Luchthavenregeling Stijg- en landingslocaties watervliegtuigen Wings Over Holland

Geldend van 04-10-2011 t/m heden

Intitulé

Luchthavenregeling Stijg- en landingslocaties watervliegtuigen Wings Over Holland

Luchthavenregeling Stijg- en landingslocaties watervliegtuigen Wings Over Holland

PROVINCIALE STATEN VAN FLEVOLAND

Gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland nummer 1113955,

Gelet op het bepaalde in en krachtens de Wet luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML),

Gezien het advies van de commissie Ruimte van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 6 april 2011,

Overwegende dat - voor het Veluwemeer en het Gooimeer door de Minister van Verkeer en Waterstaat op 26 juni 2009 (ambtshalve verlengd op 15 oktober 2009) een ontheffing ex artikel 14 Luchtvaartwet is verleend voor het incidenteel gebruik door watervliegtuigen met registraties PH-DUK en N451E, welke geldig is tot 1 november 2010; - voor het IJsselmeer en Markermeer door de Minister van Verkeer en Waterstaat op 17 april 2009 (ambtshalve verlengd op 16 oktober 2009) een ontheffing ex artikel 14 Luchtvaartwet is verleend voor het incidenteel gebruik door watervliegtuigen met registraties PH-DUK, N451E en PH-PBY, welke geldig is tot 1 november 2010; - dat door Gedeputeerde Staten van Flevoland op 17 augustus 2006 een vergunning in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 is verleend aan Wings Over Holland voor watervliegtuigactiviteiten op het Markermeer en het Ketelmeer (ten westen van IJsseloog). Deze vergunning is verleend tot 17 augustus 2009 en bij besluit van 7 augustus 2009 verlengd tot het moment van vaststelling van het beheerplan voor de Natura-2000 gebieden Ketelmeer en Markermeer; - dat door Gedeputeerde Staten van Flevoland op 17 augustus 2006 een vergunning in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 is geweigerd aan Wings Over Holland voor watervliegtuigactiviteiten op het Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer; - dat het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (BIGNAL) met ingang van 1 november 2009 is vervallen bij de wijziging van de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (RBML); - dat in deze wijzigingswet in artikel XV als overgangsrecht is bepaald dat in dat geval voor deze luchthaven een luchthavenregeling moet worden vastgesteld binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet; - dat per 1 november 2009 in werking is getreden de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, waarin vergelijkbare eisen aan luchthavens in het algemeen worden gesteld; - dat in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart is bepaald dat luchthavenregelingen bij verordening door Provinciale Staten worden vastgesteld,

BESLUITEN

Vast te stellen de Luchthavenregeling stijg- en landingslocaties watervliegtuigen Wings Over Holland

Artikel 1

Met watervliegtuigen mag worden geland op en gestegen vanaf de gebieden, waar snelvaren is toegestaan die zijn gelegen in de navolgende wateren, voorzover deze zijn gelegen binnen de provincie Flevoland:

  • Markermeer

  • Ketelmeer (ten westen van IJsseloog)

  • IJsselmeer

  • IJmeer

  • Gooimeer.

Deze wateren zijn aangegeven op de kaart die is opgenomen als bijlage bij deze regeling (figuur 4).

Artikel 2

Het landen en stijgen binnen de in artikel 1 genoemde gebieden is alleen toegestaan indien en voorzover hiervoor een vergunning in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 is verleend.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 geldt dat het landen op en het stijgen vanaf het IJsselmeer, IJmeer en Gooimeer uiterlijk tot 1 januari 2012 is toegestaan zonder vergunning in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.

Artikel 4

De exploitant van de watervliegtuigen is Wings Over Holland, Emoeweg 28 te Lelystad of diens rechtopvolgers.

Artikel 5

Naast deze regeling zijn de regels en voorschriften uit de Wet luchtvaart en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen van toepassing. De exploitant draagt er zorg voor dat door de gebruiker/piloot in overeenstemming met deze regels en voorschriften wordt gehandeld.

Artikel 6

De watervliegtuigactiviteiten mogen uitsluitend met een éénmotorig amfibievliegtuig van het type Cessna 185 Amphibian, voorzien van de registraties PH-DUK of N451E en met een Catalina met de registratie PH-PBY uitgevoerd worden.

Artikel 7

De watervliegtuigactiviteiten op het Ketelmeer mogen alleen plaatsvinden vanaf 1 april tot en met 1 oktober.

Artikel 8

Starts en landingen vinden niet plaats tussen één uur voor zonsondergang en één uur na zonsopgang.

Artikel 9

De gebruiker/piloot dient er zich er van tevoren van te vergewissen of landen en stijgen mogelijk is op de beoogde locatie met het oog op de aanwezigheid van vogels, (tijdelijke) objecten of mensen.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Luchthavenregeling stijg- en landingslocaties watervliegtuigen Wings Over Holland’.

Artikel 11

Deze Luchthavenregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2011.
griffier, voorzitter,

Figuur 4

Kaart stijg- en landingslocaties watervliegtuigen Wings Over Holland