Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Brummen

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Intitulé

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Brummen

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Inleiding

De gemeente Brummen hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang Brummen bij het uitvoeren van haar wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). In het afwegingsmodel staan de handhavingsacties die de gemeente toe kan passen als een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (verder: Beleidsregels kwaliteit) van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast de hiervoor genoemde kwaliteitseisen treden naar verwachting in 2011 de lokale ruimte- en inrichtingseisen voor peuterspeelzalen in werking.

 

In het model zijn de algemene stappen opgenomen die de gemeente kan hanteren als de kwaliteitseisen worden overtreden. Handhaving is maatwerk en zal in elke situatie apart afgewogen moeten worden. Proportionaliteit is daarbij een vereiste. Daardoor zijn niet automatisch alle genoemde stappen onverkort van toepassing op een geconstateerde overtreding, maar zal telkens afgewogen moeten worden of toepassing onder meer proportioneel is.

 

De GGD Gelre-IJssel voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit. Over de bevindingen ontvangt de gemeente een inspectierapport. Hiervoor wordt door de GGD een landelijk model gebruikt. De indeling en de tekst van de kwaliteitsaspecten in de inspectierapporten van de GGD worden ook gebruikt in het nu voorliggende Afwegingsmodel. Voor de leesbaarheid van het Afwegingsmodel zijn echter de meeste voetnoten uit de modelinspectierapporten van de GGD achterwege gelaten. Dit betekent echter niet dat de toelichtingen in de voetnoten niet van overeenkomstige toepassing zijn op de bepalingen van het Afwegingsmodel.  De modelinspectierapporten zijn beschikbaar via de website van de GGD (http://www.inspectiekinderopvang.ggd.nlonder het kopje modelrapporten.

 

Start handhavingstraject

Het gemeentelijke handhavingtraject begint direct na ontvangst van het inspectierapport van de GGD. De GGD geeft in het rapport een handhavingadvies aan de gemeente. In het rapport is het ‘Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein’ de basis voor het afwegen van de te ondernemen handhavingactie. In dit overzicht beschrijft de toezichthouder per domein de kwaliteitseisen waar de houder niet aan voldoet en de omstandigheden waarin dit plaatsvindt. Ook de resultaten van eventueel door de inspecteur toegepast overleg en overreding worden hierin genoemd. De gemeente kan de aangegeven verzwarende of verzachtende omstandigheden, de inspanning van de houder etc. mee laten wegen bij het beoordelen van de te nemen handhavingsactie.

 

De gemeente kan in bijzondere gevallen, voordat de eerste juridische stap van aanwijzing wordt gezet, overwegen eerst een schriftelijke waarschuwing te geven. Ook kan overwogen worden eerst op basis van mondelinge overreding de houder te bewegen de overtreding te herstellen. Zowel de waarschuwing als de overreding hebben geen juridische status en betekenen daarom een uitstel van het handhavingstraject.

 

Handhaving peuterspeelzalen

Zolang afdeling 2.2 en art 2.20 Wko niet in werking zijn getreden, is het handhavingsbeleid voor peuterspeelzalen (hoofdstuk 6 van dit Afwegingsmodel) nog niet van toepassing. Zodra deze artikelen wel in werking treden, treedt op datzelfde moment ook het handhavingsbeleid peuterspeelzalen inwerking.

1.2 Typen sancties

Als handhavingsacties kunnen 2 typen sancties onderscheiden worden, namelijk herstellende en bestraffende sancties. Deze typen sancties bestaan naast elkaar. Hierdoor kunnen sancties van deze twee typen tegelijkertijd worden opgelegd.  

1.2.1 Herstellende sancties

In artikel 5:2 Awb wordt bepaald wat onder een herstellende sanctie wordt verstaan. Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.

 

Hieruit volgt dat het doel van de herstellende sanctie dus ook met name gelegen is in het beëindigen van de overtreding en/of het voorkomen van herhaling in de toekomst. Bestraffing van reeds begane overtredingen kan via de bestraffende sanctie (zie verderop).

 

Een herstellend handhavingstraject verloopt in beginsel volgens de hieronder beschreven stappen. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin het naar beoordeling van het college gerechtvaardigd is om, gezien de aard en/of ernst van de overtreding, bepaalde stappen ‘over te slaan’ en direct over te gaan tot inzet van een zwaardere sanctie. Eén van de situaties waarin dit zich kan voordoen is recidive.

 

De volgende stappen en herstellende sancties kunnen worden onderscheiden:

 

Stap 1

 

Optie 1 Bevel

Een bevel is een is een handhavingsmiddel dat in spoedeisende gevallen door de GGD-inspecteur direct tijdens een inspectie ingezet kan worden. De GGD kan dit inzetten als zij oordeelt dat de kwaliteit dermate tekortschiet dat de gezondheid of de veiligheid van de kinderen in direct gevaar is. Het nemen van maatregelen kan in deze situaties redelijkerwijs niet uitgesteld worden. Ingeval van overtredingen met een lage of gemiddelde prioritering zal hier niet snel sprake van zijn. Een bevel moet binnen zeven dagen zijn opgevolgd. Omdat het middel door de GGD-inspecteur wordt ingezet en niet door het college wordt dit bevel in dit Afwegingsmodel niet nader genoemd.

