Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas

Geldend van 28-10-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas

raadsbesluit

Bijlage van gemeenteblad 2011, no. 104.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2011, gemeenteblad 2011, no. 104;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

onder intrekking van de Verordening dorpsraden Horst aan de Maas

vast te stellen de: Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas.

waarvan de inhoud als volgt luidt:

Artikel 1 Erkenning

Aan de dorpsplatforms die door de gemeente erkend zijn, wordt adviesbevoegdheid verleend over gemeentelijke aangelegenheden

Dorpsplatforms fungeren tevens als intermediair en stimulator bij initiatieven van burgers.

Artikel 2 Voorwaarden

Een dorpsplatform wordt erkend door goedkeuring door burgemeester en wethouders van de door de dorpsplatform opgestelde statuten. In de statuten moet in ieder geval worden geregeld:

 • a.

  Het doel: het behartigen van de belangen van het dorp.

 • b.

  De samenstelling en het aantal leden. Het dorpsplatform dient te bestaan uit minimaal 5 en maximaal 15 leden.

 • c.

  De werkwijze van het dorpsplatform.

 • d.

  Dat leden inwoner dienen te zijn van het dorp.

 • e.

  Dat vergaderingen in principe openbaar zijn. Het houden van een besloten vergadering is mogelijk als de vergadering daartoe besluit. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Meer dan de helft van het aantal leden moet aanwezig zijn.

Artikel 3 Adviesbevoegdheid

 • 1. Burgemeester en wethouders vragen het dorpsplatform advies over ingrijpende projecten in het dorp met betrekking tot woningbouw, verkeer en gemeenschapsaccommodaties.

 • 2. Het dorpsplatform is bevoegd burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad ongevraagd te adviseren over zaken die het dorp raken.

Artikel 4 Aanvraag advies

De adviesaanvraag wordt uiterlijk 6 weken voor de geplande datum van finale besluitvorming door het college schriftelijk aan het dorpsplatform toegezonden, zodat het dorpsplatform een afgewogen advies kan geven.

Artikel 5 Informatie

 • 1. Het dorpsplatform is bevoegd bij de afdelingsmanager of een door deze aan te wijzen ambtenaar de nodige informatie in te winnen over aangelegenheden waarover het dorpsplatform ongevraagd een advies uit wil brengen.

 • 2. Als het dorpsplatform van oordeel is dat een ambtelijke toelichting tijdens de vergadering op bepaalde stukken gewenst is, dan kan men hierom verzoeken bij de afdelingsmanager of aan een door deze aan te wijzen ambtenaar.

 • 3. De dorpsplatforms ontvangen ter informatie de openbare stukken van de gemeentelijke adviescommissies en van de gemeenteraad.

Artikel 6 Uitbrengen advies

 • 1. Het dorpsplatform dient het advies schriftelijk in, binnen 2 weken na de openbare vergadering van het dorpsplatform. Het advies is voorzien van een nadere toelichting.

 • 2. Het dorpsplatform kan gemotiveerd verzoeken om een langere termijn waarbinnen advies uitgebracht dient te worden.

 • 3. Als het uitgebrachte advies een aangelegenheid betreft, ten aanzien waarvan burgemeester en wethouders bevoegd zijn en hiervan wordt afgeweken, wordt het dorpsplatform daarover schriftelijk geïnformeerd onder opgaaf van redenen.

 • 4. Behoort de aangelegenheid, waarover advies is uitgebracht, tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, dan wordt van het advies in het voorstel aan de gemeenteraad melding gemaakt. Wijkt het voorstel van burgemeester en wethouders af van het advies van het dorpsplatform, dan wordt daarvoor in het raadsvoorstel een motivering gegeven. Het dorpsplatform wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld voorafgaande aan de behandeling in de raad.

Artikel 7 Prioriteitsgelden

 • 1. Aan een dorpsplatform worden jaarlijks prioriteitsgelden toegekend.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het toekennen van prioriteitsgelden.

 • 3. Burgemeester en wethouders besluiten op verzoeken tot het beschikbaar stellen van prioriteitsgelden.

 • 4. Op verzoek kan een dorpsplatform zelf beschikken over het budget prioriteitsgelden met verantwoording achteraf.

Artikel 8 Overgangsregeling

 • 1. De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening erkende dorpsplatforms in de gemeente worden geacht erkend te zijn in de zin van deze verordening.

 • 2. De voor de inwerkingtreding van deze verordening door burgemeester en wethouders goedgekeurde reglementen of statuten van de dorpsplatforms worden aangemerkt als zijnde goedgekeurd in de zin van artikel 2 van deze verordening.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening dorpsplatforms Horst aan de Maas”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 oktober 2011.
De raad voornoemd,
De voorzitter, De griffier,
ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels