Mandaatbesluit Sociale Zaken gemeente Haaren 2006

Geldend van 25-03-2010 t/m 02-10-2020

Intitulé

Mandaatbesluit Sociale Zaken gemeente Haaren 2006

MANDAATBESLUIT SOCIALE ZAKEN 2006De burgemeester van Haaren en burgemeester en wethouders van Haaren;OVERWEGENDE:dat zij bij de mandaatregeling gemeente Haaren van 22 april 2003 en bijbehorend register, ieder voor zover zijnbevoegdheden betreft, de bevoegdheid tot uitoefening van diverse bepalingen hebben overgedragen dan wel hunuitvoering in mandaat hebben opgedragen aan diverse gemeente-ambtenaren en het ondertekenen van vanbeide bestuursorganen uitgaande stukken hebben opgedragen aan diverse gemeente-ambtenaren;dat als gevolg van de de samenwerking op het vlak van sociale zaken in de vorm van een uitvoeringsorganisatiewerk, zorg en inkomen gemeente Boxtel en Haaren per 1 juni 2006 voor dit werkterrein een afzonderlijkmandaatbesluit genomen dient te worden;gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, boek 3 Titel 3 en Boek 5 Titel 2 Burgerlijk wetboek;BESLUITEN, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:vast te stellen het mandaatbesluit sociale zaken gemeente Haaren 2006.Mandaatbesluit sociale zaken gemeente Haaren 2006

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:a. mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht(de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder besluit dient ingevolge de Awbte worden verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijkerechtshandeling);b. ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:11 Awb(de bevoegdheid om een door het bevoegde bestuursorgaan genomen besluit namens het bestuursorgaan teondertekenen);c. mandaatgever/mandans: het bestuursorgaan dat bepaalde, aan hem toekomende bevoegdheden, onderbehoud van zijn verantwoordelijkheid, opdraagt aan de gemandateerde;d. gemandateerde/mandataris: de persoon of functie, aan welke de bevoegdheid tot uitoefening vanbepaalde bevoegdheden namens het bevoegde bestuursorgaan is opgedragen door het bevoegdebestuursorgaan;e. ondermandaat: het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een ander.

Artikel 2 Mandaat

  • 1 Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester verlenen ieder voorzover het zijnbevoegdheden betreft mandaat voor de uitoefening van de bevoegdheden zoals verwoord in de bij dit besluitbehorende en als zodanig gewaarmerkte lijst.

  • 2 De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit luidt als volgt:" het college van burgemeester en wethouders van Haaren,namens dezen,functie,naam,handtekening gemandateerde"Of"de burgemeester van Haaren,namens deze,functie,naam,handtekening gemandateerde"

Artikel 3 Intrekken bevoegdheid

De mandaatgever kan het mandaat, overeenkomstig artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht, te allentijde intrekken.

Artikel 4 Ondermandaat

  • 1 De in de bijlage aangewezen functionarissen zijn bevoegd de uitoefening van aan hen in mandaatopgedragen bevoegdheden binnen hun afdeling schriftelijk te ondermandateren aan onder hen ressorterendefunctionarissen.

  • 2 Van het ondermandaat als bedoeld in het eerste lid stelt de mandataris de mandans schriftelijk in kennis.

  • 3 Een krachtens ondermandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:"het college van burgemeester en wethouders van Haaren,namens dezen,functie,naam,handtekening ondergemandateerde"Of"de burgemeester van Haaren,namens deze,functie,naam,handtekening ondergemandateerde"

Artikel 5 Vervallen eerdere besluiten

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden de onderdelen 3.11 tot en met 3.20 ingetrokken die zijnopgenomen in het mandaatregister behorende bij de mandaatregeling gemeente Haaren van 22 april 2003.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald onder de titel Mandaatbesluit sociale zaken gemeente Haaren 2006.

Ondertekening

Haaren, 30 mei 2006De burgemeester van Haaren,F.H.G.M. RonnesHaaren, 30 mei 2006burgemeester en wethouders van Haaren,secretaris, burgemeester,mr. B.P.H. van Els F.H.G.M. Ronnes

Mandaattabel versie 2010, 1 1

 

 

Mandaattabel versie 2010, 1: lijst behorende bij het mandaatbesluit sociale zaken gemeente Haaren 2006,

 

Bevoegdheid om namens B en W een besluit te nemen door hoofd afdeling Sociale Zaken van de gemeente Boxtel dan wel diensvervangers, zijnde de coördinatoren Financiële Administratie, Zorg & Inkomen en Werk & Inkomen

Nr

Omschrijving

ALG/01

correspondentie in het kader van handelingen ter voorbereiding van een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan voorzover diehandelingen geen beslismomenten bevatten.

