Beleidsregels bepaling hoofdbewoner

Geldend van 15-10-2002 t/m 01-01-2012

Intitulé

Beleidsregels bepaling hoofdbewoner

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

gelet op het bepaalde in:

 • -

  paragraaf 1 (artikel 24 tot en met 33) van de Wet GBA;

 • -

  artikel 14, 28 en 29 van de Woningwet;

  overwegende, dat het begrip hoofdbewoner niet in de Wet GBA is opgenomen, maar dat in verband met het aanwijzen van een belastingplichtige met betrekking tot onroerende-zaakbelastingen, forensenbelasting, hondenbelasting, het rioolrecht en de reinigings-heffingen het noodzakelijk is om een hoofdbewoner per pand te bepalen;

  b e s l u i t :

  vast te stellen de volgende:

Beleidsregels bepaling hoofdbewoner

Artikel 1 Begripsbepaling
 • 1.

  Woonadres:

 • a.

  het adres waar de ingezetene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien de ingezetene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

 • b.

  het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1a, de ingezetene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten;

 • 2.

  Briefadres: het adres waar voor de ingezetene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, de ingezetene bereiken;

 • 3.

  Aangifte adreswijziging: het in de gemeente Overbetuwe gebruikte formulier, waarop een wijziging in het adres schriftelijk wordt doorgegeven;

 • 4.

  PTT-verhuisformulier: het landelijk gebruikte formulier voor de aangifte adreswijziging, ingesloten bij de PTT-verhuisset, verkrijgbaar bij TPG-post.

Artikel 2 Bepaling hoofdbewoner van een briefadres

De ingezetene, die een adres gebruikt als briefadres, wordt niet als hoofdbewoner aangemerkt;

Artikel 3 Bepaling hoofdbewoner van een woonadres
 • 1.

  De aangifte adreswijziging is bepalend als op de aangifte duidelijk is aangegeven, wie er als hoofdbewoner (1 persoon) wordt aangemerkt en de aangifte is ondertekend;

 • 2.

  Als een adreswijziging door middel van een PTT-verhuisformulier, een niet volledig inge-vuld formulier aangifte adreswijziging of een ander formulier is aangegeven, wordt de hoofdbewoner als volgt bepaald:

 • a.

  man en vrouw, die gehuwd zijn of hun partnerschap geregistreerd hebben, (eventueel met kinderen) wonend op één adres: de man;

 • b.

  man en vrouw, die niet gehuwd zijn of hun partnerschap geregistreerd hebben (even-tueel met kinderen) wonend op één adres: de eerst ingeschrevene op het adres;

 • c.

  man en vrouw, die niet gehuwd zijn of hun partnerschap geregistreerd hebben (even-tueel met kinderen) wonend op één adres bij gelijktijdige inschrijving: de oudste in leeftijd;

 • d.

  man (eventueel met kinderen): de man;

 • e.

  vrouw (eventueel met kinderen): de vrouw

 • f.

  man en man (eventueel met kinderen) wonend op één adres: de eerst ingeschrevene op het adres;

 • g.

  man en man (eventueel met kinderen) wonend op één adres bij gelijktijdige inschrij-ving: de oudste in leeftijd;

 • h.

  vrouw en vrouw (eventueel met kinderen) wonend op één adres: de eerst ingeschre-vene op het adres;

 • i.

  vrouw en vrouw (eventueel met kinderen) wonend op één adres bij gelijktijdige in-schrijving: de oudste in leeftijd;

Artikel 4 Inwoning

Een hoofdbewoner dient altijd schriftelijk toestemming te geven voor inwoning van andere personen op hetzelfde adres;

Artikel 5 Wijzigen hoofdbewoner

De hoofdbewoner kan te allen tijde wijzigen door een gezamenlijke schriftelijke ondertekende verklaring van de hoofdbewoner en degene, die hoofdbewoner dient te worden;

Artikel 6 Uitzonderingen bepaling hoofdbewoner
 • 1.

  Bij panden in de gemeente Overbetuwe, die de bestemming “Zorgcentrum” of “Tehuis/inrichting” hebben, wordt geen hoofdbewoner bepaald;

 • 2.

  Bij panden, die bekend staan in de gemeente Overbetuwe als studentenhuis of woning met kamerverhuur, wordt geen hoofdbewoner bepaald;

Artikel 7 Overgangsbepaling

De “Beleidsregels bepaling hoofdbewoner” heeft geen invloed op de in het verleden aan-gemerkte hoofdbewoners in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Artikel 8 Ingangsdatum beleidsregels

De “Beleidsregels bepaling hoofdbewoner” treedt in werking op 15 oktober 2002.

Elst, 1 oktober 2002

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Overbetuwe,

de secretaris,

de voorzitter

mr. J.P.J. van Muijen

E. Tuijnman