Regeling vervallen per 01-07-2015

Standaardformules ten behoeve van het stukkenverkeer tussen GS en PS

Geldend van 19-08-2003 t/m 30-06-2015

Intitulé

Standaardformules ten behoeve van het stukkenverkeer tussen GS en PS

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2003, nr. DS2003.9416

   

  

   

type stuk t.b.v. PS of statencommissie

standaardformules voor GS-advies

standaardformules voor statenvoorstel en ontwerp-statenbesluit

1 aanbieden statenvoorstel aan PS

 

 

a waarbij PS wordt voorgesteld kennis te nemen van een bepaald stuk

a * indien het een eigen stuk van de organisatie betreft:

a het statenvoorstel eindigt met:

 

1 ..... (aanduiding stuk) vaststellen

Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

 

2 Statenvoorstel ..... vaststellen vonform inliggend concept

* in het ontwerpbesluit wordt het volgende dictum opgenomen:

 

*indien het stuk afkomstig is van een derde:

De notitie ..... (aanduiding stuk) voor kennisgeving aan te nemen.

 

1 ..... (aanduiding stuk) voor kennisgeving aannemen

 

 

2 Statenvoorstel ..... vaststellen conform inliggend concept

 

b waarbij een voorgenomen GS-besluit op grond van een wettelijke verplichting bij PS wordt voorgehangen (bijv. art. 158, tweede lid, of art. 167, vierde lid, Provinciewet)

b 1 Voorlopig besluiten tot ..... (volgt aanduiding van het voorgenomen besluit)

b het statenvoorsteleindigt met:

 

2 Statenvoorstel ..... vaststellen conform inliggend concept

Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

 

3 Gedeputeerde ..... (naam verantwoordelijke gedeputeerde) machtigen tot vaststelling van het definitieve besluit behoudens indie door PS wensen en bedenkingen zijn ingebracht

* in het ontwerpbesluit wordt het volgende dictum opgenomen:

 

 

In te stemmen met het voorgenomen GS-besluit inzake ..... (aanduiding betreffende besluit)

c waarbij een ander voorstel dan bedoeld onder a en b aan PS wordt gedaan

c Statenvoorstel ..... vaststellen conform inliggend concept

c het statenvoorstel eindigt met:

 

 

Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

 

 

Een eventueel vervolgvoorstel, dat niet uitmondt in een gewijzigd ontwerpbesluit, wordt afgesloten met de volgende zin:

 

 

Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig het ongewijzigde, oorspronkelijke ontwerpbesluit.

 

 

* voor het ontwerpbesluit is geen standaardformulering mogelijk.

2 aanbieden van nota van wensen en bedenkingen aan PS wanneer een voorgenomen PS-besluit op grond van een wettelijke verplichting (bijv. art. 143, eerste lid, tweede volzin, Provinciewet) bij GS is voorgehangen

Nota van wensen en bedenkingen vaststellen conform inliggend concept

de nota wordt gegoten in het format van een statenvoorstel, met dien verstande dat daarbij geen ontwerpbesluit wordt gevoegd. De nota eindigt met de volgende standaardzin:

 

 

Wij verzoeken uw Staten vorenstaande wensen en bedenkingen te betrekken bij uw besluitvorming.

3 aanbieden van een notitie aan PS of statencommissie inzake een voorgenomen GS-beslissing waarover GS overleg willen (resp. bereid zijn te) voeren

1 Voorlopig besluit tot ..... (volgt aanduiding van het voorgenomen besluit)

de notitie wordt gegoten in het format van een statenvoorstel, met dien verstande dat daarbij geen ontwerpbesluit wordt gevoegd. De notitie eindigt met de volgende standardzin:

 

2 * in geval van beoogd over met PS:

* in geval van beoogd overleg met PS:

 

Inliggende notitie vaststellen en PS verzoeken om overleg (resp. PS aanbieden hierover overleg te voeren) op ..... (datum van de beoogde PS-vergadering).?

Wij verzoeken uw Staten kennis te nemen van het voorgenomen besluit van ons college en verzoeken (resp. geven in overweging) hierover overleg te beleggen op ..... (datum beoogde statenvergadering)

 

* in geval van beoogd overleg met een statencommissie:

* in geval van beoogd overleg met een statencommissie:

 

Inliggende notitie vaststellen en de commissie ..... (volgt naam commissie) verzoeken om overleg op ..... (datum van de beoogde commissievergadering) (resp. de commissie ..... aanbieden hierover overleg te voeren op .....).

Wij verzoeken uw commissie kennis te nemen van het voorgenomen besluit van ons college en verzoeken (resp. geven in overzeging) hierover overleg te beleggen op ..... (datum beoogde commissievergadering)

 

3 Gedeputeerde ..... (naam verantwoordelijke gedeputeerde) machtigen tot vaststelling van het definitieve besluit behoudens indien uit het overleg is gebleken van bedenkingen van PS (resp. de commissie).

 

4 ter kennisneming aanbieden aan PS of statencommissie van een notitie over een vastgestelde GS-beslissing ten aanzien waarvan GS gelegenheid willen bieden tot overleg

1 Besluiten tot ..... (volgt het vast te stellen besluit)

de notitie moet worden gegoten in het format van een statenvoorstel, met dien verstande dat daarbij geen ontwerpbesluit wordt gevoegd. De notitie eindigt met de volgende standaardzin:

 

2 * in geval van beoogd overleg met PS:

* in geval van beoogd overleg met PS:

 

Inliggende notitie ..... (aanduiding stuk) vaststellen en PS verzoeken om overleg (resp. PS aanbieden hierover overleg te voeren) op ..... (datum van de beoogde PS-vergadering)

Wij verzoeken uw Staten om kennis te nemen van het besluit van ons college en verzoeken (resp. geven in overweging) hierover overleg te beleggen op ..... (datum beoogde statenvergadering)

 

* ingeval van beoogd overleg met een statencommissie:

* in geval van beoogd overleg met een statencommissie:

 

Inliggende notitie ..... (aanduiding stuk) vaststellen en de commissie ..... (volgt naam commissie) verzoeken om overleg op ..... (datum van de beoogde commissievergadering) (resp. de commissie ..... aanbieden hierover overleg te voeren op .....)

Wij verzoeken uw commissie om kennis te nemen van het besluit van ons college en verzoeken (resp. geven in overweging) hierover overleg te beleggen op ..... (datum beoogde commissievergadering).

5 aanbieden van een ander stuk dan bedoeld onder 1 t/m 4 aan PS ter voldoening aan de actieve informatieplicht van GS

*In afwachting van de handreiking van IPO en BZK over de actieve informatieverstrekkingsplicht is met de griffie de voorlopige afspraak gemaakt dat alle stukken die in GS zijn besproken ter kennisneming naar PS worden gestuurd. De aanbieding van een stuk aan PS als bedoeld onder punt 6 behoeft derhalve vooralsnog geen expliciet besluit van GS.

deze stukken worden zonder verdere toelichting naar PS/de betreffende commissie gestuurd.

 

* Indien de nadrukkelijke behoefte bestaat om een bepaald stuk expliciet onder de aandacht van PS of een bepaalde commissie te brengen zonder daaraan enig voorstel of toelichtende tekst te verbinden, wordt in het advies aan GS het volgende beslispunt opgenomen:

 

 

Inliggende notitie ..... (aanduiding stuk) ter kennis brengen van PS (resp. de commissie .....)

 

6 aanbieden van antwoorden op statenvragen

antwoorden vaststellen conform inliggend concept

de beantwoording wordt gegoten in de vorm van de daarvoor vastgestelde macro

 

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland