Regeling vervallen per 02-02-2013

Damoclesbeleid Coffeeshops 2012

Geldend van 12-06-2012 t/m 01-02-2013

Intitulé

Damoclesbeleid Coffeeshops

Overwegende:

 

dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 

dat op 6 december 1999 op grond van het oude artikel 13b Opiumwet beleidsregels zijn vastgesteld inzake de toepassing van artikel 13b Opiumwet (bekendgemaakt 15 december 1999, inwerking getreden 16 december 1999), welk beleid is aangevuld c.q. gewijzigd bij besluiten van 6 februari 2003 en 8 april 2004;

 

dat vervolgens voor de gedoogde coffeeshops in Maastricht op 16 januari 2008 het Damoclesbeleid Coffeeshops is vastgesteld, dat daarna bij besluit van 17 oktober 2011 is gewijzigd;

 

dat voor de toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet ten aanzien van de gedoogcriteria voor coffeeshops aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet;

 

dat er met de wijziging van de Aanwijzing Opiumwet per 1 januari 2012 sprake is van een substantiële wijziging in het landelijke gedoogbeleid, hetgeen aanleiding vormt voor aanpassing van het Damoclesbeleid Coffeeshops;

 

dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden:

-  A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit;

-  H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden;

-  O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshops rondhangende klanten;

-  J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar;

-  G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruikt (= 5 gram).

-  B: een besloten club: dit houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 leden. Het lidmaatschap is beperkt tot één coffeeshop;

-  I: geen lidmaatschap voor de coffeeshop voor anderen dan ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder.

 

dat voor de motivering van deze beleidswijziging verwezen zij naar de toelichting bij de Aanwijzing Opiumwet en de daarin genoemde brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie (kamerstukken 24 077 nrs. 259 en 267);

 

dat in de uitvoering van dit beleid gebleken is dat de bewaarplicht van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), welke was opgenomen in het eerder op 20 april 2012 vastgestelde beleid, niet strikt noodzakelijk is voor een adequate handhaving, en deze eis derhalve uit het beleid wordt gehaald;

 

dat daarnaast een aantal kleine onderdelen aanpassing behoefden, zoals de omschrijving van “neutrale zone” en de inhoud van de ledenlijst, dit laatste met het oog op het niet langer stellen van de bewaareis van een uittreksel GBA;

 

gelet op artikel 13b van de Opiumwet:

 Besluit:

 te wijzigen het “Damoclesbeleid Coffeeshops 2012”: 

1.  Er zal bestuursrechtelijk handhavend worden opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de landelijk door het Openbaar Ministerie vastgestelde BI-AHOJG-criteria, zoals hierna aangegeven.

 

2.  In beginsel wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van een sluiting van de inrichting.

 

3.  Als begunstigingstermijn wordt een periode van 24 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen de eerste 3 uur van deze 24 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd.

 

4.  Een aantal begrippen wordt als volgt gedefinieerd:

*  Harddrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst I bij de Opiumwet.

*  Ingezetene: een persoon die zijn woonadres heeft in een gemeente van Nederland.

  *  Lidmaatschap: het is toegestaan een lidmaatschap aan te gaan met meerdere coffeeshops, echter ieder lidmaatschap ziet slechts op één coffeeshop.

*  Transactie: alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot   eenzelfde koper

*  Neutrale zone: het deel van de coffeeshop waarin de toegangscontrole en registratie van leden plaatsvindt en geen verkoop is toegestaan.

 

5.  a.  Indien sprake is van het overtreden van het Besloten club criterium (B) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

b.  Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden.

 

c.  Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

d. In het kader van een overgangsperiode zal tot 1 januari 2013 bij een eerste overtreding worden volstaan met een waarschuwing, en volgt na een tweede en volgende overtreding een sluiting voor een maand. Deze sluiting zal vervolgens in 2013 meetellen als zijnde een reeds gepleegde  overtreding.