 

Optie 2 Aanwijzing

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen kan een schriftelijke aanwijzing geven aan de houder van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of een peuterspeelzaal dat zich in de gemeente bevindt. Dit gebeurt als de bij of krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3 of hoofdstuk 2 afdeling 2 paragrafen 2 en 3 gegeven voorschriften uit de Wko (de ‘kwaliteitseisen”) niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de houder genomen dienen te worden.

 

Hersteltermijn

Bij een aanwijzing wordt de houder een hersteltermijn gegeven. De hersteltermijn wordt bepaald door de zwaarte van de prioritering. De hersteltermijn in dit model wordt aangegeven in een bandbreedte. De handhaver geeft per concreet geval de exacte hersteltermijn aan. Na het verstrijken van een hersteltermijn dient de overtreding beëindigd te zijn. Ter controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen, danwel de GGD de opdracht geven voor een herinspectie. Is de overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden ingezet.

 

Stap 2

 

Optie 1 Last onder dwangsom

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

a.         een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

b.         de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Dit vereist dan wel een nieuw besluit. Als een eerste last onder dwangsom geen effect heeft gehad, wordt nagegaan wat de oorzaak hiervan is. Dit zou er toe kunnen leiden dat een ander sanctiemiddel wordt ingezet.

 

Optie 2 Last onder bestuursdwang

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

a.         een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

b.         de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding op te lossen (op kosten van de overtreder) kan een last onder bestuursdwang opgelegd worden. Omdat in het kader van handhaving kinderopvang de overtredingen zich maar in zeer beperkte mate lenen voor toepassing van bestuursdwang, is de optie last onder bestuursdwang op een enkele overtreding na niet opgenomen.

Stap 3

 

Exploitatieverbod

Het college van burgemeester en wethouders kan de houder verbieden de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of de instandhouding van een peuterspeelzaal voort te zetten, zolang hij een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is.

 

Ook kan het college van burgemeester en wethouders de houder verbieden het kindercentrum, de voorziening voor gastouderopvang, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal in exploitatie te nemen, zolang niet of niet langer aan de kwaliteitseisen uit hoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2 of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragraaf 2 uit de Wko is voldaan.

 

Stap 4

 

Verwijdering uit landelijk register

Er zijn verschillende gronden op basis waarvan het college een voorziening uit het register kinderopvang kan verwijderen:

 

 • -

  indien is gebleken dat de houder niet langer de organisatie voor kinderopvang exploiteert

 • -

  indien uit een GGD-inspectie is gebleken dat de houder naar verwachting niet dan wel niet langer voldoet aan de bij of krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3 paragrafen 2 en 3 en hoofdstuk 2 afdeling 2 paragrafen 2 en 3 van de WKO gegeven voorschriften

 • -

  indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de organisatie voor kinderopvang niet daadwerkelijk is aangevangen

 

Vanaf het moment dat een kindercentrum (dagopvang of BSO), een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of een peuterspeelzaal is verwijderd uit het register, is er geen sprake meer van kinderopvang in de zin van de wet. Voortzetten van exploitatie leidt tot illegale kinderopvang en tot een boete op basis van overtreding van de Wet Economische Delicten.

Doordat een kindercentrum (dagopvang of BSO), een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau uit het register is verwijderd, wordt ook de grond voor het recht op kinderopvangtoeslag voor vraagouders beëindigd. 

1.2.2 Bestraffende sancties

In artikel 5:2 Awb wordt bepaald wat onder een bestraffende sanctie wordt verstaan. Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.

 

Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die ‘in het verleden’ begaan is. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat feit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de bestuurlijke boete.

 

Een bestuurlijke boete kan apart maar ook gelijktijdig met een herstellend handhavingstraject worden opgelegd.

Grondslag bestuurlijke boete

 

Bij kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus

Op grond van artikel 1.72 Wko is het college bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Een bestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000 bedragen.

Het opleggen van een bestuurlijke boete acht het college in ieder geval aangewezen in de volgende situaties:

 

 • -

  In geval van overtreding van een of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 1.45 tot en met 1.60a Wko (hoofdstuk 1 afdeling 3 Kwaliteit kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus);

 • -

  In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 1.65 Wko) niet nakomt;

 • -

  In geval de houder een kinderopvangcentrum blijft exploiteren terwijl op grond van artikel 1.66 Wko aan hem een exploitatieverbod is opgelegd;

 • -

  In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (5:20 Awb).

 • -

  In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs niet nakomt

 

Gastouders Gastouders vallen ook volledig onder het regime van toezicht en handhaving en daarbij is ook de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen van toepassing. Omdat echter een gastouder toch een bijzondere vorm van opvang is, is ervoor gekozen niet vooraf in dit model boetebedragen te noemen in het domein ‘gastouderopvang’. Indien een gemeente een overtreding van een gastouder wil sanctioneren met een bestuurlijke boete, zal in dat geval het boetebedrag bepaald worden, met inachtneming van de algemene bepalingen hieromtrent in dit handhavingsbeleid. Daarbij kan bijvoorbeeld een relatie worden gelegd met de boetebedragen zoals die zijn bepaald binnen de kinderopvang.

