Subsidieregeling jubileumsubsidie gemeente Wageningen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling jubileumsubsidie gemeente Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen ten behoeve van de viering van een jubileum door Wageningse instellingen en scholen, gelet op artikel 156 lid 1 Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Wageningen;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de: Subsidieregeling jubileumsubsidie gemeente Wageningen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

  • 1. Instelling: een instelling in de zin van artikel 1 sub k Asv. Onder deze subsidieregeling wordt met een instelling gelijkgesteld een Wageningse school.

  • 2. Jubileumactiviteit: Een activiteit ter herdenking of viering van de dag waarop een bepaald aantal jaren geleden een instelling is opgericht.

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

Op grond van deze subsidieregeling kan het college aan een instelling of een Wageningse school een eenmalige subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van een jubileumactiviteit van deze instelling of school.

Artikel 3 Afwijkende gegevensvereisten

De instelling of school zal met de aanvraag tot subsidieverlening een oprichtingsakte of enig ander schriftelijk bewijs indienen, waaruit kan worden opgemaakt dat de instelling een jubileum viert.

Artikel 4 Subsidiebedrag

1.Het basisbedrag bedraagt € 5,- per jubileumjaar. Afhankelijk van de bestaansduur van de instelling of de school wordt de volgende jubileumsubsidie toegekend:

25-jarig jubileum:

€ 125,-;

40-jarig jubileum:

€ 200,-;

50-jarig jubileum:

€ 250,-;

60-jarig jubileum:

€ 300,-;

75-jarig jubileum:

€ 375,-;

100-jarig jubileum:

€ 500,-.

  • 2.

    De reeks jubilerende jaartallen uit lid 1 loopt verder met 125, 150, 175, 200, 225 jaar enzovoort. De subsidieaanvragen voor deze jubilea worden afzonderlijk voorgelegd aan het college.

  • 3.

    Jubileumactiviteiten die al op grond van een andere subsidieregeling van de gemeente Wageningen worden gesubsidieerd, komen niet voor de jubileumsubsidie in aanmerking.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Deze subsidieregeling is niet van toepassing op subsidieaanvragen die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn ingediend c.q. verleend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als de Subsidieregeling ’jubileumsubsidie gemeente Wageningen’.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op …..

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen op …….