Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst

Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

Gelet op de artikelen 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990, de Leidraad invorderingswet 2008 en de Instructie invordering en belastingdeurwaarders;

 

B e s l u i t:

Vast te stellen de Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst.

1 Aanvraag om kwijtschelding

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen/heffingen:

 • 1.

  afvalstoffenheffing

 • 2.

  rioolheffing

2 Indienen van een aanvraag

Een aanvraag om kwijtschelding moet worden ingediend middels een daartoe vastgesteld

aanvraagformulier.

Artikel 3 Automatische kwijtschelding

 • 1.

  Automatische kwijtschelding zal worden verleend naar aanleiding van onderzoek door bestandsvergelijkingen “volledig toegekende kwijtscheldingsverzoeken betreffende het voorgaande jaar” en een bestandsvergelijking door het Inlichtingenbureau te Utrecht.

 • 2.

  De belastingplichtige die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt, krijgt hiervan schriftelijk bericht.

 • 3.

  De belastingplichtige dient bij het toetsen van een aanvraag om automatische kwijtschelding expliciet toestemming te geven voor bestandsvergelijking door het Inlichtingenbureau.

 • 4.

  Alleen die verzoeken waarin in het jaar voorafgaand aan het belastingjaar een handmatige toetsing heeft plaatsgevonden en de uitkomst hiervan een volledige kwijtschelding tot gevolg heeft gehad, worden aangeleverd aan het Inlichtingenbureau.

4 Termijn van indiening aanvraag

Een verzoek om kwijtschelding dient zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag te worden ingediend.

5 Ontvangstbevestiging van de aanvraag

Als het aanvraagformulier voor kwijtschelding is ontvangen, dan wordt de invordering inbeginsel opgeschort. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.

6 Verzoek om kwijtschelding

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding dat niet is ingediend op het daartoe bestemde formulier, wordt niet in behandeling genomen. Er zal alsnog een formulier voor kwijtschelding worden toegezonden.

 • 2.

  Het ontvangen van de coupon uit de gemeentelijke belastinggids wordt niet gezien als zijnde een “ingediend verzoek om kwijtschelding”, maar wordt gezien als “verzoek voor het toesturen van een aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

7 Aanvulling aanvraag/niet ingevuld of onjuist ingevuld formulier

(artikel 26 lid 1 onder 2 Leidraad Invordering 2008)

 • 1.

  Als de belastingplichtige het aanvraagformulier kwijtschelding onvolledig terugstuurt, wordt de belastingplichtige éénmalig in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens binnen twee weken aan te vullen.

 • 2.

  Onder “onvolledig invullen” wordt mede begrepen het niet bijvoegen van de gevraagde gegevens of bescheiden.

 • 3.

  Worden de ontbrekende gegevens of bescheiden niet of te laat aangevuld, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige aan kan tonen dat het inleveren van de ontbrekende gegevens langer gaat duren dan twee weken, dan dient de termijn waarbinnen de gegevens moeten zijn aangevuld worden verlengd met een redelijke termijn

8 Houding van de invorderingsambtenaar tijdens de behandeling van de aanvraag

 • 1.

  Nadat de aanvraag om kwijtschelding bij de invorderingsambtenaar is ingediend, heeft de belastingplichtige de keuze om alsnog het bedrag van de aanslag te voldoen of om, hangende de beslissing op het verzoek om kwijtschelding, de betalingsverplichting op te schorten.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige de betaling opschort, worden ten aanzien van de belastingplichtige geen (dwang)invorderingsmaatregelen genomen of voortgezet ten aanzien van de belastingaanslag(en) waarvoor kwijtschelding is verzocht.

 • 3.

  Wanneer aannemelijk is dat gegronde vrees bestaat dat opschorting van de invordering ertoe zal leiden dat goederen - waarop de belastingschuld waarvoor kwijtschelding is verzocht kan worden verhaald - zullen worden verduisterd, dan kan de invorderingsambtenaar ondanks de aanvraag om kwijtschelding conservatoire en zo nodig executoriale maatregelen nemen. Voor zover deze maatregelen een onherroepelijk karakter dragen is toestemming nodig van het college van Burgemeester en wethouders.

9 Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen

 • 1.

  De invorderingsambtenaar kan, indien nodig, een nader onderzoek instellen of inlichtingen inwinnen bij de belastingplichtige of het Inlichtingenbureau.

 • 2.

  De belastingplichtige gaat akkoord met wat onder 1. is genoemd middels de ondertekening van het aanvraagformulier.

10 Aanslag onjuist vastgesteld

 • 1.

  Indien bij de behandeling van een aanvraag om kwijtschelding blijkt dat de belastingaanslag waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd onjuist is vastgesteld, dan wordt de aanvraag tijdelijk buiten behandeling gelaten.

 • 2.

  De aanvraag wordt weer in behandeling genomen nadat de heffingsambtenaar op grond van de alsnog verstrekte gegevens de aanslag tot het juiste bedrag heeft kunnen vaststellen. Deze aanvraag wordt behandeld als een eerste aanvraag.

11 De behandeling van een aanvraag om kwijtschelding

 • 1.

