Rioolverordening gemeente Schiedam 2011

Geldend van 08-12-2011 t/m heden

Intitulé

Rioolverordening gemeente Schiedam 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aansluitpunt: de plaats op de kadastrale grens tussen het perceel van de rechthebbende en de openbare grond van de gemeente, waar de perceelaansluitleiding overgaat in de particuliere afvoerleiding of de verzamelrioolleiding.

 • b.

  gebruiker: de perceeleigenaar, de zakelijk gerechtigde van het perceel of de huurder die gebruik maakt van de aansluiting op het openbaar riool.

 • c.

  gemeente: de gemeente Schiedam.

 • d.

  openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, vacuümleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleiding.

 • e.

  ontstoppingsvoorziening: de voorziening in de vorm van een put die het mogelijk maakt om het riool te beheren en te onderhouden.

 • f.

  particuliere afvoerleiding: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel of percelen gelegen (riool)leidingen tot aan het aansluitpunt.

 • g.

  perceelaansluitleiding: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater, dat begint bij het aansluitpunt en eindigt bij de aansluiting op het openbaar riool.

 • h.

  rechthebbende: de eigenaar, de vereniging van eigenaren of zakelijk gerechtigde van het perceel respectievelijk de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden of de vereniging van eigenaren van de percelen in het geval van een verzamelrioolleiding, ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden alsmede de rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel van de hiervoor genoemden.

 • i.

  verzamelrioolleiding: de particuliere afvoerleiding die binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van de aan te sluiten percelen ligt, waar meerdere gebouwen en/of woningen en/of afvoerende oppervlakken op zijn aangesloten.

Artikel 2 Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de perceelaansluitleiding. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de particuliere afvoerleiding en de verzamelrioolleiding.

Artikel 3 Wijziging hoogteligging aansluitpunt

De gemeente kan de hoogteligging van een aansluitpunt wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, vierde lid. Na wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt, onderzoekt de rechthebbende van het, aan het aansluitpunt grenzende perceel, of hij maatregelen moet nemen teneinde te waarborgen dat de particuliere afvoerleiding en de verzamelrioolleiding ook na de gewijzigde hoogteligging van het aansluitpunt, geschikt zijn voor een ongehinderde afvoer en doorvoer van water vanaf het perceel van de rechthebbende naar het aansluitpunt en het openbaar riool.

Artikel 4 Onjuist gebruik, gebreken

Indien de werkzaamheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, worden uitgevoerd in verband met een onjuist gebruik van de particuliere afvoerleiding of de verzamelrioolleiding, kan de gemeente de kosten van de werkzaamheden verhalen op de rechthebbende of de veroorzaker.

Van onjuist gebruik, bedoeld in het eerste lid, is in ieder geval sprake indien: via de particuliere afvoerleiding of de verzamelrioolleiding stoffen worden geloosd die door hun aard of samenstelling verstoppingen in het openbaar riool of de perceelaansluitleiding kunnen veroorzaken;

via de particuliere afvoerleiding of de verzamelrioolleiding stoffen worden geloosd die door hun aard of concentratie, de constructie van het openbaar riool of de perceelaansluitleiding kunnen aantasten.

Indien de werkzaamheden, genoemd in artikel 2, tweede lid, door de rechthebbende worden uitgevoerd als gevolg van een gebrek in het openbaar riool of de perceelaansluitleiding, is de gemeente aansprakelijk voor de kosten van deze werkzaamheden. Een wijziging van de hoogteligging van het aansluitpunt door de gemeente is geen gebrek in het openbaar riool of de perceelaansluitleiding.

Artikel 5 Meldingsplichten

De onderhoudsplicht van de rechthebbende, bedoeld in artikel 2, tweede lid, laat het bepaalde in artikel 2.1.9 APV onverlet.

Indien de gemeente, voor het uitvoeren van haar onderhoudsplicht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, toegang nodig heeft tot de dichtstbijzijnde, op particuliere grond gelegen ontstoppingsvoorziening, zal de gemeente dit vooraf melden aan de rechthebbende en aan hem toestemming vragen haar toegang te verlenen tot de ontstoppingsvoorziening.

Indien de rechthebbende de gevraagde toestemming weigert, is het bepaalde in artikel 4, derde lid, na deze weigering, niet van toepassing op de rechthebbende die toestemming heeft geweigerd.

Indien de gemeente de hoogteligging van het aansluitpunt wijzigt, zal zij dit vooraf schriftelijk melden aan de rechthebbende wiens perceel grenst aan het desbetreffende aansluitpunt.

Artikel 6 Storingen

Indien de gebruiker een verstopping, lekkage of storing constateert in de riolering, meldt hij dit aan de rechthebbende die onderzoekt of de oorzaak hiervan is gelegen in de particuliere afvoerleiding of in de verzamelleiding.

Indien uit het in lid 1 bedoelde onderzoek blijkt dat de oorzaak van de verstopping, lekkage of storing niet is gelegen in de particuliere afvoerleiding of de verzamelleiding, meldt de rechthebbende dit per ommegaande aan de gemeente. Na de melding bedoeld in het tweede lid stelt de gemeente vast of het in lid 1 bedoelde onderzoek op deugdelijke wijze is uitgevoerd. Indien dit het geval is zal de gemeente onderzoeken of de oorzaak van de verstopping, lekkage of storing is gelegen in het openbaar riool of de perceelaansluitleiding. Indien de gemeente na haar onderzoek aan het openbaar riool of de perceelaansluitleiding, bedoeld in het derde lid, vaststelt dat de oorzaak van de verstopping, lekkage of storing is gelegen in het openbaar riool of de perceelaansluitleiding zal de gemeente werkzaamheden verrichten teneinde de verstopping, lekkage of storing te doen eindigen. In alle andere gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor doen eindigen van de verstopping, lekkage of storing bij de rechthebbende.

Artikel 7 (Sloop-) werkzaamheden, verwijdering aansluiting

Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, treft de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding en de verzamelrioolleiding dat géén zand instroomt in het openbaar riool en de perceelaansluitleiding.

Indien de gemeente op enig moment constateert dat zand instroomt vanaf een op het openbaar riool aangesloten perceel in het openbaar riool of de perceelaansluitleiding kan de gemeente de particuliere afvoerleiding of de verzamelrioolleiding gelegen in het perceel dat de zandinstroom veroorzaakt op kosten van de rechthebbende afsluiten.

Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding of het openbaar riool definitief wordt beëindigd, stelt de rechthebbende de gemeente hiervan schriftelijk in kennis. De rechthebbende treft duurzame, tijdsbestendige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding en de verzamelrioolleiding ter voorkoming van instroom van zand in het openbaar riool en de perceelaansluitleiding.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na haar bekendmaking in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Rioolverordening 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2011.
de griffier, J. Gordijn
de voorzitter, J.M. Leemhuis-Stout