Regeling vervallen per 10-07-2015

Verordening op de wijkraden​

Geldend van 16-09-2011 t/m 09-07-2015

Intitulé

Verordening op de wijkraden​

Artikel 1

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  Wijk:een door burgemeester en wethouders aangewezen gedeelte van de gemeente, dat geografisch valt te onderscheiden van de overige delen van de gemeente, waarvan de bewoners gemeenschappelijke belangen hebben ten aanzien van voorzieningen en andere zaken in dat deel van de gemeente.

 • 2. Wijkraad: een op grond van deze verordening geformeerde groep van bewoners uit de wijk, die door burgemeester en wethouders is erkend. Maximaal één wijkraadlid mag buiten de wijk wonen.

 • 3. Bewoners van een wijk: zij die op grond van het bevolkingsregister van de gemeente binnen de grenzen van een wijk wonen.

 • 4. De dorpsraad Spaarndam heeft dezelfde status als een wijkraad voor wat betreft het deel van het dorp Spaarndam dat binnen de gemeentegrens van Haarlem ligt.

Artikel 2

 • 1. De kerntaak van de wijkraad is het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk, met inachtneming van deze verordening.

 • 2. Lid 2 De taken van het dagelijks bestuur van de wijkraad worden door de wijkraad bepaald. Zij omvatten tenminste de volgende werkzaamheden:

  Het beheren van de wijkraadgelden, op zodanige wijze dat de uitgaven in overeenstemming blijven met de door de wijkraad goedgekeurde begroting;

  Het voorbereiden van de wijkraadbegroting voor het komende jaar;

  Het namens de wijkraad onderhouden van contacten en voeren van correspondentie;

  Het administreren van inkomende en uitgaande stukken.​

Artikel 3

 • 1. Wijkraden kunnen de gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden via participatie en inspraak. Dit doen zij in de eerste plaats op basis van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast kunnen wijkraden, mits goed gedocumenteerd, ervoor kiezen om de mening van (delen van) de wijk te peilen en dit te communiceren met de gemeente.

 • 2. Wijkraden betrekken de bewoners van de wijk bij hun werkzaamheden.

 • 3. Wijkraden informeren de wijkbewoners ten minste 3 maal per jaar.

Artikel 4

 • 1. Een wijkraad bestaat uit minimaal drie leden, met een inspanningsverplichting tot minimaal vijf leden.

 • 2. Wijkraden worden in principe om de vier jaar samengesteld.

 • 3. De zittende wijkraad vraagt via een openbare aankondiging om de aanmelding van nieuwe kandidaten en plaatst de aangemelde kandidaten op een openbare kandidatenlijst.

 • 4. De wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden is de verantwoordelijkheid van de wijkraad.

 • 5. Alle bewoners van de wijk van zestien jaar en ouder kunnen zich kandidaat stellen voor en zijn kiesgerechtigd voor de wijkraad.

Artikel 5

 • 1. Wijkraadvergaderingen zijn in principe openbaar.

 • 2. Datum en agenda van wijkraadvergaderingen worden minstens een week vooraf bekendgemaakt aan de wijkbewoners.

Artikel 6

 • 1. De wijkraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 2. De functies van secretaris en penningmeester mogen niet in één persoon zijn verenigd.

 • 3. Bij het staken van de stemmen weegt de stem van de voorzitter dubbel.

 • 4. Het dagelijks bestuur is aan de wijkraad verantwoording schuldig en brengt op elke wijkraadvergadering verslag uit van de lopende zaken.

Artikel 7

 • 1. De door de wijkraden gemaakte onkosten van het houden van vergaderingen en het voeren van administratie komen voor rekening van de gemeente op basis van een door burgemeester en  wethouders goedgekeurde begroting. De wijkraad dient de begroting uiterlijk 1 november voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar bij de gemeente in.

 • 2. Het dagelijks bestuur van de wijkraad is verantwoordelijk voor het financieel beleid en legt daarover verantwoording af aan burgemeester en wethouders.

 • 3. De vaststelling van de rekening en verantwoording door de wijkraad en de goedkeuring daarvan door burgemeester en wethouders strekt tot décharge van het dagelijks bestuur van de wijkraad, behoudens later gebleken onregelmatigheden.

Artikel 8

 • 1. Klachten van bewoners over het functioneren van de wijkraad of van wijkraadleden worden in eerste instantie behandeld door de wijkraad zelf.

 • 2. Wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kunnen zowel de wijkraad als de betrokken bewoners de stadsdeelregisseur vragen te bemiddelen.

 • 3. Als verschil van mening ontstaat over de uitvoering van deze verordening vindt overleg plaats tussen de betrokken partijen. Leidt dit overleg niet tot een oplossing dan beslist de stadsdeelwethouder nadat hij de betrokken partijen heeft gehoord.

Artikel 9

 • 1. De wijkraad wordt ontbonden als het aantal wijkraadleden minder is dan drie.

 • 2. Als zes maanden na de ontbinding geen nieuwe wijkraad is gevormd, dan wordt de wijkraad geacht te zijn opgeheven.

 • 3. Alle gelden en bezittingen van de wijkraad vervallen na de opheffing aan de gemeente Haarlem.

 • 4. De personen die ten tijde van de ontbinding deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de wijkraad blijven verantwoordelijk voor de zakelijke en financiële afwikkeling van de lopende verplichtingen van de wijkraad totdat burgemeester en wethouders zich daarmee akkoord verklaren.

Artikel 10

Wijkraden kunnen een huishoudelijk reglement opstellen.

Artikel 11

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 12

 • 1. De Verordening op de wijkraden, die laatst is gewijzigd bij raadsbesluit van 21 december 1994 en geldig is vanaf 1 januari 1995, wordt ingetrokken.

 • 2. Wijkraden, die zijn ingesteld op grond van de in het vorige lid genoemde verordening, blijven in stand op grond van de thans geldende Verordening op de wijkraden.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 14

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de wijkraden”.