 

Bij peuterspeelzalen

Voor peuterspeelzalen geldt dat de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, is bepaald in artikel 2.27 Wko. Dit artikel bepaalt dat een bestuurlijke boete alleen opgelegd kan worden aan niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen. Dit betekent dat het onderdeel ‘bestraffende sanctie’ in dit Afwegingsmodel alleen van toepassing is op niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen. Voor  gesubsidieerde peuterspeelzalen vindt handhaving plaats via de voorwaarden die de gemeente stelt bij de subsidieverlening.

 

Op grond van artikel 2.28 Wko is het college bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Een bestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000 bedragen.

Het opleggen van een bestuurlijke boete acht het college in ieder geval aangewezen in de volgende situaties:

 

 • -

  In geval van overtreding van één of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 2.2 tot en met 2.13 Wko (hoofdstuk 2 afdeling 2 Kwaliteit peuterspeelzalen);

 • -

  In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 2.23 Wko) niet nakomt;

 • -

  In geval de houder een peuterspeelzaal in stand blijft houden terwijl op grond van artikel 2.24 Wko de voortzetting van de instandhouding is verboden;

 • -

  In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (5:20 Awb).

 • -

  In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs niet nakomt

Opleggen bestuurlijke boete

 

Wanneer wordt een boete opgelegd?

Bij een overtreding van de prioriteit ‘hoog’ zal in beginsel een boete ter hoogte van het in het Afwegingsmodel genoemde bedrag worden opgelegd. Bij overtredingen met een prioriteit ‘gemiddeld’ of ‘laag’ kan het college besluiten een boete op te leggen.

 

Wanneer geen bestuurlijke boete?

Het college legt geen boete op indien:

 • -

  de overtreder aannemelijk maakt dat elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt

 • -

  de houder, zijnde een natuurlijk persoon (en geen rechtspersoon), is overleden.

 • -

  er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en er een direct gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van personen is (in dat geval wordt er een strafrechtelijke procedure gestart)

 

Hoogte bestuurlijke boete

 

 •  

Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden

In het geval de overtreder in de afgelopen drie jaar al eerder is beboet voor eenzelfde type overtreding kan het college de boete verhogen. Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking hadden op hetzelfde kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd. Ook kan sprake zijn van boeteverlagende omstandigheden.

 

Omstandigheden die de aanleiding kunnen vormen voor boeteverhoging of –verlaging zijn:

 • -

  De houder heeft al eerder eenzelfde type overtreding gepleegd.

  Daaronder wordt ook een overtreding in een ander kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal van dezelfde houder begrepen (recidive, boeteverhogend)

 • -

  De overtreding heeft betrekking op een kleine onderneming (boeteverlagend)

 • -

  De overtreder heeft door de verboden gedraging een aanzienlijk voordeel verkregen (boeteverhogend)

 • -

  De overtreder heeft uit eigen beweging derden, aan wie direct of indirect door de overtreding schade is berokkend, schadeloos gesteld (boeteverlagend)

 • -

  Een andere omstandigheid die naar het oordeel van het college aanleiding geeft tot verhoging/verlaging van de boete.

 

1.3 Begripsomschrijvingen

In dit Afwegingsmodel wordt verstaan onder:

 

beroepskracht : de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen; of de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een gastouderbureau en is belast met het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang;

 

beroepskracht in opleiding : degene die de beroepsbegeleidende leerweg volgt, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, en ten behoeve van beroepspraktijkvorming is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen bij een kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang;

 

gastouder : de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die gastouderopvang biedt, met uitzondering van natuurlijke personen van wie een of meer kinderen op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gronden onderworpen zijn aan ondertoezichtstelling of voorlopige ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 254, onderscheidenlijk artikel 255, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, en met uitzondering van de persoon die op hetzelfde woonadres als de ouder of diens partner staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

gastouderbureau : een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt;houder : de rechtspersoon of natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau exploiteert;

 

kindercentrum : een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang;

 

kinderopvang : het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;

 

ouder : de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of sprake is van pleegouderschap een subsidie op grond van de Wet op de jeugdzorg buiten beschouwing blijft;

 

oudercommissie : de commissie, bedoeld in artikel 1.58 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

dagopvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen;

 

buitenschoolse opvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties;

 

stamgroep: een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste groepsruimte;

 

stamgroepruimte: de ruimte waarin de kinderen in de dagopvang het grootste deel van de dag aanwezig zijn;

 

basisgroep: een vaste groep kinderen in de buitenschoolse opvang in een passend ingerichte ruimte;

 

risico-inventarisatie: de risico-inventarisatie, bedoeld in artikel 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

bemiddelingsmedewerker: de medewerker die zich bezighoudt met de taken, bedoeld in de artikelen 12, 15 en 15e Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

vraagouder: een vraagouder is een ouder of verzorger met één of meerdere kinderen die worden opgevangen op een kindercentrum (dagopvang of BSO) of een voorziening voor gastouderopvang.

 

Voor eventuele overige begrippen is artikel 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen van toepassing.