  De invorderingsambtenaar neemt op een ingediende aanvraag om kwijtschelding een besluit op grond van de geldende regelgeving, en in de door burgemeester en wethouders vastgestelde beleidsregels voor het verlenen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 

 • 2.

  In de beoordeling betrekt hij:

  • -

   de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens;

  • -

   de (eventueel) gevraagde aanvullende gegevens of bescheiden;

  • -

   de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerdere ingediende aanvragen om kwijtschelding behoren.

12 Peildatum gegevens

Bij de aanvraag dienen de bankgegevens ingediend te worden van het moment van aanvragen. Indien het niet mogelijk is om de bankgegevens op het moment van aanvragen te overleggen, dan dient het verzoek te worden beoordeeld aan de hand van de meest recente gegevens.

13 Wijziging in inkomen en/of vermogen

Indien de verwachting is dat het inkomen en/of vermogen van de belastingplichtige wijzigt en dit leidt tot verbetering van de financiële positie van de belastingplichtige, dan dient de aanvraag te worden aangehouden voor een periode van 12 maanden. Na deze 12 maanden dient een beoordeling te worden gedaan op basis van het middelen van het inkomen en/of vermogen.

14 Overgangsrecht

Op aanvragen die betrekking hebben op belastingschulden welke voor 1 januari 2010 zijn ontstaan is de Declaratieregeling van toepassing.

15 Indienen aanvraag na invorderingskosten

Indien een aanvraag voor kwijtschelding wordt ingediend nadat er invorderingsmaatregelen zijn genomen en uit berekening blijkt dat er recht is op (gedeeltelijke) kwijtschelding, dan kan de kwijtschelding pas worden verleend op het moment dat de invorderingskosten volledig zijn voldaan.

16 Beslistermijn op een aanvraag om kwijtschelding

De invorderingsambtenaar beslist binnen de wettelijke termijn na ontvangst van de aanvraag bij beschikking.

17 Horen

 • 1.

  De invorderingsambtenaar is niet verplicht de belastingplichtige zijn zienswijze naar voren te laten brengen, voordat hij een aanvraag om kwijtschelding geheel of gedeeltelijk afwijst.

 • 2.

  Er wordt alleen gebruik gemaakt van de hoorplicht indien de individuele situatie hiertoe aanleiding geeft.

18 De beschikking

 • 1.

  De beschikking op een aanvraag om kwijtschelding wordt bekend gemaakt door middel van een gedagtekende kennisgeving en berust op een deugdelijke motivering.

 • 2.

  Bij bekendmaking van de beschikking op een aanvraag om kwijtschelding waarin de aanvraag (gedeeltelijk) is afgewezen wordt vermeld, dat binnen 10 dagen na verzenddatum, beroep bij het college van burgemeester en wethouders kan worden ingesteld. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de invorderingsambtenaar.

 • 3.

  De bekendmaking van de beschikking geschiedt door toezending aan de belastingplichtige of gemachtigde.

 • 4.

  Indien de beschikking aan de gemachtigde wordt verzonden, dient een afschrift aan de belastingplichtige zelf te worden verzonden.

19 Het inwinnen van nadere gegevens ten behoeve van beroepschrift

 • 1.

  In verband met het uit te brengen advies aan het college van burgemeester en wethouders, vraagt de invorderingsambtenaar zonodig opnieuw nadere gegevens aan de belastingplichtige met het verzoek deze binnen 10 dagen te verstrekken. 

 • 2.

  Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, dan stelt de invorderingsambtenaar het college van burgemeester en wethouders daarvan in kennis en adviseert hen om die reden het beroepschrift ongegrond te verklaren.

20 Beslistermijn op een beroepschrift

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen zes weken op het beroepschrift. 

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de belastingplichtige. Verder uitstel is alleen mogelijk indien de belastingplichtige daarmee instemt.

21 Intrekking beroepschrift

 • 1.

  De belastingplichtige kan zijn beroepschrift alleen schriftelijk intrekken.

 • 2.

  Van de intrekking wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingplichtige.

22 Voortzetting invordering na afwijzing

 • 1.

  Wanneer de invorderingsambtenaar afwijzend heeft beslist op een ingediende aanvraag om kwijtschelding, dan moet het op de aanslag(en) verschuldigde bedrag binnen één maand na dagtekening van de afwijzende beschikking of binnen de op het aanslagbiljet aangegeven betaaltermijn worden voldaan. 

 • 2.

  Wanneer het college van burgemeester en wethouders afwijzend heeft beslist op een ingediend beroepschrift tegen de afwijzende beschikking van de invorderingsambtenaar, dan moet het op de aanslag(en) verschuldigde bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de afwijzende beschikking of binnen de op het aanslagbiljet aangegeven betaaltermijnen worden voldaan.

23 Volgen wettelijk vastgestelde regels

Daar waar geen expliciet beleid is opgenomen in deze beleidsregels, zal strikt de Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de leidraadInvorderingswet 2008 en de Instructie Invordering en belastingdeurwaarders worden gevolgd.

24 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst”.

26 april 2011. 

 

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris,                        de burgemeester,

 

P.C.M. van Gog                      H.A.J. Aalderink