Beleidsregel dakterrassen op aanbouwen bij woningen

Geldend van 04-03-2004 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel dakterrassen op aanbouwen bij woningen

Inleiding

Al jaren worden dakterassen gerealiseerd op aanbouwen naast of achter de woning. Gewoonlijk worden deze toegestaan. Nu echter een bouwplan speelt met bezwaren, zijn wij dieper in de materie gedoken en hebben uitgezocht hoe die juridisch in elkaar steekt. Dit heeft geleid tot dit voorstel, waarin wij voorstellen een beleidsregel vast te stellen.

Bestemmingsplan

Binnen het geldend ruimtelijk beleid is het toegestaan om aanbouwen in 1 laag + kap te realiseren. De goothoogte dient dan ten hoogste de hoogte van de begane grondvloer te zijn. Ten aanzien van dakterassen is geen voorschrift opgenomen.

Juridisch

Bij de VNG is navraag gedaan over deze kwestie: is een dakterras vergunningplichtig, en zo ja, waaraan moet worden getoetst?

Het aanleggen van dakterrassen als zodanig is geen bouwen in de zin van de Woningwet. Het plaatsen van een hekwerk en/of het maken van een gevelopening (balkondeur) is echter wel bouwen in de zin van deze wet.

Aangezien het plaatsen van een hekwerk om een dakterras verplicht is, is er bij een dakterras gewoonlijk wel sprake van bouwen. Vervolgstap is de vraag of hiervoor een bouwvergunning nodig is.

Voor wat betreft hekwerken geldt de volgende uitspraak: Vz. ARRS 1 december 1992, BR 1993, p. 376: oprichting van een 1,20 m hoog stalen hekwerk met verticale spijlen en onderbroken door gemetselde penanten als afscheiding van een dakterras kan, gelet op de functie en het doel van het hekwerk alsmede op de omvang daarvan, niet beschouwd worden als een verandering van niet-ingrijpende aard. Het hekwerk is op grond van art. 6 onder c van het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken licht bouwvergunningplichtig. Voor de bestemmingsplantoets geldt het dakterras - tenzij het plan iets anders bepaald - als een extra bouwlaag. Voor wat betreft de gevelopening: deze is niet onder een van de bouwwerken genoemd in het Besluit te brengen en is derhalve regulier vergunningplichtig.

Voorbeelden

Bijgevoegd is een aantal foto's met voorbeelden van dakterrassen.

Argumenten

1.1 Wens om medewerking te kunnen verlenen is aanwezig

De wens om medewerking te verlenen aan dergelijke bouwplannen blijft aanwezig. Dit betekent dat een artikel 19 lid 3 WRO-procedure moet worden gevoerd om het realiseren van dakterassen mogelijk te maken.Daarom is het noodzaak een concreet beleidskader te hebben.

Er zijn zowel argumenten voor als tegen het toestaan van dakterassen. Argumenten om geen medewerking te verlenen zijn de mogelijke aantasting van privacy, het onstaan van 'rommel' op daken en mogelijke planschade.

Argumenten om wel medewerking te verlenen zijn er ook: in het verleden is al diverse malen medewerking verleend, waarbij overigens nauwelijks bezwaren binnenkwamen. Alles afwegende geven wij er de voorkeur aan om dakterrassen wel toe te staan.

1.2 Dakterrassen wel op aanbouwen, niet op bijgebouwen

Planologisch maken wij onderscheid tussen aanbouwen en bijgebouwen. Een bijgebouw staat altijd los van het hoofdgebouw (de woning). Een aanbouw is aangebouwd aan het hoofdgebouw. Het spreekt voor zich dat het ongewenst is om op een bijgebouw ook dakterrassen toe te staan.

2.1 Publicatie nodig

Om de beleidsregel rechtskracht te geven is publicatie van uw besluit noodzakelijk. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (afdeling 3.4) dient dit besluit te worden gepubliceerd.

Kanttekening

Het realiseren van dakterrassen kan tot gevolg hebben dat buren zich in hun privacy voelen aangetast. Aangezien aan dakterassen slechts medewerking kan worden verleend middels een artikel 19 lid 3 WRO-procedure, dienen ook privacy-aspecten te worden meegewogen. Dit kan betekenen dat nadere eisen worden gesteld aan het dakterras, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een afscherming of nadere voorwaarden over de omvang/ligging van het dakterras.

Overleg met portefeuillehouder

Dit voorstel is met wethouder Huijgen voorbesproken.

Bijlage

Voorgestelde beleidsregel/artikel:

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor het realiseren van dakterrassen op aanbouwen bij woningen.