 

Deze begripsbepalingen zijn opgenomen ter bevordering van de leesbaarheid van dit Afwegingsmodel en zijn overeenkomstig de begripsbepalingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Mochten in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen of de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen deze begripsbepalingen worden aangepast dan geldt ook voor dit Afwegingsmodel vanaf dat moment de omschrijving zoals die dan geldt volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en/of de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

De afkortingen zoals die in het Afwegingsmodel zijn gebruikt, zijn opgenomen in Bijlage 1.

1.4 Opbouw

In de volgende hoofdstukken wordt per vorm van kinderopvang het afwegingsmodel weergegeven. De volgende vormen van kinderopvang komen achtereenvolgens aan bod:

Dagopvang (hoofdstuk 2)

Buitenschoolse opvang (hoofdstuk 3)

Gastouderbureau (hoofdstuk 4)

Gastouders (hoofdstuk 5)

Peuterspeelzalen (hoofdstuk 6)

In het afsluitende hoofdstuk 7 staat het afwegingsmodel voor overige overtredingen.

 

 

Hoofdstuk 2 Afwegingsmodel Handhaving Dagopvang

De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 

0. Kinderopvang in de zin van de wet

 • 1.

  Ouders

 • 2.

  Personeel

 • 3.

  Veiligheid en gezondheid

 • 4.

  Accommodatie en inrichting

 • 5.

  Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

 • 6.

  Pedagogisch beleid

 • 7.

  Klachten

 • 8.

  Voorschoolse educatie

 

 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.1, eerste lid)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder (artikel 4, eerste lid)

 

constatering

gevolg

verdere sancties mogelijk?

1. De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats (art. 1.1 lid 1 Wko en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouders)

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

2. Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden (art 1.1 lid 1 Wko en art 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

3. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint (art 1.1 lid 1 Wko en art 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

1. Ouders

1.1 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.59)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder  dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

 

 

1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.59)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 lid 2 sub a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder  dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 lid 2 sub b Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59 lid 2 sub c Wko).      

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 lid 3 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie  (art 1.59 lid 5 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

 

1.2 Instellen oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.58)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld  (art 1.58 lid 1 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

1.2.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.58)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder is geen lid (art 1.58 lid 2 en 3 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Het personeel is geen lid (art 1.58 lid 3 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De leden worden gekozen uit en door de ouders (art 1.58 lid 2 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 1.58 lid 4 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

1.2.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.60)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder stelt de oudercom-missie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 1 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art 1.60 lid 4 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

3. Van een gevraagd advies van deoudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 1.60 lid 2 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

4. De houder geeft de oudercom-missie gelegen-heid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 3 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

1.3 Informatie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.54 en 1.63, vierde lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 3, tweede lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art 1.54 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen (art 1.54 Wko jo art 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats (art 1.63 lid 4 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art 1.54 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie (art 1.54 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Personeel

2.1  Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50, derde, vierde en vijfde lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.50 lid 3 Wko en art 10 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per ontbrekende VOG

2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd (art 1.50 lid 4 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per ontbrekende of te laat overlegde  VOG

3. De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art 1.50 lid 4 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per te oude VOG

2.2 Passende beroepskwalificatie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50, eerste lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 9, eerste lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen (art 1.50 lid 1 Wko jo art 9 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per beroeps-kracht die niet voldoet

2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO)

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50, eerste lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 9, tweede lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1a Alle PMIO’ers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau;

OF

1b Een HAVO of VWO diploma;

OF

1c Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma én relevante werkervaring.

    (art 1.50 lid 1 Wko jo art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit)

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per PMIO-er die niet voldoet

1. Voor alle PMIO’ers is binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit jo art 1.50 lid 1 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per PMIO-er die niet voldoet

2. Alle PMIO’ers worden ingezet conform een actueel persoonlijk ontwikkelplan (art 1.50 lid 1 Wko jo art 9 lid 2Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per PMIO-er die niet voldoet

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.55)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1a De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art 1.55 lid 1 Wko)

OF

1b Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art 1.55 lid 2 Wko)

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

3. Veiligheid en gezondheid

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

2. De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

3.1.1 Beleid veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

3. Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld (art 1.51 Wko jo art 8 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3.De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Beroeps-krachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (art 1.51 Wko jo art 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Beroeps-krachten handelen conform het plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

2. De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

3.2.1 Beleid gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De houder draagt zorg voor uitvoering van plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Beroeps-krachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (art 1.51 Wko jo art 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Beroeps-krachten handelen conform het plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.49, 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een protocol kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art 1.49 lid 1 Wko jo art 10a lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000

3.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.49, 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder draagt er zorg voor dat beroeps-krachten op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol kindermishandeling (art 1.49 lid 1 Wko jo art 10a lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

3.3.2 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.49, 1.51 Wko)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroeps-krachten kennen de inhoud van het protocol (art 1.49 lid 1 Wko jo art 10a Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroeps-krachten handelen aantoonbaar naar het protocol kindermishandeling (art 1.49 lid 1 Wko jo art 10a Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Accommodatie en inrichting

4.1 Binnenspeelruimte

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 5)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte (art 1.50 Wko jo art 5 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000 (per ontbrekende ruimte)

2. Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte (art 1.50 Wko jo art 5 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3.0-3.5 m2: 2000

< 3.0 m2: 4000

3. De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen (art 1.50 Wko jo art 5 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

4. De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 Wko jo art 5 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom (evt bestuursdwang)

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

4.2 Slaapruimte

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 6)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar (art 1.50 Wko jo art 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

2. De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen (art 1.50 Wko jo art 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

4.3 Buitenspeelruimte

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 7, eerste lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Er is ten minste 3 m2bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (art 1.50 Wko jo art 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2.5-3.0 m2: 1000

< 2.5 m2: 2000

2. De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk (art 1.50 Wko jo art 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum (art 1.50 Wko jo art 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 Wko jo art 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Groepsgrootte en beroepskracht kind ratio

5.1 Opvang in groepen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 3, eerste en vierde lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De opvang vindt plaats in stamgroepen (art 1.50 Wko jo art 3 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar (art 1.50 Wko jo art 3 lid 1 sub a beleidsregels kwaliteit).

OF

2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar (art 1.50 Wko jo art 3 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000 per kind teveel

5.2 Vaste beroepskrachten en vaste ruimtes

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 3, derde en vierde lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten (art 1.50 Wko jo art 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Dagelijks is minimaal één van de vaste beroepskrachten werkzaam op de groep van het kind (art 1.50 Wko jo art 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week (art 1.50 Wko jo art 3 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5.3 Beroepskracht-kind-ratio

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 3, tweede, derde, zevende en achtste en twaalfde lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

(art 1.50 Wko jo art 3 lid 7 Beleidsregels kwaliteit)

 

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend

(art 1.50 Wko jo art 3 lid 8 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

5000 per ontbrekende beroepskracht

2. Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld (art 1.50 Wko jo art 3 lid 12 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

 

 

5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van 10 uur of langer

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 3, tiende, elfde en twaalfde lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Gedurende de genoemde openingstijden kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is (art 1.50 Wko jo art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

2. De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze (art 1.50 Wko jo art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

3. De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten (art 1.50 Wko jo art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

4. Minstens de helft van het aantal vereiste beroeps­krachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio (art 1.50 Wko jo art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

5. Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig (art 1.50 Wko jo art 3 lid 11 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

6. Pedagogisch beleid

6.1 Pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 1.50 lid 1Wko jo art 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000

 

6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 1.50 lid 1 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep (art 1.50 lid 1 Wko jo art 2 lid 2 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

3. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten (art 1.50 lid 1 Wko jo art 2 lid 2 sub c Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

4. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen (art 1.50 lid 1 Wko jo art 2 lid 2 sub d Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

6.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 lid 1 Wko en art 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 lid 1 Wko jo art 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6.2 Emotionele veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskracht communiceert met de kinderen (artt 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen (artt 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (artt 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (artt 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen(artt 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6. Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht (artt 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6.3 Persoonlijke competentie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6.4 Sociale competentie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6.5 Overdracht van normen en waarden

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Beroeps-krachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld (artt. 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

7. Klachten

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artikelen 1, 2, 2a, 3c en 4)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van ouders (art 2 lid 1 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz)

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 4 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

7.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.60a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder zorgt voor naleving van de regeling (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

Hoofdstuk 3 Afwegingsmodel handhaving buitenschoolse opvang (BSO)

De kwaliteitsaspecten voor BSO zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1. Ouders

2. Personeel

3. Veiligheid en gezondheid

4. Accommodatie en inrichting

5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

6. Pedagogisch beleid

7. Klachten

 

0. Kinderopvang in de zin van de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.1, eerste lid)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder (artikel 4, eerste lid)

 

constatering

gevolg

Verdere sancties mogelijk?

1. De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats (art 1.1 lid 1 Wko en art 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

2. Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden (art 1.1 lid 1 Wko en art 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

3. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint (art 1.1 lid 1 Wko en art 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

1. Ouders

1.1 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.59)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.59)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 lid 2 sub a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 lid 2 sub b Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59  lid 2 sub c Wko).           

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 lid 3 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 1.59 lid 5 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

1.2 Instellen oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.58)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 lid 1 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

 

1.2.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.58)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder is geen lid (art 1.58 lid 2 en 3 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Het personeel is geen lid (art 1.58 lid 3 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De leden worden gekozen uit en door de ouders (art 1.58 lid 2 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 1.58 lid 4 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

 

1.2.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.60)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 1 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art 1.60 lid 4 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

3. Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 1.60 lid 2 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

4. De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 3 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

 

 

1.3 Informatie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.54 en 1.63 vierde lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 3, tweede lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art 1.54 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. De houder informeert de ouders en de kinderen in welke basisgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen (art 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats (art 1.63 lid 4 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art 1.54 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie (art 1.54 Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

 

2. Personeel

2.1  Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50 derde, vierde en vijfde lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.50 lid 3 en art 10 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per ontbrekende VOG

2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd (art 1.50 lid 4 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG

3. De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art 1.50 lid 4 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per te oude VOG

 

2.2 Passende beroepskwalificatie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50 eerste lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 9, eerste lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen (art 1.50 lid 1 Wko jo art 9 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per beroeps-kracht die niet voldoet

2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO)

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50 eerste lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 9, tweede lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1a Alle PMIO’ers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau;

OF

1b Een HAVO of VWO diploma;

OF

1c Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma én relevante werkervaring.

