Regeling vervallen per 28-12-2013

Verordening op het gebruik van gymnastieklokalen ten behoeve van onderwijs in de lichamelijke oefening

Geldend van 01-03-1972 t/m 27-12-2013

Intitulé

Verordening op het gebruik van gymnastiek lokalen ten behoeve van onderwijs in de lichamelijke oefening

De raad van de gemeente Zijpe; nr. 9

overwegende, dat het wenselijk is de verordening op het gebruik van gymnastieklokalen te wijzigen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 1992;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op het gebruik van gymnastiek lokalen ten behoeve van onderwijs in de lichamelijke oefening.

Hoofdstuk I

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gymnastieklokaal, de gemeentelijke gymnastieklokalen met toebehoren, voor zover het formeel beheer niet berust bij een stichting;

 • b.

  beheerder, de door burgemeester en wethouders aangestelde beheerder, belast met het toezicht op de onder a bedoelde gymnastieklokalen

 • c.

  leerkracht, de leerkracht, onder wiens leiding leerlingen van een in deze gemeente gevestigde school onderwijs in lichamelijke oefening ontvangen;

 • d.

  gebruiker, degene te wiens name de vergunning tot gebruik der gymnastieklokalen is verleend. Indien de vergunning is verleend ten name van een instelling of een vereniging, wordt het bestuur van de vereniging of instelling als gebruiker aangemerkt.

 • e.

  Gymnastiekonderwijs, onderwijs in lichamelijke oefening, alsmede het beoefenen van in het lokaal toegelaten zaalbalspelen.

 • f.

  leider, de met de leiding belaste persoon tot het geven van gymnastiekonderwijs aan leden van instellingen, verenigingen of aan bijzondere personen.

Hoofdstuk II

Voorschriften voor de met het toezicht belaste personen.

Artikel 2

 • 1. Het algemeen toezicht en de verantwoordelijkheid voor een gymnastiek— lokaal berust bij een daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen beheerder.

 • 2. De beheerder doet aan de directeur van gemeentewerken voorstellen, welke hij in het belang van het gymnastieklokaal, materialen en toestellen nodig oordeelt.

Artikel 3

De beheerder bepaalt, welke balspelen als zaalbalspelen en welke balspelen als veldbalspelen moeten worden aangemerkt.

Artikel 4

De beheerder maakt jaarlijks aan het eind van het schooljaar een lijst op van materialen en toestellen, die vervangen, aangevuld, dan wel hersteld moeten worden. Deze lust wordt ingediend bij de directeur van gemeentewerken.

Artikel 5

De beheerder neemt onverwijld contact op met de sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Milieu (sector VROEM of diens plaatsvervanger) van de gemeente, indien hij gebreken constateert aan het gebouw, het terrein, de verwarmingsinstallatie, het materiaal of de toestellen.

Artikel 6

 • 1. De beheerder ziet toe op het schoonhouden van het gymnastieklokaal met het bijbehorend terrein.

 • 2. Indien het schoonhouden niet behoorlijk geschiedt geeft hij hiervan kennis aan een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar,

Artikel 7

 • 1. De beheerder is belast met de zorg voor de centrale verwarming van het gymnastieklokaal. Hieronder wordt mede verstaan de tijdige bestelling van brandstoffen en alle andere hiermede verband houdende werkzaamheden, zoals de tijdige doorzending van de door hem gecontroleerde brandstoffenrekeningen naar de gemeentesecretarie,

 • 2. Wanneer de centrale verwarming van het gymnastieklokaal is aangesloten op do centrale verwarming van een schoolgebouw kunnen burgemeester en wethouders nadere voorschriften geven inzake de verdeling van de werkzaamheden bedoeld in het vorige lid tussen de beheerder en het directeur van de betreffende school.

 • 3. De temperatuur van het gymnastieklokaal wordt uitsluitend door de beheerder geregeld hetgeen betekent, dat de in het gymnastieklokaal aanwezige regelaars van de verwarming uitsluitend door de beheerder worden bediend.

Artikel 8

 • 1. De beheerder ziet toe op het gebruik van het gymnastieklokaal. Hiertoe controleert hij van tijd tot tijd of het gymnastieklokaal, het materiaal en de toestellen oordeelkundig en naar hun aard worden gebruikt Zijn opmerkingen geeft de beheerder door aan de desbetreffende gebruiker.

 • 2. Hij overtuigt zich er van, dat alleen bevoegden van het gymnastieklokaal gebruik maken,

Artikel 9

Indien de beheerder van de in artikel 25 genoemde bevoegdheid gebruik maakt, geeft hij hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders.

Artikel 10

 • 1. De beheerder is verplicht inzake het gebruik van het gymnastieklokaal een mutatieregister bij te houden.

 • 2. De beheerder is verplicht het mutatieregister, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, op eerste verzoek aan burgemeester en wethouders ter inzake te geven,

 • 3. Binnen 14 dagen na afloop van elk kalenderkwartaal zendt de beheerder aan burgemeester en wethouders over bedoeld kalenderkwartaal een verslag, vermeldende de tijdstippen waarop hij het in deze verordening bedoelde toezicht op het betreffende gymnastieklokaal heeft uitgeoefend, de geconstateerde vernielingen of andere onregelmatigheden, alsmede de gegevens welke nodig kunnen zijn voor het vaststellen van de vergoeding, bedoeld in artikel 27.

Hoofdstuk III Toezicht op het gebruik van gymnastieklokalen door leerlingen van scholen

Artikel 11

De beheerder, onder wiens leiding leerlingen van een in deze gemeente gevestigde school onderwijs in lichamelijke oefening ontvangen, ziet toe, dat de onder zijn leiding staande leerlingen:

 • 1.

  bij het binnenkomen van hot gymnastieklokaal slechts die gedeelten met schoenen betreden, welke daarvoor door hem zijn aangewezen;

 • 2.

  de overige gedeelten slechts betreden met gymnastiekschoenen met witte zolen of op blote voeten

 • 3.

  hun schoenen uittrekken op het daarvoor aangewezen gedeelte en daar laten staan

 • 4.

  zich omkleden op hot eveneens daarvoor aangewezen gedeelte en hun kleren ophangen aan do daarvoor bestemde kleerhaken;

 • 5.

  die, om de een of andere reden do lessen lichamelijke oefening niet volgen, plaats nemen in de zaal, Het bepaalde sub 2 is op deze leerlingen eveneens van toepassing.

 • 6.

  aanwezig zijn. Absenten geeft hij aan het eind van elke schooltijd door aan de directeur van de desbetreffende school,

Artikel 12

De beheerder, onder wiens leiding leerlingen van een in deze gemeente gevestigde school onderwijs in lichamelijke oefening ontvangen, ziet toe dat:

 • 1.

  het materiaal en de toestellen overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt, onder bepaling dat:

  • a.

   in touwen geen knopen worden gelegd

  • b.

   na gebruik de materialen en toestellen worden opgeborgen op de daarvoor aangegeven plaats

  • c.

   het openen en sluiten der gordijnen geschiedt met gebruikmaking van de daartoe aangebrachte trektouwen;

  • d.

   toestellen met rolinstallaties tijdens hot gebruik en na het opbergen van de rol worden gesteld;

  • e.

   de spanhaken van de brug na gebruik omhoog worden gesteld.

 • 2.

  een doelmatig gebruik wordt gemaakt van de verbandtrommels, onder bepaling dat:

  • a.

   de inhoud van do trommels tijdig wordt aangevuld;

  • b.

   de trommels aan hygiënische eisen blijven voldoen;

  • c.

   de trommels uitsluitend door de beheerder, leerkracht en leider mogen worden gebruikt,

Artikel 13

 • 1. De beheerder, onder wiens leiding leerlingen van een in deze gemeente gevestigde school onderwijs in lichamelijke oefening ontvangen is verplicht van elke los in de lichamelijke oefening voldoende tijd af te nemen, dat de leerlingen zich na afloop van de los kunnen wassen of douchen, onder bepaling dat:

  • a.

   de hiervoor benodigde tijd door hem wordt vastgesteld, eventueel onder vaststelling van een goed lopend rouleersysteem;

  • b.

   de leerlingen zich afdrogen in de was— of douchegelegenheid.

 • 2. Hij staat toe dat de onder zijn leiding staande leerlingen de door hem aangewezen gedeelten — met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, sub b, — met droge voeten betreden.

 • 3. Hij draagt zorg, dat:

  • a.

   de leerlingen zich aankleden op het daarvoor aangewezen gedeelte en hun gymnastiekkleding op de banken leggen;

  • b.

   de leerlingen hun schoenen aantrokken op hot daarvoor door hem in— gevolge artikel 11, sub 1, aangewezen gedeelte,

Artikel 14

 • 1. Indien het gymnastieklokaal wordt gebruikt voor het geven van gymnastiekonderwijs aan leerlingen van scholen, met welk onderwijs de beheerder niet is belast, zijn de leerkrachten, die met het geven van dit onderwijs zijn belast, verplicht te handelen naar de door de beheerder gegeven aanwijzingen,

 • 2. De leerkrachten als in lid 1 van dit artikel bedoeld zijn — onverminderd het bepaalde in het eerste lid — verplicht hot gymnastieklokaal te gebruiken overeenkomstig de voorschriften, zoals hiervoren vermeld in de artikelen 11, 12 en 13.

 • 3. De leerkrachten ontvangen van de beheerder de nodige richtlijnen met betrekking tot het bepaalde in artikel 11, sub 1 t/m 4 en artikel 13, lid 2 en 3.

Artikel 15

De leerkracht, die tijdens de door hem gegeven los, gebreken aan het materiaal en de toestellen constateert, geeft hiervan onverwijld kennis aan de beheerder.

Artikel 16

De beheerder is bevoegd de in artikel 14 bedoelde lessen bij te wonen.

Hoofdstuk IV Algemene regelen voor hot in gebruik geven van gymnastieklokalen aan instellingen, verenigingen of bijzondere personen.

Artikel 17

 • 1. Een verzoek tot het gebruiken of tot het wijzigen van het gebruik van een gymnastieklokaal dient tenminste én maand voor het tijdstip van ingang schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders met vermelding van de naam van de aanvrager, het doel van de aanvraag, alsmede het tijdvak, de dagen en uren waarvoor de aanvraag wordt gedaan,

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 1 maand na de ontvangst van het verzoek en na de beheerder van het betreffende gymnastieklokaal te hebben gehoord.

 • 3. De gymnastieklokalen kunnen in gebruik worden gegeven tot maximaal 23.00 uur. Het gebruik geldt voor de tijd, die in de vergunning van burgemeester en wethouders is aangegeven en op de in genoemde vergunning bepaalde dagen. Onder gebruik wordt eveneens verstaan het bezitten van een geldige vergunning zonder daarvan gebruik te maken.

 • 4. De vergunning wordt verleend voor een bepaald tijdvak of voor onbepaalde tijd,

Artikel 18

 • 1. Gedurende de schoolvakanties mag, behoudens nadere toestemming van burgemeester en wethoudoes, van het gymnastieklokaal, waarvoor vergunning tot gebruik wordt verleend, geen gebruik worden gemaakt,

 • 2. Burgemeester en wethouders behouden de bevoegdheid to allen tijde over het gymnastieklokaal te beschikken.

 • 3. Indien van de bevoegdheid bedoeld in het tweede lid van dit artikel gebruik wordt gemaakt, heeft de gebruiker recht op vermindering van de vergoeding.

Artikel 19

 • 1. Bij het gebruik van het gymnastieklokaal is de gebruiker verplicht de voorschriften, zoals opgenomen in de artikelen 11, sub 1 t/m 5, 12 en 13, lid 2 en 3, van deze verordening na te leven.

 • 2. De gebruiker ontvangt van de beheerder de nodige richtlijnen met betrekking tot het bepaalde in artikel 11, sub 1 t/m 4, en artikel 13, lid 2 en 3.

 • 3. De gebruiker is verplicht de beheerder te allen tijde tot het gymnastieklokaal toe te laten, waaronder mede begrepen het bijwonen van de lessen c.q. oefeningen,

 • 4. De gebruiker is voorts verplicht alle door de beheerder gegeven aanwijzingen onmiddellijk op te volgen,

Artikel 20

 • 1. Bij het beëindigen van de lessen of oefeningen moet door de zorg van de gebruiker de verlichting werden uitgeschakeld en openstaande ramen werden gesleten,

 • 2. De gebruiker dient zich veer het treffen van een regeling inzake het openen en sluiten van het gymnastieklokaal te verstaan met de beheerder,

 • 3. De gebruiker is gehouden hij het gebruik van water de nodige zuinigheid in acht te nemen. Hij is verantwoordelijk voor het sluiten van de kranen,

Artikel 21

Het is verboden:

 • 1.

  eigenmachtig iets te veranderen aan de inrichting, inventaris, verlichting en verwarming van het gymnastieklokaal;

 • 2.

  tot het gymnastieklokaal personen toe te laten, die aan een besmettelijke ziekte lijden, welke gevaar oplevert voor de volksgezondheid;

 • 3.

  in het gymnastieklokaal te roken;

 • 4.

  in het gymnastieklokaal alcoholhoudende drank te hebben of te gebruiken;

 • 5.

  het gebouw te betreden voor de leider van de lessen of oefeningen aanwezig is;

 • 6.

  andere lokalen te betreden dan in gebruik zijn afgestaan;

 • 7.

  niet toelaten balspelen in het gymnastieklokaal te beoefenen,

Artikel 22

 • 1. Van alle door of tengevolge van het gebruik ontstane schade aan het gymnastieklokaal of aan iets wat zich daarin bevindt, geeft de gebruiker binnen 24 uren kennis aan de met het toezicht op het lokaal belaste beheerder,

 • 2. Van voor de aanvang van de lessen of oefeningen geconstateerde gebreken of onregelmatigheden moet onverwijld mededeling worden gedaan aan de beheerder, De gebruiker, die onmiddellijk voor het constateren van gebreken of onregelmatigheden van het gymnastieklokaal gebruik heeft gemaakt, is aansprakelijk voor de kosten van herstel, vernieuwing of reiniging;

 • 3. De gemeente kan in geen geval voor de schade als bedoeld in het eerste lid aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 23

De gebruiker is aansprakelijk voor de goede orde in het gymnastieklokaal en op het daarbij beherende plein en/of gazen en heeft er veer te waken, dat:

 • a.

  het gebouw of het plein en/of gazon niet op enigerlei wijze wordt verontreinigd.

 • b.

  geen andere lokalen werden betreden, dan waarveer de vergunning is verleend;

 • c.

  rijwielen e,d, werden geplaatst in de daarvoor bestemde stalling.

Artikel 24

Kosten van herstel van alle door of tengevolge van het gebruik ontstane schade aan het gymnastieklokaal, de meubelen, de toestellen en andere materialen, komen ten laste van de gebruiker en moeten door deze op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders in de gemeentekas werden gestort.

Artikel 25

De beheerder is bevoegd aan personen de toegang tot het gymnastieklokaal te ontzeggen, indien de voorschriften of de voorwaarden, vastgesteld bij deze verordening of bij algemeen reglement of beschikking, bedeeld in artikel 29, niet werden nageleefd,

Artikel 25a

De artikelen 21, 22, 23, 24 en 25 van deze verordening zijn niet van toepassing op de gemeentelijke gymnastieklokalen met toebehoren, als bedoeld in de verordening gebruik gymnastieklokalen.

Artikel 26

 • 1. Indien de gebruiker geen gebruik meer maakt van het gymnastieklokaal, moet hiervan opgave geschieden aan de beheerder,

 • 2. De beheerder stelt burgemeester en wethouders met de opgaven, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in kennis,

Artikel 27

 • 1. Als vergoeding in de kosten, welke voor de gemeente uit de beschikbaarstelling van een gymnastieklokaal voortvloeien, is door de gebruiker een door burgemeester en wethouders vast te stellen vergoeding verschuldigd.

 • 2. De vergoeding wordt per uur berekend, waarbij een gedeelte van een uur veer een geheel uur wordt gerekend.

 • 3. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een gymnastieklokaal kosteloos in gebruik afstaan,

Artikel 28

 • 1. Het bedrag der verschuldigde vergoeding, bedeeld in artikel 27, wordt na afloop van elk kalenderkwartaal door burgemeester en wethouders vastgesteld en door hen schriftelijk aan de gebruiker medegedeeld.

 • 2. De gebruiker is verplicht het bedrag der vergoeding binnen 14 dagen na dagtekening van de in het eerste lid van dit artikel bedeelde mededeling te storten in de gemeentekas,

Artikel 29

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen voor het in gebruik geven van gymnastieklokalen een algemeen reglement vast waarbij ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften kunnen worden gegeven.

 • 2. Mochten bijzondere omstandigheden afwijking van het algemeen reglement nodig maken, dan wordt dit vastgelegd in de beschikking van burgemeester en wethouders, waarbij de vergunning als bedoeld in artikel 17, lid 4, wordt verleend. Wanneer hierbij nadere voorwaarden werden gesteld met betrekking tot het gebruik van een gymnastieklokaal dan wordt de met het toezicht op het gymnastieklokaal belaste beheerder gehoord,

Artikel 30

 • 1. Bij het verlenen van de vergunning worden aan de gebruiker twee exemplaren van het algemeen reglement en van de beschikking bedoeld in artikel 29 toegezonden,

 • 2. De gebruiker is verplicht binnen 14 dagen na de dagtekening van de beschikking een exemplaar van het algemeen reglement en van de beschikking aan burgemeester en wethouders terug te zenden, voorzien van een door hem ondertekende en gedagtekende verklaring waaruit blijkt, dat de uit het algemeen reglement en de beschikking voortvloeiende verplichtingen werden aanvaard,

Artikel 31

Bij niet—nakoming van de bij deze verordening of hij algemeen reglement of beschikking, bedoeld in artikel 29, voor het gebruik vastgestelde voorschriften en voorwaarden — zulke ter beoordeling van burgemeester en wethouders — kan de vergunning te allen tijde door burgemeester en wethouders werden ingetrokken,

Artikel 32

Het algemeen reglement en de beschikkingen, bedeeld in artikel 29, alsmede de besluiten, bedoeld in artikelen 18 en 31, werden door burgemeester en wethouders aan de beheerder in afschrift toegezonden.

Hoofdstuk V

Artikel 33

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, voorzoveel nodig na ingewonnen advies van de beheerder,

Artikel 34

Deze verordening kan werden aangehaald als verordening gebruik gymnastieklokalen,

Artikel 35

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 1972.

 • 2. De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog van kracht zijnde vergunningen blijven van kracht totdat zij zijn ingetrokken of door vergunningen op grond van deze verordening zijn vervangen,

Ondertekening

Schagerbrug, 28 januari 1992