelgenomen. c. De vergaderingen van de Rekenkamercommissie worden als regel in het openbaar gehouden. d. Indien de voorzitter van de Rekenkamercommissie of één van de aanwezige leden dat nodig oordeelt, wordt de vergadering voor het publiek gesloten. e. De Rekenkamercommissie besluit vervolgens of in besloten vergadering zal worden beraadslaagd. f. Over de punten, in besloten vergadering behandeld, kunnen besluiten worden genomen.

Artikel 13 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

a. De Rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. b. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de Rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd. c. De raad kan de Rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De Rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de Rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij dit moeten motiveren. d. Het bepaalde in lid 3 geldt tevens voor verzoeken van het College van Burgemeester en Wethouders en die van inwoners van en organisaties in de gemeente Maassluis.

Artikel 14 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

a. De Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet. b. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de Rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen. c. De Rekenkamercommissie kan de raad tussentijds informeren over de voortgang van een onderzoek. d. De Rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept-onderzoeksrapport aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkene is in ieder geval het college van Burgemeester en Wethouders, en daarnaast degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamercommissie bepaalt wie verder voor zover relevant, als betrokkenen worden aangemerkt. e. Na vaststelling door de Rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college van burgemeester en wethouders en betrokkenen aan de raad aangeboden.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Voorziening

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de Rekenkamercommissie.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening op de Rekenkamercommissie 2011b’.

Artikel 17 Inwerkingtreding

a. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. b. Op dat tijdstip vervalt de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie 2011’, vastgesteld bij besluit van 11 februari 2011.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis d.d. 27 september 2011
De griffier, De voorzitter,
Mr. R. van der Hoek drs. J.A. Karssen