(art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit)

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per PMIO-er die niet voldoet

2. Voor alle PMIO’ers is binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit jo art 1.50 lid 1 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per PMIO-er die niet voldoet

3. Alle PMIO’ers worden ingezet conform een actueel persoonlijk ontwikkelplan (art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per PMIO-er die niet voldoet

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.55)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1a De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art 1.55 lid 1 Wko).

OF

1b Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art 1.55 lid 2 Wko).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

3. Veiligheid en gezondheid

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

2. De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (art 1.51 Wko jo art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

 

3.1.1 Beleid veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden (art 1.51 Wko en art 8 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (art 1.51 Wko en art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

3. Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld (art 1.51 Wko en art 8 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art 1.51 Wko  en art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Beroeps-krachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (art 1.51 Wko en art 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Beroeps-krachten handelen conform het plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

 

3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud (art 1.51 Wko en art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

2. De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (art 1.51 Wko en art 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

3.2.1 Beleid gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (art 1.51 Wko  en art 8 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (art 1.51 Wko en art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

 

3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art 1.51 Wko en art 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De houder draagt zorg voor uitvoering van plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Beroeps-krachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (art 1.51 Wko en art 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Beroeps-krachten handelen conform het plan van aanpak (art 1.51 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.49, 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een protocol kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art 1.51 Wko en art 10a lid 1 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000

3.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.49 en 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder draagt er zorg voor dat beroeps-krachten op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol kindermishandeling (art 1.49 lid 1 Wko en art 10a lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

 

3.3.2 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.49 en 1.51)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroeps-krachten kennen de inhoud van het protocol (art 1.49 lid 1 Wko en art 10a Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroeps-krachten handelen aantoonbaar naar het protocol kindermishandeling (art 1.49 lid 1 Wko en art 10a Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Accommodatie en inrichting

4.1 Binnenspeelruimte

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 5)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes beschikbaar per kind (art 1.50 Wko en art 5 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3.0-3.5 m2: 2000

< 3.0 m2: 4000

2. De binnen-speelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen (art 1.50 Wko en art 5 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

3. De binnen-speelruimte is passend ingericht in overeen-stemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 Wko en art 5 lid 2 en 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom (evt bestuursdwang)

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

4.2 Buitenspeelruimte

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 7, tweede lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Er is ten minste 3 m2bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2.5-3.0 m2: 1000

< 2.5 m2: 2000

2. De buiten-speelruimte is voor kinderen toegankelijk (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De buiten-speelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. De buiten-speelruimte is passend ingericht in overeen-stemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom (evt bestuursdwang)

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4.3 Aanvullende eisen indien de buitenspeelruimte niet-aangrenzend is

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 7, tweede lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar (art 1.50 Wko en art 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Groepsgrootte en beroepskracht kind ratio

5.1 Opvang in groepen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 4, eerste, tweede, vijfde en zesde lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Ieder kind behoort bij een basisgroep (art 1.50 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

2a De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt (art 1.50 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

OF

2b De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt (art 1.50 Wko jo art 4 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000 per kind teveel

5.2 Beroepskracht-kind-ratio

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 4, derde, vierde, en negende lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:

1a - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar     

     - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar (art 1.50 Wko jo art 4 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

.

OF

1b - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar (art 1.50 Wko jo art 4 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

5000 per ontbrekende beroepskracht

2. Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld

 (art 1.50 Wko jo art 4 lid 9 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

 

5.3 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 4, derde, vierde, zevende en achtste lid)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is

 (art 1.50 Wko jo art 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

2. Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze

(art 1.50 Wko jo art 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

3. De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten

(art 1.50 Wko jo art 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

4. Minstens de helft van het aantal vereiste beroeps­krachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio.

(art 1.50 Wko jo art 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

5. Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig

(art 1.50 Wko jo art 4 lid 8 Beleidsregels kwaliteit).

 

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

6. Pedagogisch beleid

6.1 Pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 1.50 Wko jo art 2 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

 

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000

6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2 en 4)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

 

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep (art 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

 

Gemiddeld

maximaal 2 maan den

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

3. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten (art 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

4. Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep (art 1.50 Wko jo art 4 lid 6 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

5. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen (art 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

6.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 Wko jo art 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 Wko jo art 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskracht communiceert met de kinderen (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep(art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

5. Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6. Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

 

6.3 Persoonlijke competentie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6.4 Sociale competentie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

6.5 Overdracht van normen en waarden

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 2)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

4. Beroeps-krachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld (art 1.49 jo 1.50 Wko jo art 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

7. Klachten

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artikelen 1, 2, 2a, 3c en 4)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van ouders (art 2 lid 1 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz)

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 4 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

7.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.60a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Herstelter-mijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder zorgt voor naleving van de regeling (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (artikel 1.60a Wko).

Laag

maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

Hoofdstuk 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderbureaus

De kwaliteitsaspecten voor Gastouderbureaus zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 • 1.

