Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 16 juni 2009,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregels:

BELEIDSREGELS WAARDERINGSUBSIDIES INTEGRATIE ALLOCHTONE ZELFORGANISATIES GEMEENTE MOERDIJK

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Allochtoon: persoon die in Nederland woonachtig is en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie en wie in Nederland is geboren, behoort tot de tweede generatie.

b. Allochtone zelforganisatie: een rechtspersoon, opkomend voor de belangen van de allochtone doelgroep of een etnische minderheid, opgericht door de leden van deze doelgroep zelf en functionerend door vrijwillige inzet van de leden van deze doelgroep;

c. Integratie: een persoon of groep is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving wanneer er sprake is van gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal-economisch terrein, kennis van de Nederlandse taal en samenleving, en wanneer gangbare waarden, normen en gedragspatronen worden gerespecteerd;

Artikel 2 Toepasselijke bepalingen

 • 1. De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk (ASV) zijn van toepassing op deze beleidsregels voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2. Deze beleidsregels stellen nadere regels aan de subsidiëring (waarderingsubsidies) van allochtone zelforganisaties

Hoofdstuk 2 Aanspraak op subsidie

Artikel 3 Organisatie

Om voor een waarderingsubsidie in aanmerking te komen dient de allochtone zelforganisatie te voldoen aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk alsmede aan onderstaande voorwaarden:

a. er is sprake van een allochtone zelforganisatie gevestigd in de gemeente Moedijk;

b. de allochtone zelforganisatie dient zodanig georganiseerd te zijn dat leden, vrijwilligers eneventuele personeelsleden in de gelegenheid zijn, invloed uit te oefenen op het beleid;

c. de allochtone zelforganisatie heeft aantoonbaar minimaal 10 donateurs en/of leden / vrijwilligerswoonachtig in de gemeente Moerdijk;

d. de activiteit wordt georganiseerd door de allochtone zelforganisatie.

Artikel 4 Activiteiten

 • 1. Voor een activiteit die in aanmerking komt voor subsidie geldt dat zij:

  a. een bijdrage levert aan de integratie (inburgering, emancipatie of participatie) van personen van de eigen bevolkingsgroep in de gemeente Moerdijk; en

  b. open staat voor alle personen (mannen en vrouwen) van alle bevolkingsgroepen in de gemeente Moerdijk met daarbij ontmoeting als middel; of

  c. gericht is op samenwerking met derden, bijvoorbeeld met (autochtone) belangenorganisaties en/of andere allochtone zelforganisaties; of

  d. een emancipatoir karakter heeft specifiek gericht op vrouwen, kinderen en/of mensen met een homoseksuele voorkeur en op andere kwetsbare groepen zoals personen met een beperking; of

  e. gericht is op voorlichting.

 • 2. 1. In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk wordt geen subsidie verleend voor:

  a. een activiteit gericht op professioneel sociaal-cultureel werk, hulpverlening en/of onderwijs;

  b. activiteiten die een politiek, religieus of levensbeschouwelijk karakter hebben;

  c. viering van (nationale) feestdagen in eigen kring;

  d. uur vergoedingen voor vrijwilligers;e. huisvesting, tenzij deze kosten aantoonbaar ten goede komen en worden toegerekend aan activiteiten;

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1. Er geldt een basisbedrag van € 475,- per activiteit. Het basisbedrag wordt verhoogd met € 5,- per deelnemer van 16 jaar of ouder per activiteit.

 • 2. De allochtone zelforganisatie vermeldt in publicaties over de op deze regeling gebaseerde activiteit dat deze mogelijk is gemaakt door subsidie van de gemeente Moerdijk.

Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2009 en niet eerder dan na de bekendmaking ervan.

 • 2. De beleidsregels worden bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 16 juni 2009,
de gemeentesecretaris,
drs. A.E.B. Kandel
de burgemeester,
drs. W.M.J. Denie