Wegsleepverordening Gemeente Den Haag

Geldend van 04-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2019

Intitulé

Wegsleepverordening Gemeente Den Haag

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

wet:

de Wegenverkeerswet 1994;

b.

RVV 1990:

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

c.

besluit:

het Besluit wegslepen van voertuigen;

d.

motorrijtuig:

wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

e.

voertuig:

wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

f.

het college:

het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

  • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

    • -

      het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van de garage aan de Westvlietweg 64 te Den Haag.

  • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

  • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen: € 306,00.

  • 2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen: € 25,00 voor een etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 april 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Gemeente Den Haag