  Gastouderbureau in de zin van de wet

 • 2.

  Ouders

 • 3.

  Personeel

 • 4.

  Pedagogisch beleid

 • 5.

  Klachten

 • 6.

  Veiligheid en gezondheid

 • 7.

  Kwaliteit gastouderbureau

1. Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1.0Gastouderbureau en handhaving

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later aan Handhavingsbeleid toegevoegd

1.Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de onderneming(en) van de houder.

2.De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn onderneming(en) te voorkomen.

1.1 Gastouderbureau in de zin van de wet

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.1 en 1.49 derde lid)

 

constatering

gevolg

Verdere sancties mogelijk?

1a. Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt (art 1.1 jo 1.49 lid 2 Wko).

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

1.2 Administratie gastouderbureau

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.1, 1.50 en 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 12)

Regeling Wet kinderopvang (artikel 11 t/m 11 e)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De administratie van het gastouderbureau bevat een contract per vraagouder (art 1.56 Wko jo art 11 lid 3 Regeling Wet kinderopvang).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000 per ontbrekende overeenkomst

2. De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en volwassen huisgenoten (art 1.56 Wko jo art 11 lid 3 Regeling Wet kinderopvang).  

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 per ontbrekende VOG

3. De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de getuigschriften en/of EVC-bewijsstukken en certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de gastouders (art 1.56 Wko jo art 11 lid 3 Regeling Wet kinderopvang).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 per ontbrekend stuk

4. In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau inzichtelijk (art 1.56 Wko jo art 11 lid 3 Regeling Wet kinderopvang).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 per vraagouder waarbij dit ontbreekt

5. In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder inzichtelijk (art 1.56 Wko jo art 11 lid 3 Regeling Wet kinderopvang).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 per gastouder  waarbij dit ontbreekt

6. De administratie van het gastouderbureau bevat een origineel van de door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie en bijbehorende plan van aanpak (art 1.56 Wko jo art 12 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000 per ontbrekend stuk

2. Ouders

2.1 Informatie voor vraagouders

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.56 lid 4 en 1.63 lid 4)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikelen 11 en 13)

Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 11)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. Het gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat (art 1.56 lid 4 Wko jo art 11b Regeling Wet kinderopvang)

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000 per onjuiste overeenkomst

2. De houder informeert de vraagouders over het te voeren beleid (art 1.56 Wko)

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Het gastouderbureau draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de vraagouder en informeert de vraagouders hierover (art 1.56 Wko jo art 13 lid 4 Beleidsregels kwaliteit)

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De informatie is gedetailleerd genoeg om vraagouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art 1.56 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De praktijk sluit aan bij de aan de vraagouders verstrekte informatie (art 1.56 Wko)

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

6. De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats (artikel 1.63 lid 4 Wko)

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

 

2.2 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.59)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 Wko).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2500

2.2.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.59)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 1.59 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2.3 Instellen oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.58)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2.3.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.58)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder is geen lid (art 1.58 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. Het personeel is geen lid (art 1.58 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De leden worden gekozen uit en door de vraagouders (art 1.58 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 1.58 Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

 

2.3.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.60)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art 1.60 Wko).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art 1.60 Wko)

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 1.60 Wko)

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art 1.60 Wko)

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Personeel

3.1 Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.56 derde lid en 1.50)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 13)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. Personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.56 lid 3 jo 1.50 Wko).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per ontbrekende VOG

2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het gastouderbureau overlegd (art 1.56 lid 3 jo 1.50 Wko).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG

3a De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvraag om opname in het landelijk register niet ouder dan twee maanden.

OF

3b De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden

 

(art 1.56 lid 3 jo 1.50 Wko).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per te oude VOG

3.2 Beroepskwalificatie bemiddelingsmedewerkers

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikelen 13 en 14)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. Alle bemiddelingsmede

werkers werkzaam bij het gastouderbureau beschikken over relevante pedagogische opleiding op MBO-niveau (art 1.56 Wko jo art  13 lid 2 en 14 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per bemiddelingsmedewerker die niet voldoet

3.3 Personeelsformatie per gastouder

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 13)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling (art 1.56 Wko jo artikel 13 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000 per gastouder met < 16 uur

4. Pedagogisch beleid

4.1 Pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 11)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 1.56 Wko jo art 11 lid 1 beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

3000

4.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikelen 11, 15c en 15d)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 1.56 Wko jo art 11 lid  2 Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw en aantallen van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen (art 1.56 Wko jo art 11 lid 2 beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

3. Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die aan het opvangadres worden gesteld (art 1.56 Wko jo art 11 lid 1 beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

750

 

4.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 en 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 11 en art 15b sub c)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder informeert de gastouders over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan waardoor zij ernaar kunnen handelen (art 1.49 en 1.56 Wko jo art 15b sub c Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

2. De houder ziet er op toe dat gastouders handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.49 en 1.56 Wko jo art 15b sub c Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

3. De houder begeleidt gastouders, zodat zij handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.49 en 1.56 Wko jo art 15b sub c Beleidsregels kwaliteit).

