Regeling vervallen per 19-07-2014

Verordening inzake de winkeltijden Wassenaar 1996

Geldend van 11-02-2009 t/m 18-07-2014

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden Wassenaar 1996

De Raad der gemeente Wassenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 1996,

raadsvoorstel no. 63

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Verordening inzake de winkeltijden Wassenaar 1996.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 6 weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor de tuinbranche afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   De winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en 06.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van het strand en het attractiepark Duinrell alsmede voor de verkoop in een winkel gelegen op een kampeerterrein.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 3. De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van de wet.

Artikel 11 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van haar bekendmaking.

 • 2. De Winkelsluitingsverordening Wassenaar 1994 d.d. 24-10-1994, gewijzigd

  19-12-1994, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Overgangsbepaling

De ontheffingen die op grond van de Winkelsluitingsverordening Wassenaar 1994 zijn verleend blijven van kracht gedurende de looptijd van de ontheffing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Wassenaar 1996”.

Wassenaar, 3 juni 1996

De Raad voornoemd,

de Secretaris, de Voorzitter,

Toelichting

Op 1 juni 1996 treedt de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit

Winkeltijdenwet in werking. Op die datum komt de Winkelsluitingswet 1976 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten te vervallen. Dat betekent onder meer dat de Wassenaarse Winkelsluitingsverordening moet worden aangepast aan de Winkeltijdenwet. Hierna wordt ingegaan op enkele belangrijke wijzigingen in de wet en op een paar aandachtspunten in de verordening.

Winkeltijdenwet.

De voornaamste wijziging is dat winkels en de ambulante handel in het vervolg op werkdagen open mogen zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur. Op zon- en feestdagen geldt een verplichte sluiting. De aankondigingskaarten komen te vervallen, er geldt geen maximale openingsduur meer en er behoeft er geen controle meer te worden uitgeoefend op deze twee punten. De betrokkenen beslissen zelf hoeveel uur per week zij hun winkels/handel binnen de genoemde tijden willen laten draaien. Met betrekking tot deze openingstijden mogen geen nadere voorschriften of beperkingen worden gesteld. Evenals onder de vorige wetgeving is het toegestaan om per 15.000 inwoners een avondwinkel te hebben. In tegenstelling tot voorheen mag een zogenaamde avondwinkel op werkdagen ook gedurende de reguliere winkeltijden geopend zijn. Wassenaar heeft nog geen avondwinkel en het is maar de vraag of deze er zal komen gezien de verruimde openingsmogelijkheden voor winkels. Zo hebben de grootwinkelbedrijven als Ahold aangekondigd in beginsel op werkdagen geopend te zijn van 08.00 uur tot 20.00 uur. Echter per gemeente kan de exacte invulling variëren.

Op grond van de Winkeltijdenwet mogen maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar worden aangewezen waarop winkels geopend mogen zijn. Voor 1996 is sprake van een bijzondere situatie. De dagen die voor de periode januari t/m mei 1996 zijn aangewezen op grond van de geldende Winkelsluitingswet blijven buiten dit toegestane maximumaantal zondagen. Wij hebben voor deze periode 7 dagen aangewezen. Voorts hebben wij zondag 22 december aangewezen als dag waarop dit mag. Deze dag dient op de toegestane 12 in mindering te worden gebracht. Zodoende kunnen nog 11 zon- en feestdagen worden aangewezen waarmee het totaal aantal zondagen/feestdagen waarop winkels open mogen zijn in 1996 op 19 dagen kan uitkomen.

Vrijstellingenbesluit Winkeltijden.

Hierin zijn vooral landelijke vrijstellingen voor bepaalde categorieën winkels opgenomen. Dit geldt voor instellingen voor de volksgezondheid (apotheek), het verkeer en vervoer (winkels -in benzinestations) en de verkoop van nieuwsbladen en tijdschriften.

Daarnaast is een algemene vrijstelling geregeld van de verboden om op zondag en de feestdagen geopend te zijn voor onder meer musea en videotheken (artikel 10 Vrijstellingenbesluit).

Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996.

De door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgestelde modelverordening is overgenomen. De essentie hiervan is dat de uitwerking op de diverse terreinen aan ons wordt gedelegeerd. Bij deze nadere uitwerking zullen wij de adviezen van de winkeliersverenigingen en het Economisch Overleg Wassenaar inwinnen en betrekken. Voorts is een overgangsbepaling toegevoegd voor ontheffingen op grond van toerisme om de al voor het seizoen 1996 aan Duinrell bv verleende ontheffing op grond van de Winkelsluitingsverordening Wassenaar 1994 te handhaven.