Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland

Provinciale Staten van de provincie Zeeland;

 • -

  Gezien het voorstel van Gedeputeerde staten van 13 september 2011;

 • -

  Overwegende dat het wenselijk is om het tarief van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting vast te stellen;

 • -

  Gelet op de artikelen 220, 220a, 222, 222a en 223g van de Provinciewet,

besluiten de Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting vast te stellen.

Artikel 1

Ten behoeve van de provincie Zeeland worden jaarlijks:

 • a.

  met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 89,1 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven;

 • b.

  met ingang van 1 januari 2022 82,3 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland.

Ondertekening

Middelburg, 11 november 2011
Provinciale Staten voornoemd,
drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,
drs. P. JOOSSE, waarnemend statengriffier.

Uitgegeven, 22 november 2011
drs. P. JOOSSE,
waarnemend statengriffier.