Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011

Geldend van 08-09-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011

De raad van de gemeente Woerden,

gelezen het voorstel d.d. 17 mei 2011 van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Woerden en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

besluit;

vast te stellen de  "Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011"

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

a) aanvraag:

een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

b) aanvrager:

meerderjarige natuurlijke persoon die een eigen woning bezit in de gemeente Woerden of de gemachtigde van een vereniging van eigenaren van een woongebouw met eigen woningen van een in de gemeente Woerden gelegen woningcomplex;

c) het college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;

d) Duurzaamheidslening:

een gemeentelijke stimuleringsregeling ten behoeve van de financiering van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in de eigen woning. De duurzaamheidslening kan na voordracht door het college door de SVn aan de aanvrager worden verstrekt op basis van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

e) een EPA-maatwerkadvies:

een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

f.) duurzaamheidsmaatregelen:

energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1, aan te brengen door een aannemer of installateur;

g) werkelijke kosten:

de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten gebaseerd op een originele factuur;

h) SVn:

de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Woerden, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en bewoond wordt door de aanvrager.

Artikel 3 Budget

Uit de Gemeenterekening Duurzaamheidslening kunnen slechts duurzaamheidsleningen worden toegewezen tot maximaal het door het college voor enig jaar vast te stellen budget.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij de SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Het college stelt de lijst van duurzaamheidmaatregelen vast.  

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

b) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers ter zake van de te treffen maatregelen als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de verordening;

c) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

d) een kopie van het EPA-maatwerkadvies.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

a) het budget, als bedoeld in artikel 3, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b) de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

c) de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-- (incl. BTW) of meer dan € 15.000,--;

d) de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

e) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager bij de SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

c) het vergroten van het oppervlak aan vegetatiedaken in Woerden.

Artikel 10 Toekenning

1. De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van de SVn.

2. De SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarde SVn

Op Duurzaamheidsleningen van de SVn zijn van toepassing de SVn documenten 'Algemene bepalingen voor geldleningen' en de 'Productspecificatie Duurzaamheidslening' zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Woerden en de SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

1. De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,-- (incl. BTW) en niet meer dan € 15.000,-- (incl. BTW).

3. Indien een lening wordt verstrekt van meer dan € 10.000,--, dan is een hypothecaire zekerheidsstelling noodzakelijk.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen worden verstrekt via een onderhandse akte en komen via een bouwkrediet van de SVn tot uitbetaling op basis van op naam gestelde facturen van door derden (aannemers of installateurs) uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 16 Intrekking en terugvordering

1. Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

a. de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b. de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

2. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2011.
De griffier                                                        De voorzitter,   E.M. Geldorp                                                   mr. H.W. Schmidt