Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Geldend van 01-10-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juli 2011;

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

 

 

de geconsoliseerde tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA).

2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 

Artikel 2 Zorgplicht collega van burgemeeser en wethouders

1. Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscri-minatievoorziening.

2. Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

 

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

1. Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

2. Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

 

Artikel 4 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhanden met de uitvoering van de WGA

1. De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor één jaar.

2. De ‘Verordening welzijnssubsidies Bernheze 2011’ is niet van toepassing op deze subsidie.

 

Artikel 5 Indienen aanvraag

1. De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

2. De aanvraag is zoveel als mogelijk opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

 

Artikel 6 De beschikking

1. Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk

15 december vóór het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt toegekend.

2. De beschikking is zoveel als mogelijk opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelich-ting bij deze verordening).

 

Artikel 7 Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

1. De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door

toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

2. De verantwoording is zoveel als mogelijk opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

3. De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het subsidiejaar een verzoek in tot

definitieve vaststelling van de subsidie, zoveel als mogelijk volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

 

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

1. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na

afloop van het subsidiejaar, zoveel als mogelijk volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

2. De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van één jaar.

3. Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan

de subsidie lager worden vastgesteld.

 

Artikel 9 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend

10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van het subsidiejaar

en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt

verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 10 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11 Vorming van reserves

1. De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn

dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

2. Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

 

Artikel 12 Inwerkingstelling

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke

Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 22 september 2011.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,                                                     de voorzitter,
J.H.M. van den Oever                                    A.A.M.M. Heijmans