ALG/02

opvragen en toezenden van bescheiden en feitelijke of statistische gegevens

ALG/03

externe rappelbrieven

ALG/04

ontvangstbevestigingen op ingekomen brieven

ALG/05

verstrekken van zakelijke inlichtingen omtrent algemeen geldende voorschriften

ALG/06

periodiek terugkerende routine-opgaven aan derden

ALG/07

besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen o.b.v. artikel 4:5, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht

ALG/08

vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures

ALG/09

het doen van meldingen van verwerkingen, registreren en bijhouden register in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

ALG/10

beslissen op verzoeken in het kader van artikel 35 en 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

PZ/01

Uitvoering verordening studiefaciliteiten

PZ/02

Toekennen gratificaties en schouderklopjes

PZ/03

Toekenning rijwielvergoeding

PZ/04

Opstellen en vaststellen van het persoonlijk ontwikkelingsplan als bedoeld in art. 17:1:1 van de CAR/UWO

PZ/05

Besluiten tot deelname aan mediation in concrete gevallen en tot beëindiging van deelname aan mediation in concreto. De minimaleinspanningsverplichting is erop gericht om te zoeken naar een oplossing in het wederzijds belang van de bij het mediation traject betrokkenpartijen. Nadat deze beslissing is genomen dient het bevoegd bestuursorgaan hiervan op de hoogte gebracht te worden.

 

 

 

 

 

 

SZ/01

ondertekenen van beschikkingen gericht op rechtsgevolg elektronisch via geautomatiseerde werkprocessen

SZ/02

ondertekenen van B&W adviezen voor akkoord. Indien sprake is van financiële consequenties wordt de afdelingscontroller gehoord

SZ/03

het nemen van besluiten op grond van de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Haaren

SZ/04

het nemen van besluiten op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), het nemen van besluiten conform uit de Wet Werk en Bijstandvoortvloeiende regelingen, het nemen van besluiten conform de uit de Wet Werk en Bijstand voortvloeiende verordeningen.

SZ/05

het nemen van besluiten op grond van de Wet Participatiebudget.

SZ/06

het nemen van besluiten op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

SZ/07

het nemen van besluiten op grond van de Wet Inburgering (WI), het nemen van besluiten conform uit de Wet Inburgering (WI)voortvloeiende verordeningen.

SZ/08

het nemen van besluiten op grond van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), het nemen van besluiten conform uit de Wet investeren inJongeren voortvloeiende regelingen, het nemen van besluiten conform uit de Wet Investeren in Jongeren voortvloeiende verordeningen.

SZ/09

het nemen van besluiten op grond van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en de Wetinkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het nemen van besluiten op grond van hetBesluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

SZ/10

Het nemen van besluiten op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

SZ/11

SZ/11 het nemen van besluiten op grond van de Verordening Welzijnsfonds, het nemen van besluiten op grond van de Wet Kinderopvang, het nemen van besluiten ingevolge het Noodfonds, alsmede het toepassen van verhaal- en terugvorderingsprocedures.

SZ/12

het afgeven van verklaringen als bedoeld in (artikel 25 van) de Wet op de rechtsbijstand

SZ/13

het besluit tot het doen van aangifte bij Justitie van valsheid in geschrifte ter zake van de sociale zekerheidswetgeving en bij zeer ernstigemisdragingen van cliënten.

SZ/14

het afleggen van c.q. ondertekenen van verantwoording aan derden in het kader van de sociale zekerheidswetten uitgevoerd door deafdeling.

 

Submandaat: bevoegdheid van de gemandateerde tot het geven van het mandaat aan een ander (medewerkers):

SZ/01

Ondertekening correspondentie, voorzover niet gericht op rechtsgevolg

SZ/02

Opvragen en toezenden bescheiden en feitelijke of statistische gegevens

SZ/03

Externe rappelbrieven

SZ/04

Ontvangstbevestigingen

SZ/05

Verstrekken zakelijke inlichtingen omtrent algemene voorschriften

SZ/06

Periodiek terugkerende routineopgaven aan derden

 

 

 

2

WIJZE VAN ONDERTEKENEN CORRESPONDENTIEMandaat:Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel, of de burgemeester van Boxtel,Namens deze(n),Hoofd Afdeling Sociale Zaken,Naam,Handtekening gemandateerde.

Ondertekeningmandaat:Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Boxtel genomen besluit, of hetdoor de burgemeester van Boxtel genomen besluit,Hoofd Afdeling Sociale Zaken,Naam,Handtekening ondertekeninggemandateerde,

Submandaat:Afdeling Sociale Zaken,Functie,Naam,Handtekening gesubmandateerde