Gemiddeld

Maximaal 2 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1000

 

5. Klachten

5.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artikelen 1, 2, 2a, 3c en 4)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De regeling voor de behandeling van klachten voorziet erin dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 indien deze ontbreekt; 500 indien deze niet voldoet

2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van vraagouders (art 2 lid 1 Wkcz).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz)

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 4 Wkcz).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin een minimaal aantal zaken wordt aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.60a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (art 1.60a Wko)

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500 indien deze ontbreekt;

500 indien deze niet voldoet aan de eisen

2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (art 1.60a Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

3. De houder zorgt voor naleving van de regeling (art 1.60a Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin een minimaal aantal zaken wordt aangegeven (art 1.60a Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 1.60a Wko).

Laag

Maximaal 6 maanden

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

500

6. Veiligheid en gezondheid

6.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 tweede lid en 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8 en 12)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder door een bemiddelingsmedewerker van het bureau op het opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico’s in een risico-inventarisatie vastgelegd worden (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000 indien deze ontbreekt

2. De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

3. De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden beschrijft (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 6 jo art 8 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

4. De houder draagt er zorg voor dat de gastouder en huisgenoten op de hoogte zijn van de uitkomsten van de risico-inventarisatie veiligheid en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak (art 1.49 lid 2 Wko)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

5. De houder draagt er zorg voor dat de veiligheidsrisico’s worden gereduceerd door in het plan van aanpak preventieve maatregelen te beschrijven die effectief en adequaat zijn (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 4 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

6.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.49 tweede lid en 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 8 en 12)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder door een bemiddelingsmedewerker van het bureau op het opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico’s in een risico-inventarisatie vastgelegd worden (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000 indien deze ontbreekt

2. De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

4000

3. De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen beschrijft (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 2 jo art 8 lid 3 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

4. De houder draagt er zorg voor dat de gastouder en huisgenoten op de hoogte zijn van de uitkomsten van de risico-inventarisatie gezondheid en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak (art 1.49 lid 2 Wko)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

5. De houder draagt er zorg voor dat de gezondheidsrisico’s worden gereduceerd door in het plan van aanpak preventieve maatregelen te beschrijven die effectief en adequaat zijn. (art 1.49 lid 2 Wko jo art 12 lid 4 Beleidsregels kwaliteit)

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1500

6.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.56)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 10a en 15a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder heeft een protocol kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art 1.56 Wko en art 10a en 15a Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

8000

6.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 15a)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder draagt er zorg voor dat de gastouder op de hoogte is van de inhoud van het protocol kindermishandeling(art 1.56 Wko en art 10a en 15a Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000

7. Kwaliteit gastouderbureau

7.1 Kwaliteitscriteria

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikelen 1.1 lid 1 en 1.56 eerste lid)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (artikelen 13, 14, 15 en 15d)

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuurlijke boete

1. De houder draagt er zorg voor dat per gastouder beoordeeld wordt hoeveel kinderen bij de betreffende gastouder verantwoord opgevangen kunnen worden (art 1.56 Wko jo art 13 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

2000 per kind teveel

2. De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder (art 1.56 Wko jo art 15 lid 1 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1250

3. De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder (art 1.56 Wko jo art 15 lid 5 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1250

4. De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt (art 1.56 Wko jo art 15 lid 2 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1250

5. De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken (art 1.56 Wko jo art 15 lid 6 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1250 per ontbrekend bezoek

6. De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast (art 1.56 Wko jo art 15 lid 4 Beleidsregels kwaliteit).

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1250

7. Een ondertekend origineel verslag van het evaluatiegesprek is aanwezig in het dossier op het gastouderbureau en een kopie is verstrekt aan de vraagouder.

Hoog

0-14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

1250

Hoofdstuk 5 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang

De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 

 • 1.

  Gastouderopvang in de zin van de wet

 • 2.

  Gastouder

 • 3.

  Accommodatie en inrichting

 • 4.

  Pedagogisch beleid

 • 5.

  Aantal kinderen

 • 6.

  Veiligheid en gezondheid

1. Gastouderopvang in de zin van de wet

 

1.0 Gastouderopvang en handhaving

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later aan Handhavingsbeleid toegevoegd

1 Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de gastouder.

2 De gastouder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in de opvangsituatie te voorkomen.

1.1 Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.1 eerste lid)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 4 eerste lid)

1 De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau (art 1.1 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels werkwijze).

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

2 De opvang vindt plaats door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder (art 1.1 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels werkwijze).

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

3 De gastouder exploiteert maximaal één voorziening voor gastouderopvang (art 1.1 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels werkwijze).

Indien niet voldaan: geen gastoudervang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

4 De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders (art 1.1 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels werkwijze).

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

5 De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder (art 1.1 Wko jo art 4 lid 1 Beleidsregels werkwijze).

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Verwijdering uit landelijk register

2. Gastouder

2.1 Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.56b, derde, vierde en vijfde lid)

 

Artikel

herstellende sanctie

bestraffende sanctie

 

Prioriteit

Hersteltermijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

bestuurlijke boete

1 De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.56b lid 3 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register

 

2 Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18 jaar in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.56b lid 3 Wko).

Hoog

maximaal 14 dagen

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Exploitatie-verbod

Verwijdering uit landelijk register