Regeling vervallen per 01-01-2010

Regeling maatschappelijke participatie gemeente Oisterwijk 2007

Geldend van 16-05-2007 t/m 31-12-2009

Intitulé

Regeling maatschappelijke participatie gemeente Oisterwijk 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Subsidie maatschappelijke participatie

gemeentelijke subsidie als bedoeld in artikel 3 tweede lid en artikel 7 van deze regeling

Aanvrager

degene, die in aanmerking wenst te komen voor een subsidie voor deelname aan maatschappelijke activiteiten

Partner

degene, met wie de aanvrager is gehuwd of anderszins een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3 van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Kind

het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind, jonger dan 18 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op een uitkering ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) kan maken

Bijstandsniveau

 • 1)

  Voor de belanghebbenden van 18 tot 21 jaar de toepasselijke norm als bedoeld in artikel 20 WWB (exclusief vakantietoeslag);

 • 2)

  Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar, de toepasselijke norm als bedoeld in artikel 21 WWB.

 • 3)

  Voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder te verhogen met het in artikel 25 lid 2 WWB genoemde maximumbedrag (Totale norm exclusief vakantietoeslag);

 • 4)

  Bij verblijf in een inrichting de toepasselijke norm als bedoeld in artikel 23 WWB (exclusief vakantietoeslag);

 • 5)

  voor de belanghebbenden van 65 jaar of ouder de toepasselijke norm als bedoeld in 22 WWB (exclusief vakantietoeslag).

Netto inkomen

inkomsten uit of in verband met arbeid, sociale zekerheidsuitkeringen of andere bronnen van inkomen die naar hun aard met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomen exclusief vakantiegeld, conform artikel 31 lid 3.

Peildatum

voor de bijdrage voor deelname aan maatschappelijke activiteiten is de peildatum de eerste dag van de maand waarop de aanvraag is ingediend.

(Echt)paar, alleenstaande

de begripsbepalingen als omschreven in artikel 4 van de WWB.

Inrichting ter verzorging en verpleging

een inrichting zoals bedoeld in artikel 1 van de WWB.

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Vermogen

vermogen als bedoeld in artikel 34 van de WWB.

Artikel 2 Grondslag van de regeling

Deze bijstand is gebaseerd op artikel 4 en artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2003.

Artikel 3 Doelstelling

Deze regeling beoogt, door middel van het toekennen van een gemeentelijke subsidie, te voorkomen of te doorbreken dat personen vanwege hun financiële positie in een situatie van maatschappelijk isolement dreigen te geraken. De subsidie wordt verleend in de kosten van sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

De subsidie kan alleen verstrekt worden voor een tegemoetkoming in:

 • -

  de kosten die voortvloeien uit het lidmaatschap van sport- en ontspanningsverenigingen, ouderenorganisatie en dergelijke;

 • -

  de kosten van dagtrips (b.v. bioscoop, concert, schouwburg, musea en pretpark);

 • -

  de kosten die voortvloeien uit deelname aan cursussen in groeps- of klassenverband, die niet behoren tot het van rijkswege op grond van wettelijke regelingen bekostigde (reguliere) onderwijs;

 • -

  de kosten verbonden aan het abonnement van de openbare bibliotheek

 • -

  de kosten van ouderbijdragen (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, schoolreisjes);

 • -

  de kosten van dagopvang voor een persoon van 60 jaar of ouder.

Bij personen van 65 jaar en ouder komen voorts de volgende kosten voor tegemoetkoming in aanmerking:

 • -

  abonnement op kranten en tijdschriften;

 • -

  telefoonabonnement.

Artikel 5 Criteria

 • 1. Om voor een subsidie maatschappelijke participatie in aanmerking te komen moet men op de peildatum achtereenvolgens:

  • -

   In de leeftijd 18 jaar of ouder zijn;

  • -

   volgens de Gemeentelijke Basisadministratie inwoner van Oisterwijk zijn en rechtmatig in Nederland verblijven;

  • -

   een (aanvullende) uitkering ontvangen op grond van de WWB, IOAW of IOAZ of een ander (netto) inkomen ontvangen van ten hoogste 120% van het voor hem of haar geldende bijstandsniveau exclusief vakantietoeslag.

  • -

   over een vermogen beschikken dat minder is dan de grens van het vrij te laten vermogen, zoals vermeld in artikel 34 van de WWB.

 • 2. Niet tot het inkomen worden gerekend:

  • -

   de middelen als bedoeld in artikel Artikel 31 lid 2 WWB;

  • -

   een (gemeentelijke) premie wegens uitstroom.

  • -

   het vermogen in de eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten.

 • 4. De aanvrager kan een subsidie voor maatschappelijke participatie aanvragen ten behoeve van activiteiten van zichzelf, zijn / haar partner en zijn kind(eren).

Artikel 6 Uitsluitingen

Geen recht op een subsidie voor maatschappelijke participatie heeft degene die weliswaar tot de doelgroep behoort maar die:

 • a.

  studeert en een toelage ontvangt op grond van de Wet op de studiefinanciering / Wet tegemoetkoming studiekosten (WSF 2000 / WTS);

 • b.

  een uitkering ontvangt op grond van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA).

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Het recht op een subsidie voor maatschappelijke participatie wordt op aanvraag toegekend.

 • 2. Een aanvraag kan gedurende het gehele kalenderjaar alsmede binnen één maand na afloop van het kalenderjaar, waarop de kosten betrekking hebben, worden ingediend.

 • 3. Bij de aanvraag dient per persoon een bewijs van deelname aan een sociaal-culturele en/of sportieve activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, te worden overgelegd.

Artikel 8 Bedragen

De subsidie voor maatschappelijke participatie wordt vastgesteld op de volgende bedragen:

voor kinderen : € 204,00 per persoon per kalenderjaar

voor de aanvrager / partner : € 102,00 per persoon per kalenderjaar

voor de aanvrager / partner van 65 jaar of ouder : € 204,00 per persoon per kalenderjaar

Artikel 9 Vaststelling en betaalbaarstelling

 • 1. Op de aanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing genomen.

 • 2. De betaalbaarstelling vindt dan plaats binnen vier weken na de beslissing op een daartoe door aanvrager op te geven bank- of girorekening.

Artikel 10 Intrekking / wijziging

 • 1. Het college kan de beschikking tot het verlenen van een subsidie intrekken of wijzigen indien:

  • -

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid;

  • -

   de beschikking anderszins onjuist was en de ontvanger van de bijdrage dit wist of behoorde te weten

 • 2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de bijdrage is verstrekt.

Artikel 11 Overgangregeling

De aanvragen bijzondere bijstand voor maatschappelijke activiteiten en subjectsubsidie, die ten tijde van de inwerkingtreding van de Regeling maatschappelijke participatie 2007 in behandeling waren, worden conform de Regeling maatschappelijke participatie 2007 afgehandeld.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling als toepassing van de regeling tot onbillijkheden van zwaarwegende aard leidt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op datum publicatie in het Nieuwsklokje.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling maatschappelijke participatie 2007".