 

e. Het maximum aantal van 2000 leden geldt niet tot 1 januari 2013. De ledenlijst is controleerbaar en bevat de volledige naam, geboortedatum en woonplaats van een lid dat voldoet aan het ingezetenencriterium, evenals de aanvangsdatum en vervaldatum van het lidmaatschap.

 

f.   Er is te allen tijde een fysiek exemplaar van de actuele ledenlijst, genummerd en gerangschikt op alfabetische volgorde, aanwezig in de coffeeshop. De coffeeshophouder is verplicht de ledenlijst ter controle te laten inzien door de controlerende instantie.

 

g.  Indien het lidmaatschap niet is aangegaan conform het hierboven vermelde wordt dat niet beschouwd als lidmaatschap en is er sprake van een overtreding van het B-criterium.

 

h.  Er wordt niet handhavend opgetreden indien een niet-lid zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de “neutrale zone” van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening.

 

6. a.  Indien sprake is van lidmaatschap van anderen dan Ingezetenen van Nederland (I) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

b.  Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden.

 

c. Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

d.  In het kader van een overgangsperiode zal tot 1 januari 2013 bij een eerste overtreding worden volstaan met een waarschuwing, en volgt na een tweede en volgende overtreding een sluiting voor een maand. Deze sluiting zal vervolgens in 2013 meetellen als zijnde een reeds gepleegde overtreding.

 

e.  De coffeeshophouder maakt alleen personen die ingezetenen van Nederland zijn lid van de coffeeshop. Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder te controleren of een beoogd lid ingezetene van Nederland is. De coffeeshophouder kan het ingezetenschap verifiëren door het beoogde lid bij aanvang lidmaatschap een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats (niet ouder dan 4 weken) te laten tonen.

 

f.  Bij een lidmaatschap dat is aangegaan voor langer dan één jaar controleert de coffeeshophouder na verloop van telkens een jaar opnieuw of nog wordt voldaan aan het ingezetenencriterium.

 

g.  Indien tijdens een controle in de coffeeshop blijkt dat er een niet-ingezetene aanwezig is in de coffeeshop dan is er sprake van een overtreding van het I-criterium.

 

h.  Er wordt niet handhavend opgetreden indien een niet-ingezetene zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de “neutrale zone” van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening.

 

7. a.  Indien er sprake is van Affichering (A) wordt bij de eerste overtreding een waarschuwing gegeven.

 

b.  Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd wordt de inrichting gesloten voor één maand.

 

c.  Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

8. a.  Indien er sprake is van Harddrugs (H) wordt bij de eerste overtreding de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

b.  Indien daarna een 2e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor vierentwintig maanden.

 

 

9. a.  Indien er sprake is van Overlast (O) wordt bij de eerste overtreding een waarschuwing gegeven.

 

b.   Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één maand.

 

c.   Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

10. a.  Indien sprake is van toelating van c.q. verkoop aan een Jeugdige (J) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

b.   Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden.

 

c.   Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

d.  Er wordt niet handhavend opgetreden indien een jeugdige zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de “neutrale zone” van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening.

 

11.  a.   Indien sprake is van verkoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram per transactie) (G) wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

b.  Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden.

 

c.  Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

d.  Als grote hoeveelheid wordt aangemerkt een hoeveelheid die groter is dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram).

 

12. a.  Indien er in de inrichting een te grote handelsvoorraad wordt aangetroffen wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 

b.  Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden.

 

c.  Indien daarna een 3e en volgende overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden.

 

d.  De toegestane maximale handelsvoorraad is gesteld op 500 gram (Aanwijzing Opiumwet).

 

13. a.  Indien er sprake is van samenloop van overtredingen in die zin dat een tweede of volgende overtreding een ander criterium betreft dan de eerste overtreding, en de aan die overtredingen gekoppelde maatregel hetzelfde is, wordt de nieuwe overtreding als recidive beschouwd.

 

b.  Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan worden afgeweken van de hierboven geformuleerde regels.

 

 

Dit beleid is tot stand gekomen in overeenstemming met de lokale driehoek op 30 mei 2012