Aanwijzingsbesluit toezichthouders Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, onderdeel natuurbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Geldend van 30-11-2011 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, onderdeel natuurbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • -

  Gelet op de Wet inrichting landelijk gebied, artikel 11.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland, artikel 92 van de Wet inrichting landelijk gebied en artikel 20 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Overwegende dat bij besluit van 13 april 2010 de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst zijn aangewezen als toezichthouder van de subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland;

 • -

  Overwegende dat het onderdeel natuurbeheer van genoemde subsidieverordening pas met ingang van 1 januari 2011 voor subsidie openstaat;

 • -

  Overwegende dat voor het onderdeel natuurbeheer een andere toezichthouder wordt aangewezen, namelijk Dienst Landelijk Gebied, zodat ook het eerder genoemde aanwijzingsbesluit gewijzigd moet worden;

 • -

  Overwegende dat op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland nog een toezichthouder moet worden aangewezen voor hetgeen is bepaald in de krachtens die verordening vastgestelde Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap;

Besluiten:

Besluiten:

 • 1.

  Het besluit van 13 april 2010 in te trekken.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland te belasten:

  • a.

   voor het onderdeel natuurbeheer: de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

  • b.

   voor de overige onderdelen: de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst.

 • 3.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland voor het onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap te belasten de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

Middelburg, 8 november 2011
Gedeputeerde Staten,
drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,
mr. drs. L.J.M. VERDULT, provinciesecretaris.
Uitgegeven, 29 november 2011
mr. drs. L.J.M. VERDULT,
provinciesecretaris.