Regeling vervallen per 11-03-2021

Luchthavenregeling Helihaven Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

Geldend van 04-10-2011 t/m 10-03-2021

Intitulé

Luchthavenregeling Helihaven Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

Luchthavenregeling Helihaven Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium(NLR)

PROVINCIALE STATEN VAN FLEVOLAND

Gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland nummer 1113955,

Gelet op het bepaalde in en krachtens de Wet luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML),

Gezien het advies van de commissie Ruimte van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 6 april 2011, Overwegende dat - voor de aanleg, inrichting en gebruik van een bedrijfsgebonden helihaven door de Minister van Verkeer en Waterstaat op 30 maart 1995 toestemming is verleend op grond van artikel 6, tweede lid onder c van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (BIGNAL); - dat deze beschikking bij beschikking van genoemde Minister van 29 oktober 2009 is gewijzigd; - dat het BIGNAL met ingang van 1 november 2009 is vervallen bij de wijziging van de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (RBML); - dat per 1 november 2009 in werking is getreden de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, waarin vergelijkbare eisen aan luchthavens in het algemeen en luchthavens voor helikopters in het bijzonder worden gesteld; - dat de geluidbelasting en het externe veiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer buiten het luchthavengebied niet zodanig is dat dit gevolgen heeft voor de ruimtelijke indeling van het gebied rond de luchthaven, zodat een luchthavenbesluit niet nodig is; - dat in de genoemde wijzigingswet in artikel XV als overgangsrecht is bepaald dat in dat geval voor deze luchthaven een luchthavenregeling moet worden vastgesteld binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet; - dat in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart is bepaald dat luchthavenregelingen bij verordening door Provinciale Staten worden vastgesteld,

BESLUITEN

Vast te stellen de Luchthavenregeling Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium (NLR)

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de helihaven, die is gelegen op een terreingedeelte van het bedrijfsterrein van het NLR, gelegen aan de Voorsterweg 31 te Marknesse, gemeente Noordoostpolder, zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende kaart (figuur 3).

Artikel 2.

De exploitant van deze bedrijfsgebonden helihaven is de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) of diens rechtsopvolgers.

Artikel 3

Naast deze regeling zijn de regels en voorschriften uit de Wet luchtvaart en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen van toepassing. De exploitant draagt er zorg voor dat de luchthaven overeenkomstig deze regels en voorschriften ingericht en gebruikt wordt.

Artikel 4

De helihaven mag uitsluitend worden gebruikt voor het incidenteel en bedrijfsmatig uitvoeren van vluchten ten behoeve van het eigen bedrijf, met een helikopter met een lengte over alles van maximaal 20 meter.

Artikel 5

  • 1 Van de helihaven mag door een bemande helikopter uitsluitend gebruik worden gemaakt voor maximaal 10 vliegbewegingen per dag, tussen 07.00 en 19.00 uur.

  • 2 Van de helihaven mag ongelimiteerd gestart en geland worden met een lichte onbemande helikopter (MTOM

  • 3 Van de helihaven mag niet gelijktijdig gebruik worden gemaakt door een bemande helikopter en een onbemande helikopter.

  • 4 Voor de bemande helikopter geldt dat het opstijgen en landen voornamelijk plaats vindt in en uit de richtingen 210° en 30°, in ieder geval zodanig dat dit in verband met de weersgesteldheid veilig kan geschieden.

Artikel 6

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 7

Binnen een maand na het einde van een gebruiksjaar dient de in artikel 2 genoemde exploitant of diens rechtsopvolgers een rapportage op te stellen over het gebruik van de luchthaven, zoals genoemd in artikel 1, gedurende het gebruiksjaar. Deze rapportage wordt toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Luchthavenregeling Helihaven Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)’.

Artikel 9

Deze Luchthavenregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2011.
griffier, voorzitter,

Figuur 3

Kaart Helihaven Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium