Regeling vervallen per 01-01-2010

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2099 t/m 31-12-2009

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Vastgesteld bij besluit van de raad van 13 december 2001 nr. WB/2001/18078 en gewijzigd bij besluit van de raad van 6 juni 2002 nr. WB/2002/6056 (1e), gewijzigd bij besluit van burgemeester en wethouders van 15 november 2002 nr. WB/2005/2162 (2e), 23 augustus 2005, nr. WB/2005/11004 (3e), 8 juni 2006 nr. WB/2006/8309 (4e) en 8 december 2006 nr. WB/2006/15382 (5e)

VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

de Wet GBA:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b.

verordening GBA:

de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c.

GBA:

de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

d.

verantwoordelijke:

het college van burgemeester en wethouders;

e.

beheerder:

de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

f.

ingeschrevene:

degene die ten aanzien van een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

g.

(binnengemeentelijke)afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

h.

derde:

elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd van de afdeling Welzijn en Burgerij.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden de gegevens genoemd in bijlage 1 verstrekt aan de in deze bijlage genoemde binnengemeentelijke afnemers.

Artikel 4 Rechtsreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Burgerij;

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de binnengemeentelijke afnemers genoemd in bijlage 2 voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de binnen-gemeentelijke afnemers genoemd in bijlage 3 de in deze bijlage genoemde gegevens systematisch verstrekt.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA aan rechtspersonen zonder winstoogmerk, genoemd in bijlage 4, ten behoeve van een persoonlijk niet commercieel belang gegevens op verzoek worden verstrekt voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het wijzigen van de bij de verordening behorende bijlagen 1 tot en met 4.

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het Beveiligingsplan.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 september 2001.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens".

BIJLAGE 1

Behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verbanden met andere gemeentelijke registraties als bedoeld in artikel 3.

Aan de sector Middelen, afdeling Financiën worden middels het BRS (Basis Registratie Systeem) de hieronder genoemde mutaties verstrekt.

 • -

  Overlijden.

 • -

  Vestiging in de gemeente.

 • -

  Verhuizing binnen de gemeente.

 • -

  Vertrek uit de gemeente.

 • -

  Emigratie.

 • -

  Naams- of voornaamswijziging.

 • -

  Vernaming/vernummering.

De verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • 1.

  Gemeentelijke belastingen en heffingen.

 • 2.

  Bijhouding van het gegevensbestand voor de Wet waardering onroerende zaken.

Aan de sector Samenleving, afdeling Sociale Zaken worden de hieronder genoemde gegevens systematisch via de applicatie verstrekt.

 • -

  Geslachtsnaam.

 • -

  Voornaam.

 • -

  Geboortedatum.

 • -

  Adres.

 • -

  Datum aanvang adreshouding.

 • -

  Geboorteplaats.

 • -

  Nationaliteit.

 • -

  Geslacht.

 • -

  Sofinummer.

 • -

  Administratienummer.

 • -

  Geslachtsnaam en voornaam ouders.

 • -

  Geslacht ouders.

 • -

  Geboortedatum en geboorteplaats ouders.

De verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • -

  de leerplichtadministratie.

BIJLAGE 2

Behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4.

Omschrijving van de te raadplegen functies:

A

Aantekeningen (vak 24)

K

Nationaliteiten

B

Burgerlijke staat

L

Oudergegevens

C

Verwijsgegevens

M

Persoonsgegevens

D

Afnemersindicaties

N

Hoofdbewoners

E

Afnemersaantekeningen

O

Reisdocumenten

F

Gezinssamenstelling

P

Gezagsverhouding

G

Historische gegevens

Q

Verblijfsadressen

H

Geïdentificeerde personen

R

Woningregister

I

Verblijfstitel

S

Controle subfuncties

J

Kindgegevens

T

Gerelateerden

Afdelingen

Te raadplegen functies

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Burgerij

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

WZI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Welzijn

x

x

x

x

x

x

x

BM

x

ROG

x

x

x

x

x

OW

x

FIN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bestuur

x

x

x

x

x

P&O

x

x

IZ

x

x

x

x

x

x

De volgende binnengemeentelijke afnemers hebben toegang tot bovengenoemde gegevens ten behoeve van:

-

WZI:

voor de uitvoering van de Uitkeringsadministratie, Huisvesting, Leerplicht-administratie, Inburgering en de WVG.

-

Welzijn:

voor de uitvoering van de Leerplichtadministratie en de bewoning van de recreatieparken.

-

Bouwen en Milieu:

voor de beoordeling van de aanvraag van een bouwvergunning.

-

Ruimtelijke Ordening en Grondzaken:

voor het opmaken van contracten ten behoeve van grondaankoop.

-

Openbare Werken:

voor de uitvoering van Algemene verkeersdoeleinden en ontheffingen.

-

Financiën:

voor de uitvoering van de wet WOZ, gemeentelijke belastingen en heffingen de debiteuren en crediteuren administratie.

-

Bestuur:

voor juiste tenaamstelling voor het publiceren van persberichten, uitvoering van taken ten behoeve van de voorbereiding voor een Koninklijke Onderscheiding.

-

Personeel en Organisatie:

voor het bijhouden van de Personeelsadministratie.

-

Interne Zaken:

voor het actueel houden van het documentair informatiesysteem.

BIJLAGE 3

Behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Systematische verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers en de gegevens die worden verstrekt als bedoeld in artikel 5.

1

Geboorten

11

Overlijden

2

Huwelijken/gereg. partnerschappen

12

Huwelijksontbindingen

3

Binnenverhuizingen

13

Emigraties

4

Vestigingen

14

Voornamen

5

Naam

15

Reisdocumenten

6

Nationaliteiten

16

Afnemersaantekeningen

7

Erkenningen

17

Adopties

8

Ontkenningen

18

Gezagsverhoudingen

9

Kindgegevens

19

Vertrekken

10

Verblijfstitel

20

Vernamingen/vernummeringen

Mutaties / Selecties

Sectoren afdelingen

Gegevens omschrijvingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Burgemeester

x

WZI/WVG

x

BM

x

ROG

FIN/grafdekking

x

x

x

x

x

Bestuur

P&O

IZ

x

OW begraafplaatsadm.

x

Systematische gegevens worden verstrekt aan binnengemeentelijke afnemers ten behoeve van:

-

De burgemeester:

voor het uitoefenen van zijn taak.

-

WZI:

voor de uitvoering van de wet WVG.

-

Bouwen en Milieu:

voor de uitvoering van hun taak in het kader van de Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer.

-

Financiën:

voor de uitvoering van heffingen en de uitvoering van deurwaarderstaken.

-

Openbare Werken

voor het uitoefenen van de taak als begraafplaatsbeheerder.

-

Interne Zaken:

voor het actueel houden van het documentair informatiesysteem.

BIJLAGE 4

Behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overige verstrekking en de gegevens die kunnen worden verstrekt als bedoeld in artikel 6.

Aan derden kunnen ingevolge artikel 100 van de Wet GBA gegevens worden verstrekt door middel van:

 • 1.

  Selecties.

 • 2.

  Mutaties.

 • 3.

  Incidentele ad-hoc informatie.

Selecties

Selecties kunnen worden verstrekt aan:

 • -

  Instanties die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek voorzover de verstrekking in het belang van het wetenschappelijk onderzoek is.

 • -

  Instanties werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg voor de vervulling van hun taak.

 • -

  Stichtingen met een maatschappelijk doel voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

Te verstrekken gegevens

Algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Mutaties

Mutaties kunnen worden verstrekt aan:

-

Plaatselijke afdeling van het Rode Kruis:

voor het actueel houden van het ledenbestand.

-

Woningstichting Putten:

voor het actueel houden van het huurdersbestand en het bestand voor woning-zoekenden.

-

Ziekenhuizen in de regio:

voor de bijhouding van patiëntengegevens, niet zijnde voor de debiteuren-administratie.

-

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):

voor het actueel houden van het gegevensbestand van cliënten met een zorgindicatie.

-

Stichting Welzijn Ouderen Putten:

voor het welzijnswerk onder inwoners van Putten van 75 jaar en ouder.

-

Regio Noord-Veluwe:

voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Te verstrekken gegevens

-

Rode Kruis:

mutaties van overlijden.

-

Woningstichting Putten:

mutaties van overlijden.

-

Ziekenhuizen in de Regio:

mutaties van overlijden.

-

Centrum Indicatiestelling Zorg:

mutaties van overlijden, binnenverhuizing, vertrek en emigratie.

-

Stichting Welzijn Ouderen Putten:

mutaties van overlijden, vestiging, binnenverhuizing, vertrek en emigratie van inwoners van 75 jaar en ouder.

-

Regio Noord-Veluwe:

mutaties van vestiging van personen van 18 tot 23 jaar.

Ad-hoc Informatie

Kan worden verstrekt aan:

-

Woningstichting Putten:

voor de toetsing van bewoning van huurwoningen en de inschrijving als woningzoekende.

-

Door de gemeente gesubsidieerde instellingen:

voor de vervulling van hun taak.

-

Organisaties met een maatschappelijk doel:

voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

-

Instanties werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg:

voor de vervulling van hun taak.

-

Bureaus die de eigen gemeente adviseren en controleren:

voor de uitoefening van de aan hen opgedragen taak.

Te verstrekken gegevens

Algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik van de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.