Regeling vervallen per 15-07-2015

Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II

Geldend van 01-06-2004 t/m 14-07-2015

Intitulé

Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten d.d. 31 maart 2004, nr. PS2004-116 (Provinciaal Blad nr. 2004/55 van 20 april 2004). In werking getreden op 1 juni 2004.

 

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  AsG: de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998;

 • c.

  onderneming: een onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ingedeeld met BIK-code zoals opgenomen in bijlage 1.

 • d.

  midden en kleinbedrijf: ondernemingen zoals omschreven in de verordening (EG) nr. 70/2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

 • e.

  innovatie: het doorvoeren van één of meer significante vernieuwingen in product, proces, markt of organisatie met als doel het versterken van het duurzaam concurrentievoordeel en voor welke vernieuwingen geen routines aanwezig zijn in de onderneming en die bovengemiddeld risico met zich meebrengen.

 • f.

  programmagebied: het Gelderse deel van het gebied waarop het programma, dat op basis van artikel 4 van de verordening (EG) 1260/1999 en de verordening 1783/1999 door de Europese Commissie voor Oost Nederland bij beschikking van 6 augustus 2001 is goedgekeurd, van toepassing is.

Artikel 1.2 Bevoegdheid Gedeputeerde Staten

 • 1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot verstrekking van subsidie als bedoeld in deze regeling.

 • 2 In afwijking van artikel 1.6, eerste lid, van de AsG kan subsidie worden verstrekt aan rechtspersonen, die gericht zijn op het maken van winst.

Artikel 1.3 Criteria verdeling subsidiegelden

 • 1 Subsidie wordt verstrekt aan ondernemingen die behoren tot het midden en kleinbedrijf, gevestigd in het gebied zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2.

 • 2 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan activiteiten die betrekking hebben op externe kosten van:

  • a.

   advies van een onafhankelijke deskundige met betrekking tot innovatie binnen de onderneming;

  • b.

   implementatie- en commercialisering van de innovatie.

 • 3 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van innovatieve activiteiten zoals bedoeld in het tweede lid indien aan alle volgende criteria wordt voldaan:

  • a.

   de onderneming heeft een visie, missie en strategie ten aanzien van innovatie en het project draagt actief bij aan de verwezenlijking daarvan;

  • b.

   voldoende aannemelijk is gemaakt dat het project technologisch en economisch haalbaar is;

  • c.

   de onderneming heeft voldoende financiële middelen om de beschreven innovatie en de gevolgen daarvan op te brengen;

  • d.

   de onderneming heeft de capaciteit en vaardigheden om het innovatietraject te volbrengen of heeft de kennis en contacten om dit aan te wenden;

  • e.

   de onderneming heeft aantoonbare kennis van de betreffende markt voor de innovatie.

 • 4 De subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • a.

   de activiteiten op het tijdstip van de aanvraag al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd;

  • b.

   de subsidiabele kosten minder dan EUR 1.000, bedragen.

Artikel 1.4 Hoogte van de subsidie

 • 1

  • a.

   Voor advies van onafhankelijke deskundigen, zoals is bedoeld in artikel 1.3 tweede lid onder a, is een maximum ondersteuningspercentage mogelijk van 50% van de subsidiabele kosten, gebaseerd op een maximaal dagtarief van EUR 1.126,--. Dit betreft een all in tarief, exclusief BTW en gebaseerd op de prijzen van het jaar 2004 welke jaarlijks met maximaal 3% mogen worden geïndexeerd.

  • b.

   Voor implementatie en commercialiseringkosten zoals bedoeld in artikel 1.3 tweede lid onder b is een maximaal ondersteuningspercentage mogelijk van 30% van de subsidiabele kosten.

 • 2 De subsidie bedraagt voor een project als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, onder a en b maximaal 20.000 euro.

 • 3 Een onderneming kan maximaal drie aanvragen zoals bedoeld in artikel 1.3, tweede lid indienen, waarbij tussen de activiteiten van de aanvragen een wezenlijk verschil moet bestaan.

 • 4 Tot de subsidiabele kosten, bedoeld in het eerste lid, worden gerekend alle kosten zoals onder artikel 1.3, lid 2, genoemd, met uitzondering van verrekenbare BTW.

Paragraaf 2 De aanvraag

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend bij een door Gedeputeerde Staten aan te wijzen uitvoeringsorganisatie.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door Gedeputeerde Staten vast te stellen aanvraagformulier.

Artikel 2.2 Indiening

 • 1 De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

 • 2 Als uiterste indieningdata gelden:

  • a.

   regio Arnhem-Nijmegen: 1 september 2005

  • b.

   regio's Achterhoek, Veluwe en Gelderse Vallei: 1 september 2006

Artikel 2.3 Beslistermijn

In afwijking van artikel 3.2 van de AsG wordt binnen 13 weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend, beslist. De beslissingstermijn kan eenmaal voor ten hoogste 13 weken worden verlengd.

Paragraaf 3 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 3.1 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  voor documenten, zoals alle facturen en boekingsbescheiden, opdrachtverleningen en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende bescheiden geldt een bewaarplicht tot en met 31 december 2013;

 • b.

  Het is de subsidie ontvanger niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten of door een GS aan te wijzen uitvoeringsorganisatie, de met de subsidie verkregen goederen en rechten te vervreemden of aan derden ter beschikking te stellen binnen een periode van vijf jaar na de subsidievaststelling.

Paragraaf 4 De subsidievaststelling

Artikel 4.1 Vaststelling achteraf

In afwijking van artikel 5.1, eerste lid, van de AsG dient de subsidieontvanger binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend, bij een door Gedeputeerde Staten aan te wijzen uitvoeringsorganisatie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

Paragraaf 5 De betaling

Artikel 5.1 Voorschotten

In afwijking van artikel 7.2 van de AsG worden op verleende subsidies geen voorschotten verleend.

Paragraaf 6 Bijzondere en slotbepalingen

Artikel 6.1 Evaluatie en Toezicht

 • 1 Het in artikel 4:24 van de wet juncto artikel 11.1 van de AsG bedoelde verslag wordt voor de eerste keer na inwerkingtreding van deze verordening uiterlijk aangeboden op 31 december 2008.

 • 2 Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze regeling bepaalde zijn belast de bij besluit van Gedeputeerde Staten aangewezen personen. Zij beschikken niet over de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 5:18 en 5:19 van de wet.

Artikel 6.2 Slotbepaling

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II.

 • 2 Deze regeling treedt in werking zes weken na de datum van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3 De Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland vervalt op het in het tweede lid bedoelde tijdstip, met dien verstande dat de daarin neergelegde bepalingen van kracht blijven ten aanzien van subsidies die op grond van die regeling zijn verstrekt.

Ondertekening

 Provinciale Staten van Gelderland